home laatst bijgewerkt: 21-04-2016

Jesaja 53

Er wordt wel een gezegd dat er in het Oude Testament niet over Jezus Christus wordt gesproken. Dat is ook niet verwonderlijk. Alle oudtestamentische boeken zijn voor de geboorte van Christus geschreven. Wie tot hier gekomen is met het lezen van deze website weet inmiddels dat de 'vingerafdruk' van Christus overal te vinden is in het OT. Jesaja 53 is naast DaniŽl ťťn van de hoofdstukken van het OT die het meest openlijk spreekt over Jezus Christus. Dat dit hier gebeurt heeft een reden. Dit is ook al door anderen beschreven, maar ik kan daar nog een aantal dingen aan toevoegen.

 

Het Oude Testament heeft 39 boeken en het Nieuwe Testament heeft 27 boeken zoals we dat heden ten dage kennen. Samen voor de gehele bijbel is dat 39+27=66 boeken. Jezus staat centraal in het NT. Dit centraal staan kan je uit drukken door het getal 14 in dit geval, want het centrum tussen 1 en 27 is 14. Daar het NT bij het OT hoort kunnen we dit centrum als 39+14=53 uitdrukken. (Nb. het getal 27 is op zijn beurt weer het midden tussen 1 en 53) Nu heeft het boek Jesaja 66 hoofdstukken, en wordt ook wel gezien als de bijbel in notendop. Zoeken we nu in Jesaja hoofdstuk 53 op, dan vinden we een beschrijving van het leven van Christus!

 

Jes.53:1-12 (NBG51)

1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? 

2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. 

3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 

6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 

7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. 

9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. 

10 Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. 

11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. 

12 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

 

Jesaja leefde ongeveer 700 v Chr. Helaas zijn er nog geen geschriften gevonden uit die tijd en zou je aan een vervalsing uit een latere tijd kunnen denken. Nu zijn er echter in de grotten van Qumran Jesaja rollen gevonden die dateren van tenminste 100 v Chr. In totaal zijn er zo'n 21 Jesaja rollen gevonden verspreid over verschillende grotten (Isajah at Qumran). Er zijn zeer weinig en zeer kleine verschillen (verschrijvingen) gevonden ten opzichte van de huidige Hebreeuwse tekst. Een en ander was voor mij de aanleiding om Jesaja 53 op coderingen van 'Jezus Messias' te onderzoeken. Er blijkt inderdaad een code aanwezig te zijn. In Jesaja 53:8-10 vinden we Jeshua en [is] mijn Naam met ELS-20 en in Jesaja 53:8-11 vinden we Messiach met ELS -42:

 

Jes.53:1-12

 

Als we deze drie codewoorden in een matrix van 20 letters op een rij plaatsen, dan zien we dat het woord Messias het woord Jezus kruist en dat ze zelfs de letter shien gezamenlijk hebben. Deze letter vinden we in Jes.53:10 in de frase: Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, :

 

 

De eerste letter, de shien, , van mijn Naam, , is letter 428 van Jes.53. Het getal 428 is het 345ste composietgetal en 345 is gelijk aan het CV van haShem, de Naam, (40+300+5=345). Ik heb nog niet alle wiskundige verbanden op een rijtje, maar de eerste letter van Messias, de mem, , is de 530ste letter van Jes.53, hetgeen natuurlijk 10x53 is. Deze letter vinden we in kolom 10 en in rij 27. Het getal 27 is het midden tussen 1 en 53. Deze letter mem is de eerste letter van vers elf. De getallenwaarde van het elfde vers is 3168, gelijk aan CV van de frase 'Heere Jezus Christus'. De titel 'Heere', Κυριος, voor Jezus wordt voor het eerst in Lukas genoemd. De schrijfvorm van Heere Jezus Christus met de getallenwaarde 3168 komt voor het eerst in 1Kor.8:6 voor.

 

Jes.53:11

Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.

יסבל

הוא

ועונתם

לרבים

עבדי

צדיק

יצדיק

בדעתו

ישבע

יראה

נפשו

מעמל

102

12

572

282

86

204

214

482

382

216

436

180

3168

       

(1Kor.8:6)

Heere

Jezus

Christus

Κυριος

 Ιησους 

Χριστος

800

888

1480

3168

 

Maar waarom heeft juist het 11de vers in Jesaja 53 de getallenwaarde 3168? In de inleiding van dit hoofdstuk heb al ik beschreven waarom 53 centraal staat temidden van de 66 boeken. Nu is 66 het 11de driehoeksgetal. De basis van 66 is dus 11. De Heere Jezus Christus (3168) is de basis waar op heel de bijbel is gebouwd. Hij is de basis en het centrum, de essentie, van de bijbel. Vandaar: Jesaja 53:11.

 

D11=66

 

(Mar.1:14)

het Evangelie van het Koninkrijk Gods 

το

ευαγγελιον

της

βασιλειας

του

θεου

370

577

508

459

770

484

3168

 

De eerste letter van Jezus in de code is letter 508 in het 11de woord van Jesaja 53:10, hetgeen de 49ste (7x7) jod is in Jesaja 53. Het getal 508=4x127. Het woord 'hij verlengt', יאריך, waarin we de eerste letter van de Jeshua code vinden is het 127ste woord van Jesaja 53, en de jod is de 4de letter in dat woord. Zo fixeert het getal 508 met zijn delers 127 en 4 de eerste letter van de code in de tekst. 508 is tevens de getallenwaarde van het woord 'ik heb vergeven' zoals dat in Num.14:20 voor komt.

 

ik heb vergeven

סלחתי

10+400+8+30+60=508

 

 

Als we van dezelfde tekst van Jes.53 een matrix maken van 42 letters op een rij, dwz. met ELS afstand -42 van de Messias code, dan vinden we het woord Messias in kolom 26. Als we alle delers van 26 op zoeken, dus inclusief het getal 26 zelf, dan is de som van die delers:

 

1+2+13+26=42

 

 

De som van de kolom en rij nummers samen is: 26+(10+11+12+13)=62. Het 62ste composiet getal is 86, gelijk aan het CV van Elohim, God. Kijken we nu ook naar de coŲrdinaten van de letters van Jeshua, die in deze matrix nu wat verspreid liggen, dan vinden we voor de jod: 4+13=17, voor de vav: 6+12=18, voor de shin: 26+12=38 en voor de ajin: 28+11=39. De som van deze coŲrdinaten is: 17+18+38+39=112, gelijk aan CV van Jahwe Elohim.....

 

Als we het aantal letters van Jes.53 tellen dan blijken dat 667 letters te zijn. De som van alle delers, het getal 667 zelf uitgesloten, is: 1+23+29=53......gelijk aan het hoofdstuk nummer.

 

Overigens is de gematria in 'n' (de letterplaatsen in het alfabet) van Jezus, Jeshua, 53:

 

Gematria in 'n'

Jezus

ישוע

16+6+21+10

=53

Isaiah Chapter 53=IsraŽl Or Messiah?: https://www.youtube.com/watch?v=Jqpa8qFBcIw#t=41

Meer op: www.oneforisrael.org/messiah

 

© Frank Colijn, September 2010