.home NL     home EN

Driehoeksgetallen/triangular numbers

Driehoeksgetallen zijn getallen gelijk aan de som van alle voorgaande getallen. Het driehoeksgetal van vier (D4) is 1+2+3+4=10. Het getal 10 is dus het vierde driehoeksgetal. Voorbeelden van gebruik van driehoeksgetallen in de bijbel vindt je hier.

Triangular numbers are numbers equal to the sum of all proceeding numbers. The triangular number of four (T4) is 1+2+3+4=10. So the fourth triangular number is 10. Examples of the use of triangular numbers in the bible you can find here.

formule: n.(n+1)/2=D                                  formule: n.(n+1)/2=T

NL

***Één van de belangrijkste driehoeksgetallen die in de bijbel worden gebruikt is 2701. Dit is de getallenwaarde van het eerste vers Gen.1:1. 2701 is het 73ste driehoeksgetal. Van de zeven woorden van Gen.1:1 hebben de laatste twee woorden en de aarde,   , de getallenwaarde 296+407=703. Dit is het 37ste driehoeksgetal.

***De getallenwaarde van Jahwe Elohim is 26+86=112. Het 112de driehoeksgetal is 6328. Dit is de som van de getallenwaarde van Gen.1:1 en Joh.1:1 (2701+3627=6328) Dit is een cijferanagram van 2368, de getallenwaarde van Jezus Christus.

***Het eerste woord van de bijbel heeft 6 letters, hetgeen het driehoeksgetal van 3 is. Het eerste vers heeft 28 letters, hetgeen het driehoeksgetal van 7 is. Het driehoeksgetal van 28 is 406. Samen met de getallenwaarde van de 28ste letter van Gen.1:1 de tsadee, de 90, is de som: 406+90=496. Dit is het driehoeksgetal van 31. De getallen 6, 28 en 496 zijn de eerste drie Volkomen Getallen (de som van alle delers van een getal, het getal zelf uitgesloten, is gelijk aan het getal zelf) Alle Volkomen Getallen zijn driehoeksgetallen.

home NL

EN

***One of the most important triangular numbers used in the bible is 2701. This is the number value of the first verse Gen.1:1. 2701 is the 73rd triangular number. From the seven words of Gen.1:1 the last two words and the earth,   , is the number value 296+407=703. This is the 37th triangular number.

***The number value of Jahwe Elohim is 26+86=112. The 112th triangular number is 6328. This is the sum of the number value of Gen.1:1 and John 1:1 (2701+3627=6328)  This is a digit anagram of 2368, the number value of Jesus Christ.

***The first word of the bible contains 6 letters; this is the triangle of 3. The first verse has 28 letters; this is the triangle of 7. The triangle of 28 is 406. together with the 28th letter of Gen.1:1, the tsadee, the 90, is the sum 406+90=496. This is the 31st triangular number. The numbers 6, 28 and 496 are the first three Perfect Numbers (the sum of all dividers of a number, the number itself excluded, is equal to the number itself) All Perfect Numbers are trangular numbers.

 

 

home EN

© Frank Colijn
.