home  01-11-2007

Drie, .

Op deze pagina een verzameling van elementen die her en der op mijn website staan, plus een aantal nieuwe. Het woord drie is in Gen.1:1 om de zeven letters (ELS 7) gecodeerd en begint op letter 4, hetgeen de shien is, , de 21ste letter (3x7) van het alfabet.

De vierde letter van het Hebreeuwse alfabet is de daleth, , voluit geschreven: , en heeft de betekenis van deur. Dus de code 'drie' begint bij de deur. De getallenwaarde van het woord drie is:

drie = =5+300+30+300=635

Composiet 635 is 772, of 2x386, 2x , 2x Jezus. Als we voor de cijfers van het getal 635 de CV's nemen van woord 6, 3 en 5, dan vinden we het volgende:

7 6 5 4 3 2 1
de aarde en* de hemel * God schiep In den beginne
                      
296 407 395 401 86 203 913

407+395+86=888= , Jezus.

We zien dus dat Jezus is verborgen in de drie en dat hij op de plaats van de deur verschijnt. Sterker nog, in Joh.10:9 zegt Jezus dat hij de deur is:

'Ik ben de Deur; indien iemand door mij ingaat, die zal behouden blijven; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden'.

De deur waardoor we in en uitgaan schijnt dus een belangrijke rol te spelen. De getallenwaarde van de deur is:

deur==400+30+4=434

Als we ook hier voor de cijfers van 434 de CV's nemen van de woorden 4, 3 en 4, dan vinden we:

434

woord 4

woord 3 

woord 4

'eth'

Elohim (God)

'eth'

401

86

401

888

De codering van de deur geeft aan dat Jezus inderdaad de deur is. Omdat Jezus ook wel het Woord wordt genoemd heb ik ook naar het Hebreeuwse davar, (206) en naar het Griekse logos, (373) gekeken. Dit leverde met dit systeem in de eerste instantie niets op, doch echter als we het lidwoord het toevoegen aan woord, zoals het ook in Joh.1:1 wordt geschreven, o logos, dan is de getallenwaarde 70+373=443. Dit getal heeft dezelfde cijfers als de deur (434). Voor Het Woord, o logos, 443 kunnen we ook de CV's van woord 4, 4 en 3 invullen: 401+401+86=888.....Jezus. Hoe kon Mozes dit coderen? In het Nieuwe Testament in Markus 9:4 en Lucas 9:30 wordt gezegd dat Jezus met Mozes sprak, hetgeen iets is wat ons voorstellingsvermogen te boven gaat. En er zijn stemmen die zeggen dat de Torah in ca. 600 voor Chr. is samengesteld. De bijbel zelf echter zegt dat Jozua (ca.1400 voor Chr.) de Torah, , al had (Joz.1:7-8, Joz.8:34 en Joz.22:5). Of hebben de Nieuwtestamentische schrijvers er naar toe geschreven? Maar dan moeten de codes toch al aanwezig zijn geweest. Misschien hebben getallen in God's getallen universum bepaalde eigenschappen en kan Jezus alleen door het getal 888 vertegenwoordigd worden. Een ieder zal hier zelf een antwoord op moeten geven.

De getallen drie en zeven verbergen/onthullen Christus ook in de namen van de generaties. Enos, zoon van Seth, zoon van Adam is de derde generatie. Henoch is de zevende generatie. Enos is , 300+6+50+1=357, en Henoch is , 20+6+50+8=84. Samen zijn ze:

3

7

Enos

Henoch

357

84

441

3x3x7x7

441 is het getal van ameth, , de waarheid. Het is Jezus die in Joh.14:6 zegt dat hij de waarheid is:

Jezus zei tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de vader dan door mij.

De naam Enos betekent sterveling, en de naam Henoch betekent: toegewijd/wandelt met God. Samen is dat de sterveling die wandelt met God. Als we nu ook voor cijfers van de getalswaarden 357 en 84 de CV's van de woorden 3, 5 en 7, en van de woorden 8 en 4 invullen, vinden we:

Enos Henoch

357

84

woord 3

woord 5

woord 7

woord 8

woord 4

86

395

296

302

401

777

703

1480

Samen is dat: 777+703=1480, het CV van Christus, . Christus is de sterveling die wandelt met God. Zowel het getal 777 als het getal 703 hebben een drie-zeven karakter. De cijfers van het getal 357 van Enos geven de drie zelfstandige naamwoorden van Gen.1:1 aan: woord 3-5-7: God, de Hemel en de Aarde, 86+395+296=777. Deze drie worden door Jezus met elkaar verbonden. Dit wordt duidelijk als we ook de cijfers van 777 het CV van woord 7 nemen:

God

de Hemel

de Aarde

777

woord 7

woord 7

woord 7

296

296

296

888

Het Griekse woord voor zeven is hepta, , 5+80+300+1=386; dit is de getallenwaarde Jezus, , in het Hebreeuws. De frase ‘uit de aarde’ (Gen.2:6), , 296+90=386, heeft dezelfde getallenwaarde als Jezus. Daarnaast is het 386ste woord van de bijbel: , de aarde (Gen.1:29). De letterplaatsen van deze vier letters zijn: 1513+1514+1515+1516=6058, het geen 26x233 is. Zoals bekend is 26 het CV van Jahwe en 233 het CV van de boom des levens. Ook wil ik nog even opmerken dat de 233ste composiet 296 is, het CV van de aarde.

Nog even iets over de getallenwaarde van het Hebreeuws en Grieks. Zoals we weten is Christus met Pasen gekruisigd. Het Hebreeuwse Pasen is Pesach: , 8+60+80=148. Het volbrengen van het offer van Jezus wordt door de tienvoud van dit getal uitgedrukt: 10x148=1480, , Christus. 4x37 is 40x37 geworden.  Keer op keer blijkt de getallenwaarde van de Hebreeuwse tekst geïntegreerd te zijn met de getallenwaarde van de Griekse tekst. Het is niet zozeer dat appels bij peren worden opgeteld, maar dat ze samen fruit zijn; vruchten aan de boom des levens.

De getallenwaarde van Gen.1:1 is 2701. De factoren zijn 37x73, beide combinaties van 3 en 7. Hierbij is 2701 het driehoeksgetal van 73, en de driehoek van 37 is 703, gelijk aan de som van de CV's van woord 6 en 7, , en* de aarde. Nu zijn de zwaartepunten van D73 en D37 geteld vanaf de top respectievelijk 1201 en 313. Het verschil is 1201-313=888, het CV van Jezus.

Jezus verbindt de aarde met de gehele Schepping. Het zwaartepunt van D37 is dus 313, echter vanaf de basis geteld is dit 391. Dit is het CV van Jehoshua, een andere Hebreeuwse schrijfvorm voor Jezus: , 70+300+6+5+10=391. Hiernaast blijkt de 313de composiet 391 te zijn. Het getal 313 is het 66ste priemgetal. 66 is het aantal boeken van de bijbel, en beschrijft het komen van de verlosser voor deze aarde, het komen van 888. De naam Jehoshua is opgebouwd uit de eerste drie letters van Jahwe: JHW, 10+5+6=21 (3x7). En het tweede deel is Shien-Ajin, 300+70=370. Dus 391 is: (3x7)+370, of zelfs (3x7)+[(3+7)x37].

Nu is er ook nog een andere manier om het Scheppingsgetal 2701 uit te drukken. Dit kan door middel van composiet getallen:

Composiet 1234=1467

1234+1467=2701

Als eerste valt op dat 1234 een opéénvolgende reeks is. Het getal 1467 had een vervolg van die reeks kunnen zijn, de 5 blijkt echter opgesplitst in een 1 en 4. De totale som van de individuele cijfers is: 1+2+3+4+1+4+6+7=28, het aantal letters van Gen.1:1. Nemen we nu de cijfers van het getal 1467 en vullen we de CV's in van de woorden 1, 4, 6 en 7, dan is het resultaat:

7 6 5 4 3 2 1
de aarde en* de hemel * God schiep In den beginne
28-27-26-25 24-23-22 21-20-19-18-17 16-15 14-13-12-11-10  9 - 8 - 7  6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
                     
296 407 395 401 86 203 913

296+407+401+913=2017

Dit nu is het grootste priemgetal dat met de CV's van de woorden van Gen.1:1 gevormd kan worden. Bovendien is het een cijferanagram van 2701. Als we de éénheden in D73 tellen vanaf de basis van de driehoek, dan vinden we 2017 daar waar de loodlijn de basis van de omgekeerde driehoek D37 snijdt:

D73

Behalve dat 2017 een cijferanagram van 2701 is, blijkt het 2017de composiet getal 2368 te zijn, het CV van , Jezus Christus. Zo blijkt het getal 1467 op bijzondere wijze samen te werken met de CV's van de woorden van Gen.1:1 om het CV van Jezus Christus te verbergen/onthullen. Daarnaast is 2017 het 307de priemgetal, een omkering van 703. Op zijn beurt is 307 het 64ste priemgetal, een getal dat gerelateerd is aan Jezus Christus, 2368 is immers 64x37. De getallen 685 en 2017 vallen samen als respectievelijk vanaf de top of vanaf de basis wordt geteld. In vers 684 en 685 (Gen.25:25 en Gen.25:26) wordt de tweeling Esau en Jacob geboren. 684+685=1369 of 37x37. Dit getal is het CV van het tweede deel van Gen.1:2:

Gen.1:2, deel 2

En Gods Geest bewoog zich over de oppervlakte van de wateren (=tijden)

95     140   100      728       86       220

1369=37x37

685 is het midden van het vierkant 37x37. In vers 685 wordt Jacob geboren. Hoewel hij als tweede wordt geboren, verwerft hij het eerstgeboorte recht. In hem is Gods Geest werkzaam. Via hem loopt de geslachtslijn naar Jezus Christus:

685=2017 , composiet 2017=2368

Geteld vanaf de basis van D73 is het zwaartepunt 1501, en het zwaartepunt van D37 is dan 391. Het verschil is dus: 1501-391=1110 of 30x37. Het getal 1110 is o.a. de getallenwaarde van Gen.31:11:

En de Engel van God zei tot mij in de droom: Jacob! En ik zei: Zie, hier ben ik!

Het is zeer wel mogelijk dat Jezus hier als de engel van God wordt bedoeld, immers van bovenaf geteld zijn de zwaartepunten van D73 en D37: 1201 en 313, verschil 888. Jacob stelt zich open voor wat van 'boven' komt.

Het verschil tussen 1234 en 1467 is 233, het CV van de boom des levens, , (40+10+10+8+5)+(90+70)=73+160=233. Ook is 233 het getal van de eerstgeborene of eerst geboorterecht: , 5+200+6+20+2=233. Ook het getal 233 kan worden opgedeeld in twee composiet getallen. De 100ste composiet is 133, samen dus 100+133=233. Het getal 100 is gerelateerd aan het getal 1234: de som van de kubussen van de cijfers is: 13+23+33+43=1+8+27+64=100. Het getal 133 is gerelateerd aan 1467 want composiet 133 is 174, som 133+174=307; dit is de numerieke plaats van priem 2017, hetgeen de som is van de CV's van de woorden 1, 4, 6 en 7. Christus wordt ook wel de eerstgeborene van de hele Schepping genoemd, Kol.1:15:

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de Schepping.

Kol.1:15

de eerstgeborene van heel de schepping

2010            489        1535

4034=2x2017

Het getal 4034 heeft een optische relatie met het getal 434 van de deur. De factoren zijn 2x2017, twee maal 2017 als uitdrukking van een dubbele getuigenis dat 2368, , de eerstgeborene van de Schepping is.

Geboren worden heeft een relatie met de deur. Het woord baren is in het Hebreeuws . Dit is een omkering/anagram van de deur: . De baarmoeder is een donkere plaats. Als we geboren worden gaan we de deur van het leven binnen en komen we in het licht. In Gen.1:4 ziet God dat het licht goed is en hij scheidt het licht van de duisternis. De vier is het getal van de tijd-ruimte, de drie dimensies die zich in de vierde voortbewegen. De gematria van dit vers is 1776. Vers 4 is erg vier: 1776=4x444. [4x(3x4)x37]

deur

434

baren

Het woord drie, , kan worden opgedeeld in twee delen: -. Het eerste deel betekent van, en het tweede deel betekent lam. Samen is dat: van het lam. Het Lam Gods: 888.

home                                                                                    vorige         volgende

 

© Frank Colijn 2007
.