.

Hier nog enige observaties betreffende het volkomen getal 496


 

  • Het is niet mijn gewoonte om allerlei gematria systemen te gebruiken. Maar omdat het aantal delers van 496 negen is en het alfabet ook 9 als uitgangspunt heeft, heb ik gekeken wat het resultaat zou zijn als ik de delers van het derde volkomen getal zou gebruiken als letterwaarden. Het alfabet zou er dan zo uit kunnen zien:

Ik heb dit alfabet met deze waarden toegepast op het eerste bijbelvers, want dit vers is ook gerelateerd aan de eerste drie volkomen getallen. Het eerste woord heeft immers 6 letters en dat is het eerste volkomen getal en het hele vers heeft 28 letters en dat is het tweede volkomen getal. Het resultaat van het toepassen van dit gematria systeem is zeer verrassend:

Hierbij heb ik niet de sluitletterwaarden gebruikt, dus 22 letterwaarden. De getallenwaarde van het eerste vers is dan 406, hetgeen ook het driehoeksgetal van 28 is, welke het tweede volkomen getal is en tevens het aantal letters van Gen.1:1. Mogelijk is dit alfabet een controle systeem. Wat het nog merkwaardiger maakt is dat woord 6 en 7, en* / de aarde, de som 267+40=307 heeft. Met de normale gematria is dat voor die twee woorden: (90+200+1+5)+(400+1+6)=296+407=703. Er doet zich hier een spiegeling voor van de getallen in de som van woord zes en zeven: 307-703. Daarnaast is 307 het 64ste priemgetal, terwijl 703 het 37ste driehoeksgetal is. Beide getallen, 64 en 37, zijn factoren van 2368, Jezus Christus, de volkomen mens. Ook blijkt de 307de priem 2017 te zijn, een anagram van 2701, de getallenwaarde van Gen.1:1 met de 'normale' gematria. 2017 is ook de grootste priem die met de woordwaarden met de normale gematria van Gen.1:1 is te vormen. Het is de som van de waarden van woord 1, 4, 6 en 7: in den beginne/*(onvertaalbaar)/en*/de aarde: 913+401+407+296=2017. De getallenwaarde van de frase: 'In den beginne schiep God de hemel', is met de normale gematria 1998 en met gematria '496' is dat 37+9+30+5+18=99. We zien hier dat de 1 en de 8 van 1998 verdwenen zijn. Het 'huwelijk' tussen deze twee getallen is 18. Dit is precies de som van de woordplaatsen van de woorden die de grootste priem 2017 binnen Gen.1:1 vormen: 1+4+6+7=18. Priemgetallen drukken waarheid uit. Deze grootste priem betekent de hoogste waarheid die er in het openingsvers van de bijbel is te vinden. Daar er met de Schepping dualiteit of tegendelen worden geschapen zoeken we de 2017de composiet. Dit blijkt 2368 te zijn, de getallenwaarde van Jezus Christus. Hij blijkt de hoogste waarheid van de Schepping te zijn. Maar laten we voorzichtig zijn om al te grote conclusies te trekken, want ik heb nog niet eerder een toepassing gezien van dit gematria systeem. Aan de andere kant, God heeft vele soorten gemaakt in de natuur die allen hun eigen manier van overleven hebben. Verwacht niet alleen een simpel gematria systeem. Ook in de natuur ontdekken we nog steeds nieuwe soorten.


 

  • Ik kon uiteindelijk twee verzen in de Tenach (O.T.) vinden met de getallenwaarde 496. De eerste is Jozua 7:24. Hierbij wordt gematria Katan met de sluitletters toegepast, dwz. met alle 27 letters van het uitgangspunt van het alfabet.

Dit vers heeft 124 letters, hetgeen de 8ste deler van 496 is. In het vers vinden we 36 woorden. Daar 36 het driehoeksgetal van 8 is, wordt op deze wijze de 4de deler verborgen. Dit idee om 36 als driehoek van 8 te benaderen wordt versterkt doordat Jozua 7:24 het 5995de vers van de bijbel is en 5995 is ook een driehoeksgetal (D109=5995. Overigens is de som van de 5de, 6de en 7de deler van 496 precies: 16+31+62=109)) In hoofdstuk 11 heb ik reeds het verband tussen 8 en 36 laten zien. Mogelijk dat het hoofdstuk/versnummer 7:24 ook een rol speelt; namelijk de driehoek van 7 heeft 28 éénheden en die kunnen door 36 driehoeken met elkaar worden verbonden. De 24 kan ook als 3x8 worden geformuleerd en de 3hoek van 8 is 36. Zie hiervoor de afbeelding in hoofdstuk 11. Ook komt de chet, , de 8, drie maal voor in het vers. Als we weer even terug keren naar woord 496, de 37ste Elohim, dan zijn de letterplaatsen daarvan, vanaf het begin van de bijbel: 1917+1918+1919+1920+1921=9595. Dit getal is een cijferanagram van 5995 en de 37ste Elohim is op deze wijze met Jozua 7:24 verbonden, de getallenwaarde van dit vers is immers 496 met gematria Katan. Het aantal verzen tussen Gen.2:5 (vers 36) en Jozua 7:24 (vers 5995) is 5995-36=5959. Samen hebben beide verzen 23+36=59 woorden. Hoewel het mij niet duidelijk is waarom de 5 en de 9 hier een rol spelen vind ik de structuur in de tekst frapperend.Mogelijk speelt het composiet nummer een rol. 496 is de 401ste composiet. Het verschil tussen deze twee getallen is 496-401=95./span>

Na enig zoeken vond ik nog een tweede vers met de getallenwaarde 496. Dit is Rechters 6:13. Ook hierbij is gematria Katan toegepast maar dan zonder de sluitletters, dwz met 22 letters van het uitgangspunt van het Hebreeuwse alfabet. Deze gematria vorm wordt bij mijn weten maar weinig toegepast. Dit vers heeft ook 124 letters. De 30 woorden komen niet overeen met een van de delers van 496, maar is wel de som van de 2de tot en met de 5de deler: 2+4+8+16=30. De 6de deler is 31, mogelijk is deze in het hoofdstuk/versnummer verwerkt en is de 31 gespiegeld gebruikt als 13. Het versnummer is 6660.


 

  • Omdat het 31ste driehoeksgetal 496 is en woord 496 de 37ste Elohim is, worden hier de 31 en de 37 met elkaar verbonden. De vermenigvuldiging van deze twee getallen is 31x37=1147. Dit is mogelijk ook een verwijzing naar Gen.1:1. Namelijk het +/- van de CV's van de zeven woorden van Gen.1:1 is 1147=31x37:

913+203-86+401-395+407-296=1147=31x37

Het getal 1147 kan als de volgende figuur van 31 Davidssterren met 37 éénheden worden uit gedrukt:

      31x37

 

terug