home last update 13-07-2013

Abram-Abraham.
-
243 - 248

    

De eerste keer dat God ergens een naam aan geeft in de bijbel is in Gen.1:5. Daar wordt het licht Dag genoemd en de duisternis Nacht. Het noemen van een naam wordt door de eerste twee woorden van Gen.1:5 uitgedrukt: en God noemde= =86+317=403 (13x31). 

Dit getal lijkt een directe relatie met de naamsverandering van Abram te hebben. Gen.17:5, waar Abram de hee in zijn naam krijgt, is namelijk het 403de vers van de bijbel. We vinden in dat vers op letterplaats 13 een shien, , en op letterplaats 31 een mem, . Samen vormen die letters het woord shem, , hetgeen naam betekent. De getallenwaarde van dit woord is: 40+300=340, en is een cijferanagram van 403. Het is zelfs mogelijk dat de woorden en God noemde direct naar de naam Abram verwijzen. De woordplaatsen in hoofdstuk één zijn 40 en 41, samen 81. In het vers zijn het de woordplaatsen 1 en 2, samen 3. Als we deze twee getallen met elkaar vermenigvuldigen vinden we: 3x81=243, het CV van Abram.

De vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de hee, , met de getallenwaarde 5, en heeft de betekenis van venster. Deze letter wordt aan de naam van Abram, , toegevoegd, zodat zijn naam Abraham, , wordt (Gen.17:5). Dit wordt met een bedoeling gedaan. Een reden om de vijf aan een onderzoek te onderwerpen. Ik heb nog verschillende onderzoeken naar de vijf lopen, maar de vierkantswortel van 5, , lijkt een speciale relatie te hebben met de naamsverandering van Abraham.  Omdat 5 geen kwadraat is van een heel getal kan er een lange reeks voor de wortel worden gevonden. Eerst wil ik kijken naar een aantal eigenschappen van de wortel van 5:

=2.2360679774997896964091736687312......

  • Priem 4=5, de eerste vier cijfers zijn 2236.....=26x86

  • Vijf, de eerste vijf cijfers zijn 22360.....=10x26x86

  • Priem 5=7, de som van de eerste zeven cijfers is: 2+2+3+6+0+6+7=26

  • Composiet 5=10, de som van de eerste 10 cijfers is: 2+2+3+6+0+6+7+9+7+7=49=7x7

  • Driehoek 5=15, de som van de eerste 15 cijfers is: 2+2+3+6+0+6+7+9+7+7+4+9+9+7+8=86 

  • De eerste 3 op positie drie: 2.2360679774997896964091736687312.....

  • De eerste 3 drieën op positie 3, 25 en 30, som 58: 2.2360679774997896964091736687312.....

  • De eerste 7 op positie zeven: 2.2360679774997896964091736687312.....

  • De eerste 3 zevens op Positie 7, 9 en 10, som 26: 2.2360679774997896964091736687312.....

We zien dat de structuren van de CV's van God en Zijn Naam verborgen zitten in deze vierkantswortel. Ook de drie en de zeven nemen markante posities in. Een langere reeks van de wortel van 5 kan je hier downloaden. Hier volgt nog een reeks van 80 cijfers:

De eerste keer dat de vijf zelf in de reeks voorkomt is op de 37ste positie. 5x de vijf vinden we op de posities:

37+45+50+52+64=248

248 is de getallenwaarde van Abraham: =40+5+200+2+1=248. Abram die Abraham werd doordat hij een  hee, een vijf, in zijn naam er bij heeft gekregen. Vijf vijven is 25; de wortel uit 25 is 5. Opvallend hierbij is dat eerste van die 5 vijven  op positie 37 wordt gevonden en de laatste van die vijf op positie 64, die samen de factoren zijn van het CV van Jezus Christus, =2368=37x64. Daarnaast is de eerste letter van Abraham, , de 5de alef van Gen.17:5 en de 25ste in hoofdstuk 17.
Op positie 248 van wordt ook een 5 gevonden; dit blijkt de 26ste in de reeks te zijn. 26 is de maat van de Godsnaam Jahwe.
De eerste keer dat de 3 en de 7 opéénvolgend als 37 in de reeks verschijnen is op positie 75 en 76, samen: 75+76=151. Dit is het 37ste priemgetal. Het getal 441 van het woord ameth, waarheid, vinden we op de posities 85, 86 en 87, som 258 of 3x86.

              10               20               30                40               50               60               70               80
2236067977 4997896964 0917366873 1276235440 6183596115 2572427089 7245410520 9256378048
9941441440 8378782274 9695081761 5077378350 4253267724 4470738635 8636012153 3452708866
7781731918 7916581127 6645322639 8565805357 6135041753 3785003423 3924140644 4208643253
9097252592 6272288762 9951740244 0681611775 9089094984 9237139072 9728898482 0886415426
8989409913 1693577019 7486788844 2508975413 2956183176 9214999774 2480153043 4115035957
6683325124 9881517813 9408000562 4208552435 4223555610 6306342820 2340933319 8293395974
6352271201 3417496142 0263590473 7885504389 6870611356 6004575713 9956595566 9569175645

Ook de 0 neemt een interessante positie in. De nul, die niets telt, het ogenschijnlijk afwezige, maar toch de doorslag geeft. De eerste keer verschijnt de 0 op de vijfde positie, en de 10de keer op positie 112 (86+26). De som van die tien posities is 646:

 

10x de nul in

som

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

positie

5

21

40

58

67

70

78

90

105

112

646

 

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

 

  3 7  

som

66

580=10x58

 

646 is de getallenwaarde van Elohim met de sluitletter mem, , 600+10+5+30+1=646. Mogelijk vertellen de eerste 3 nullen iets over de schepping van de Hemel; die bestaat immers uit 5 woorden en 21 letters, en de laatste letter is een mem, een 40. Mogelijk vertellen de eerste 3 nullen dat er 66 bijbelboeken zullen komen, maar dit is erg speculatief.

248 is de helft van 496, het derde volkomen getal. We vinden de cijfers 4, 9 en 6 opeenvolgend in de wortel van vijf op de posities 495, 496 en 497, som 1488 of 3x496. Dit is overigens de tweede maal dat het getal 496 in de vierkantwortel verschijnt. Op positie 100, 101 en 102 (som 303 of 3x101) is de eerste verschijning (101 is priem 27). De afstand die beide getallen scheidt of verbindt, is 496-101=395. Let op, dit getal is het CV van woord 5 van Genesis: de hemel; ik kom hier nog op terug. Het getal 496 is sterk gerelateerd aan het alfabet. De eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet zijn de alef en de tav: =400+1=401. Dit is tevens het centrale woord van Gen.1:1. De 401ste composiet is 496. De delers van 496 zijn: 

Delers van het volkomen getal 496
 9 delers   1   2   3   4   5   6  7   8   9 
 delers van 496    1     2     4     8    16   31   62   124   248 

De negende deler is dus 248. De naam Abraham verschijnt voor het eerst in de bijbel als hij zijn nieuwe naam krijgt in Gen.17:5; als we daar de woorden tellen zien we dat Abraham het negende woord is. Daarnaast wordt de naam Abraham met de 31ste letter afgesloten; het 31ste driehoeksgetal is 496:

De hee van Abraham vinden we op positie 30. De som van alle driehoeksgetallen tot en met D30 is 4960 of 10x496, het derde volkomen getal. Hoewel in het algemeen het getal zelf niet als deler wordt genoemd, zou je kunnen zeggen dat 496 de tiende deler is. Als we de letters tellen van de eerste tien verzen van hoofdstuk 17, dan vinden we daar 496 letters. Bovendien hebben die tien verzen 124 woorden, hetgeen de 8ste deler van 496 is. 124 is voor Abraham de 7de en tevens grootste deler. En in die tien verzen vinden we 31x de hee, de 5. Dit komt overeen met de 5de deler van Abraham.

Abraham=248

7 delers

1

2

3

4

5

6

7

delers van 248

1

2

4

8

31

62

124

De getallenwaarde van Abram is 243. Als we de cijfers van de vierkantswortel van 5 parallel plaatsen aan Gen.17:5, dat wil zeggen één cijfer per letter, dan worden er 48 cijfers gebruikt want het vers heeft 48 letters. De som van die 48 cijfers is 243, Abram. Ik wil hierbij nog opmerken dat 48 is afgeleid van Elohim, van 86, immers 8x6=48. De eerste vijf woorden van het vers hebben 15 letters; driehoek 5=15. De betekenis van die vijf woorden is: En uw naam zal niet meer genoemd worden. De eerste 15 cijfers van de wortel van 5 hebben de som 86. De hee van Abraham vinden we dus op positie 30. De som van de cijfers van de wortel van 5 is daar 170. Samen is dat 30+170=200. Dit is letterplaats van de hee in hoofdstuk 17.

Het woord Abraham begint met de alef op de 27ste letter van het vers. Als we nu de woordplaats (9) met deze letterplaats (27) vermenigvuldigen dan is de uitkomst: 9x27=243. Dit is de getallenwaarde van Abram, , 243 [(3x3)x(3x3x3)]. Abram wordt hier Abraham. In de reeks getallen van de vierkantswortel van 5 vinden we op de 243ste positie een 9. Dit blijkt de 19de negen in de reeks te zijn (priem 9=19) In Gen.17:5 wordt de naam Abram met de 19de letter, de mem, , afgesloten; daarna heet hij Abraham. In de wortel van vijf vinden we op de 19de positie echter een 6. Met de 19de letterplaats wordt woord 6 afgesloten.

Gen.17:5, vers 403

 

Abram

 

Abraham

 

 

 

woordplaats

 

6

 

9

Hebreeuws (omgekeerd)

   

n

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

5

letterpl./positie in wortel 5

.....

16

17

18

19

.....

27

28

29

30

31

wortel 5

.....

9

6

9

6

.....

6

8

7

3

1

 

 

9+6+9+6=30

 

6+8+7+3+1=25 (=5x5)

5de deler van 496 is 16
5de deler van 248 is 31

 

Priem 9=19
Composiet 9=16
Composiet 19=30
496=16x31

 

3x30=90
=5
is 18de in hoofdstuk 17
18x5=90

Op positie 243 van de wortel van vijf vinden we dus de 19de 9. En op de 19de positie vinden we dus een 6 en correspondeert met het afsluiten van de naam Abram. De letterplaatsen 16-17-18-19 van Abram in Gen.17:5 die corresponderen met de positie in wortel 5, is een opeenvolgende reeks van 9-6-9-6. Er lijkt hier een duidelijke interactie te zijn in het getallen universum die de 6 en de 9 verbindt. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de Schepping van de Hemel, want 6x9=54. Composiet 37=54. Zoals je weet is 54x37=1998, het CV van de eerste vijf woorden van Genesis: In den beginne schiep God de hemel. Abram is 99 jaar oud als hij zijn nieuwe naam krijgt: composiet 73=99. Het getal 73 is het CV van wijsheid, , 5+40+20+8=73. Abraham sterft als hij 175 jaar oud is, dus de tijd van leven die nog overblijft is 175-99=76 jaar....composiet 54(6x9)=76.

Woord 6

=243

=3x3x3x3x3

35

Woord 9

verschijnt op

letter 27, woord 9

 

 

 

 

(3x3x3) en (3x3)

33 en 32

 

33 en 32

wordt

(3+3+3) en (3+3)
of (3x3) en (3x2)

9 en 6

                10               20               30                40               50               60               70               80 
22
36067977 4997896964 0917366873 1276235440 6183596115 2572427089 7245410520 9256378048
9941441440 8378782274 9695081761 5077378350 4253267724 4470738635 8636012153 3452708866
7781731918 7916581127 6645322639 8565805357 6135041753 3785003423 3924140644 4208643253
9097252592 6272288762 9951740244 0681611775 9089094984 9237139072 9728898482 0886415426
8989409913 1693577019 7486788844 2508975413 2956183176 9214999774 2480153043 4115035957

Nu weer verder met positie 243 waar we de 19de 9 vinden. De vermenigvuldiging is 9x19=171. In hoofdstuk 17 is letter 171 de eerste letter van het vijfde vers (Gen.17:5) En de som van de eerste 31 getallen van de wortel van 5, dit is in het vers tot en met de laatste letter van Abraham, is eveneens 171.  Hoofdstuk 17 beschrijft het verbond dat God sluit met Abraham en na hem met zijn zoon, Izaäk, die nog geboren moet worden. De laatste letter van Gen17:5 is de 218de letter in hoofdstuk 17; composiet 218=278. De som is 218+278=496, het derde volkomen getal. Voor beide getallen waaruit 496 is samengesteld geef ik hier een betekenis in relatie tot Abraham: en ik zal spreken, =218 (Gen.18:30), met/voor/tot Abraham, =248+30=278.  Daarnaast heeft de frase wordt besneden - bij u, , de getallenwaarde: (40+20+30)+(30+6+40+5)=90+81=171. Deze frase vinden we in Gen.17:10 en het zijn de woorden 121 en 122 in hoofdstuk 17. De som van die woordplaatsen is 121+122=243, het CV van Abram. In dit vers zijn dit woord 10 en 11, som 21 of 3x7, de fundamentele getallen waarmee het woord wordt gebouwd. Het deel van de frase dat we vertalen met bij u, heeft de getallenwaarde 90. Dit getal is gerelateerd aan de hee die Abraham in zijn naam krijgt. Dit is namelijk de 18de hee van hoofdstuk 17; en 18x5=90. Daarnaast is het 18de driehoeksgetal 171, de beginletter van Gen.17:5. Het wezen van de besnijdenis is dat een deel van de voorhuid/sluier wordt weggenomen, dat er zicht komt op Gods plannen of bedoelingen. Abraham krijgt een venster in zijn naam, want dat is de symbolische betekenis van de hee. Zicht op de komende wereld. Aan Abram wordt door God een groot nageslacht belooft (Gen.17:2). Woord 243 in hoofdstuk 17 is Izaäk, , 100+8+90+10=208 (Gen.17:19). Met hem wordt het verbond dat God met Abraham sluit voortgezet. Woord 248 is tot verbond, , 400+10+200+2+30=642. Samen is dat 208+642=850 of 10x(17x5).....In vers 17 vinden we als 5de woord: , en lachte (17:17). De naam Izaäk betekent dan ook: hij die lacht. En hij heeft ook alle redenen om te lachen, want met hem zet God zijn verbond voort.

Hier is nog een feit wat de moeite van het vermelden waard is. Woord 248, tot een verbond, is in het vers 19 woord 17. In hoofdstuk 17 zijn de letterplaatsen: 967-968-969-970-971 of 5x969. In vinden we het getal 969 op de posities 16-17-18, som 51 of 3x17. Dit nu is de driehoek van driehoeken van 1 tot en met 17. Bedenk ook dat de resh, (letter 969), de getallenwaarde 200 heeft. Abraham kreeg zijn hee op letterplaats 200 in hoofdstuk 17 en de 200 is verbonden met de 17 doordat 200 de 153ste composiet is, hetgeen weer de driehoek van 17 is. 153 is de basis waarop de onderstaande figuur met 969 éénheden staat.

               10               20               30                40               50               60               70               80 
22
36067977 4997896964 0917366873 1276235440 6183596115 2572427089 7245410520 9256378048

letter 969 van hoofdstuk 17=resh= =200=composiet 153=driehoek 17

969=19x17x3....vers 19, woord 17, letter 3

de resh,, in vers 19 is letter 61.... priem 19=61

969

Nu we deze figuur hier hebben staan is het misschien aardig om te vertellen dat 969 ook de leeftijd is van de oudste persoon uit de bijbel: Methusalah. Hij is de 8ste generatie vanaf Adam. Priem 8=17.....D17=153....3D-D17=969.

Er is in de bijbel slechts één vers met de getallenwaarde 969. Dat is Psalm 145:9:

Psalm 145:9

YHWH is goed jegens allen; en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken.

Het eerste woord van dit vers is het woord tov, goed, , 2+6+9=17.

Hier kan je nog een andere 3D voorstelling van het getal 969 vinden.


De meeste mededelingen in de bijbel, misschien wel alle, zijn verbonden met de structuur van Gen.1:1. Een van die structuren is deze:

Composiet 1234=1467. De som is 1234+1467=2701, gelijk aan het CV van Gen.1:1.

Nu is dit uitgangsgetal 1234 verbonden met hoofdstuk Gen.17. Dit wordt op eenvoudige wijze gevonden. We vinden de verbinding door middel van de 'priemsprong'. Priem 1234=10039. Hierbij wordt de één als eerste priem geteld zoals ik dat altijd doe. Vervolgens 'springen' we nog eens: priem 10039=105227. Dit getal nu is de getallenwaarde van de 27 verzen van Gen.17:

5050 +1977 +1601 +1788 +3139 +2542 +4999 +4609 +4619 +3739 +3514 +4620 +3829 +5366 +4721 +3774 +4237 + 1337+ 7127 +7071 +4417 +1299 +7963 +3548 +3819 +1169 +3353 =105227

Dat het getal 1234 een relatie heeft met hoofdstuk 17 kan met de wortel van 17 zichtbaar worden gemaakt. Trekken we de wortel uit 17 dan vinden we:

=4.1231056....

De eerste vier cijfers van deze wortel bevatten ook de cijfers 1, 2, 3 en 4, zij het dat de 4 nu een andere positie heeft. Deze veranderde positie heeft een functie bij de woordplaatsen van Abram die 4x verschijnt in hoofdstuk 17. Ik zal daar later op terug komen.
Het aardige is dat de som van de individuele cijfers van 105227=1+0+5+2+2+7=17, het nummer van het hoofdstuk. Het aantal verzen wordt door middel van composietgetallen vastgelegd: composiet 17=27; dit is het aantal verzen van hoofdstuk 17. In dit 17de hoofdstuk ligt de nadruk op de 17. Dit wordt nogmaals bevestigd doordat vers 17 in hoofdstuk 17 precies 17 woorden heeft. De eerste keer dat Abram als Abraham in dit hoofdstuk verschijnt is het 53ste woord van het hoofdstuk: priem 17=53. En in het vers begint Abraham met de 27ste letter: composiet 17=27. In hoofdstuk 17 is de hee in de naam Abraham de 200ste letter. Ook dit getal is verbonden met de 17. Het getal 200 is namelijk de 153ste composiet en dit getal is op zijn beurt het driehoeksgetal van 17. Daarnaast is de som van alle delers van 200, de 200 zelf uitgesloten: 1+2+4+5+8+10+20+25+40+50+100=265. Dit is 5x53: de 5, de hee in woord 53 van hoofdstuk 17. Het getal 200 is ook met Elohim verbonden. Zie onderstaande afbeelding:

In het vers is de hee de 30ste letter. Dit getal is de vermenigvuldiging van alle priemgetallen van één tot en met vijf: 1x2x3x5=30. De vijf is het vierde priemgetal; in de naam Abraham, , vinden we de hee op positie vier. Alles lijkt nadrukkelijk in Gods getallenuniversum vast te liggen.
Nu keren we weer even terug naar het getal 1234. Als we hiervan de individuele cijfers optellen dan is dat een normale driehoekstelling: 1+2+3+4=10. Ik wil de lezer even hoofdstuk 15 in herinnering brengen waar ik de eerste 10x Elohim heb beschreven, waarvan de som van die 10 woordplaatsen 441 (=waarheid) is, en als laatste letterplaats van de 10de Elohim de mem op letterplaats 355 heeft. (composiet 355=441) Hoofdstuk 17 heeft 355 woorden (355=5x71...anagram van.....Gen.17:5, het kernvers waar de naam Abraham verschijnt). En het hoofdstuk bevat 10x de naam Abraham. Ook 10x Abraham draagt de waarheid in zich mee, zij het op een andere manier. Bij hem is het de waarheid die Jezus Christus is.

10x Abraham in Gen.17

woordnummer in 

hoofdstuk 17

Gen.17

1

53

Gen.17:5:9

2

103

Gen.17:9:4

3

182

Gen.17:15:4

4

208

Gen.17:17:2

5

225

Gen.17:18:2

6

289

Gen.17:22:7

7

291

Gen.17:23:2

8

307

Gen.17:23:18

9

319

Gen.17:24:1

10

341

Gen.17:26:5

 

2318

 

In de eerste instantie lijkt de telling van de woordplaatsen op niets uit te lopen, maar we dienen ons te realiseren dat er iets aan Abraham veranderd is. God heeft een hee, een 5, aan zijn naam toegevoegd. De hee klinkt als een ademtocht, maar 10x een hee is toch 50. Als we deze 50 aan de som van de woordplaatsen toevoegen, dan is het resultaat:

2318+(10x5)=2368,

Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de vader dan door mij (Joh.14:6)

Christus wordt ook wel het WOORD van God genoemd, , 373. Dit getal is op drievoudige wijze in de naam Abraham verborgen. Dit kan zichtbaar worden gemaakt met gematria Mullui, de gematria waarbij de naam van de letters voluit wordt geschreven:

 

Abraham (vol)

אלףביתריישהאמם

mem

he

resh

beth

alef

מם

הא

ריש

בית

אלף

80

6

510

412

111

1119=3x373

 

1119=3x373

Woord 243, , de hemel.

Maar er zijn nog meer koppelingen met het begin van de bijbel. Als we naar woord 243 van de bijbel gaan, het CV van Abram, dan vinden we: , de hemel (Gen.1:20). Dit is de zesde keer dat het woord de hemel in de bijbel verschijnt. Er is nog een zevende hemel maar deze wordt zonder hee geschreven en speelt geen rol in de telling (hemel, woord 84 te vinden in vers 8 woord 4). Als we de woordplaatsen van die zes tellen, dan is de som 5+96+165+179+207+243=1060 of 20x53. In vers 20 begint het woord op de 53ste letter. 

Hoofdstuk 1, de hemel 6x Hoofdstuk 17, Abraham

 

woordnummer

'n'

 

.

woordnummer

1

5

Gen.1:1:5

2

 

1

Gen.17:5:9

53

2

96

Gen.1:9:6

38

 

2

Gen.17:9:4

103

3

165

Gen.1:14:6

62

 

3

Gen.17:15:4

182

4

179

Gen.1:15:4

69

 

4

Gen.17:17:2

208

5

207

Gen.1:17:5

85

=17x5

5

Gen.17:18:2

225

6

243

Gen.1:20:15

99

 

6

Gen.17:22:7

289

.

1060

.

355

 

.

.

1060

. 20x53 . 5x71  

.

.

.

Ik wil ook nog even vermelden dat Abram de 20ste generatie is vanaf Adam. Als we ook in hoofdstuk 17 de eerste 6 woordnummers van Abraham  tellen, vinden we eveneens 1060. De laatste van die zes is 289 of 172.

53+103+182+208+225+289=1060

1060 is de 882de composiet, of  2x 441, ameth, waarheid. Ook is het mogelijk dat dit gedaan is omdat 6 het eerste volkomen getal is en een dubbel karakter heeft (1+2+3=6=1x2x3). De driehoek van 6 is 21. Dit is het aantal letters van de schepping van de hemel. Deze schepping wordt met de 21ste letter afgesloten. Dit is de derde mem van Gen.1:1. De letterplaatsen van die drie mem's zijn: 14, 19 en 21. De som is 54. Nu heeft de mem ook een dubbel karakter omdat hij als gewone en als sluitmem voorkomt. In het alfabet hebben die twee de posities: 13 en 24. De som hiervan is 37. De cijfers van dit getal liggen ook verborgen in de letterplaats van de derde mem: 21=3x7. Samen vormen de getallen 54 en 37 de uitgangspunten voor de getallenwaarde van de schepping van de hemel: 54x37=1998.

7 6 5 4 3 2 1
28-27-26-25 24-23-22 21-20-19-18-17 16-15 14-13-12-11-10  9 - 8 - 7  6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
                      
296 407 395 401 86 203 913
703 1998=54x37

Dus de laatste letter van de schepping van de hemel bevestigt de getallenwaarde van de eerste vijf woorden van Gen.1:1. De kern van die schepping door God is woord 5: de hemel. Dit woord begint op letter 17. Dit woord is verbonden in zijn structuur met de 5de hemel, deze staat namelijk in Gen.17, woord 5. Deze begint met de 85ste hee of 5x17 (x5). 


De 5de hemel vinden we  in vers 17 woord 5.

Er lijkt een nadrukkelijke relatie te zijn tussen de 17 en de 5. Deze vindt zijn oorsprong in de wortel van 17. We vinden daar op positie 17 de derde 5:

D5=15 

Ook in de driehoek van 5 vinden we in het centrum de 5 en de 17. Deze driehoek heeft geen enkelvoudig centrum; in regel drie vinden we de 5; dit is ook de plaats waar de loodlijn uit de top van de driehoek van 3 uitkomt. In de vierde regel vinden we de 8 en de 9 die samen 17 zijn. Ik wil hier nu niet verder op ingaan; het is voorlopig genoeg om te weten dat relaties tussen getallen een mathematische oorsprong hebben.
Het is God die de hemel schept. Dit wordt op verschillende wijze vastgelegd. Het woord God is het middelste van de vijf woorden: 1...3...5. Elohim, , bevindt zich op de letterplaatsen 10 tot en met 14. Omdat Elohim het derde woord is, heb ik naar de driehoeksgetallen gekeken: D10=55, D11=66, D12=78, D13=91 en D14=105. De som van deze driehoeksgetallen is:

55+66+78+91+105=395=, de hemel.

Dit is in feite de tweede getuigenis dat God de hemel schept, immers de oppervlakte van de tekst had dit ook al verteld. Nu is er nog een derde getuigenis. Ook dit is een soort driehoeksconstructie. Zie hiervoor de afbeelding:

God verdeelt of spiegelt zichzelf om de hemel te kunnen scheppen. Deze relatie  tussen woord 3 en woord 5 komt ook tot uitdrukking in de naam Jezus Christus:

Jezus-Christus.....888-1480....(3x296)-(5x296)....3-5

Misschien wordt het de lezer nu duidelijk welke relatie Abram met God, de Hemel en Jezus Christus heeft: 243 is immers 35.
In de bovenstaande afbeelding is de centrale as de 5x alef of 5x1=5. De som van de 5de rij, daar waar Elohim zich compleet heeft gespiegeld, is 171; dit is het 26ste palindroom. In Gen.1:1 vinden we de hemel als woord vijf, en begint op de 17de letterplaats met de hee, , de 5. Het CV van de hemel is 395 en de som van de individuele cijfers is 3+9+5=17. Deze getallen zijn verwerkt in het versnummer waarin Abram de hee in zijn naam krijgt; dat vers is immers Gen.17:5. Deze hee in woord vijf is de tweede van de bijbel. Als we nu woord 17 opzoeken dan blijkt dat de 2de Elohim van de bijbel te zijn en begint met de 8ste alef van de bijbel. Deze alef lijkt ook hiermee het woordnummer te bepalen immers: priem 8=17. In het tweede vers is Elohim het tiende woord en bevat de 10de hee van de bijbel. Als we de letterplaatsen van deze 10 hee's tellen, dan is de som:

Gen.1:1. 3x + Gen.1:2. 7x = (12+17+25)+(30+34+37+39+43+55+64)=54+302=356

Het verschil tussen de som der letterplaatsen van de hee in Gen.1:1 en Gen.1:2 is: 302-54=248

In Genesis vinden we dat de 248ste letter ook een hee is, een 5. Deze hee vinden we in het woord Elohim, God. Deze Elohim is de 8ste Elohim van de bijbel en bevindt zich in Gen.1:7.
Overigens hebben Gen.1:1 en Gen.1:2  niet 10 maar 11 hee's in totaal . 11x =11x5=55.....composiet 55=77; dit is de letterplaats van de 11de hee in Genesis. In vers Gen.1:2 is dit de 49ste letter, of 7x7. De tiende hee in woord 17 heeft letterplaats 64 of 8x8, en is in Gen.1:2 de 36ste letter of 6x6. Beide getallen zijn van Elohim, 86, afgeleid. De tweede Elohim maakt er een machtsverheffing van: 82 en 62. Dit kan als de stelling van Pythagoras worden uitgedrukt:

a2+b2=c2.....82+62=102.....100

Het getal 100 verbindt woord 17 met hoofdstuk 17, want de getallenwaarde van het eerste vers van hoofdstuk 17 is 5050, hetgeen het 100ste driehoeksgetal is.

64 is het getal het Griekse woord voor waarheid: , 1+30+8+9+5+10+1=64. Het is Jezus die zegt dat hij de waarheid is. Als we de cijfers van 356 van de som van de letterplaatsen van de 10 hee's gebruiken om de som van de CV's woordplaatsen 3, 5 en 6 te tellen, dan vinden we: God+de hemel+ en*= 86+395+407=888, Jezus.
Deze 10x tot en met het 17de woord hebben weer de som 50. Met dit getal gaan we naar Gen.17 en zoeken het 50ste woord op. Dit is het woord Abram, de laatste keer dat hij zo genoemd wordt, het zesde woord in Gen.17:5.

4x Abram in Gen.17

woordnummer

in Gen.17

1

2

Gen.17:1:2

2

11

Gen.17:1:11

3

30

Gen.17:3:2

4

50

Gen.17:5:6

 

93

1x3x31

De som van de woordplaatsen van Abram is 93 of 1x3x31. In vers 403 of 13x31 krijgt hij zijn nieuwe naam. Ik heb laten zien dat: =4.1231056....De vier heeft een veranderde positie gekregen ten opzichte van het getal 123.4. Mogelijk dat hier de driehoekstelling een rol speelt: D4=1+2+3+4=10. Abram komt 4x en Abraham komt 10x voor in hoofdstuk 17. Tellen we de eerste 3x Abram dan vinden we 2+11+30=43. Omdat de vier een andere positie heeft gekregen benaderen we die anders. De som van alle delers van 50, de 50 zelf uitgesloten, is eveneens 43: 1+2+5+10+25=43. Als we nu de eerste 3 en de 4de samenvoegen dan is de som 43+43=86. Hiermee geeft de bijbeltekst aan dat God tot op het laatst meereist in het leven van Abram. Een andere interpretatie is dat woord 50, de laatste Abram, de drie andere getallen in zich mee draagt. Het kan dus ook deze 50 zijn die aan de 10x Abraham (2318) wordt toegevoegd om 2318+50=2368 te maken. Nb. SD+50=1+2+5+10+25+50=93!
De laatste keer dat Abraham Abram genoemd wordt, is dus het zesde woord van Gen.17:5 eindigend met de 19de letter van het vers, met de mem. Hier komt de ommekeer voor Abram. Deze mem is de 16de van hoofdstuk 17........16x40=640 of 10x64. Het afsluiten van de naam Abram kan door middel van de sluit-mem worden uitgedrukt. De getallenwaarde van zijn naam is dan: 600+200+2+1=803. De som van alle delers is: 1+11+73=85 of 17x5. In het vers is de mem van Abram de tweede mem; een gewone mem, , 40 en een sluitmem, , 600. De waarde van deze twee is dan eveneens 40+600=640 of 10x64. Het was de 64ste letter van Genesis die ons hier heeft gebracht. Het staat hier als een dubbele getuigenis.
Ook de alef van Abraham is verbonden met de 64. Als we de letterplaatsen van de alef in Gen.17:5 tellen tot waar Abraham verschijnt dan is de som van deze vijf alef's: 3+7+11+16+27=64....... Deze alef is de 25ste van het hoofdstuk of 52. De naam Abram begint met de 4de alef op de 16de letterplaats in het vers (42) De som van deze vier is : 3+7+11+16=37.......

...99...

Abram is 99 jaar als hij zijn nieuwe naam krijgt (Gen.17:1) Dit wordt ook in de getallenwaarde van zijn naam verborgen/onthuld. Het CV van Abram is 243. Als we de cijfers van dit getal tot de derde macht verheffen, vinden we: 23+43+33=8+64+27=99. Met deze machtsverheffing doet zich nog en merkwaardig fenomeen voor. De drie van de machtsverheffing bevindt zich boven, 'in de hemel' zou je kunnen zeggen. Als deze drie naar beneden, 'naar de aarde' komt kunnen we dat als volgt uitdrukken: 23+43+33.....23+43+33=99. De uitkomst is eveneens 99. Of dit wiskundig fenomeen ook elders voorkomt heb ik nog niet kunnen nagaan. Het zal zich in ieder geval ook voordoen bij andere combinatie van de 2, 3 en 4. Abram is dus 99 jaar als hij de naam Abraham krijgt. De eerste letter van zijn naam is de 27ste letter van Gen.17:5. In vinden we op de 27ste positie een 6. Om precies te zijn de zesde 6. De posities van die zes zijn: 4, 6, 17, 19, 26 en 27. De som van die zes is: 4+6+17+19+26+27=99.

               10               20               30                40                50               60               70                80 
2236067977 4997896964 0917366873 1276235440 6183596115 2572427089 7245410520 9256378048

Daarnaast begint woord 243, de zesde hemel, , met de 99ste hee, , en wordt bovendien met de 99ste mem, , afgesloten.

Abram () is 99jaar oud als hij Abraham () wordt.

=243

23+43+33=8+64+27=99

=243

23+43+33.....23+43+33=99

Woord 243, de hemel=de 6de

eerste () en laatste () letter zijn beide 99

De alef, , van begint op letter 27 in Gen.17:5

Positie 27 in is de zesde 6. De som van deze 6 posities is:

 

 4+6+7+19+26+27=99

Als we het neerdalen uit 'de hemel' ook toepassen op 35, het CV van Abram, dan vinden we het getal 35. Woord 35 is de 5de Elohim, , van de bijbel en bevat de 17de hee van Genesis, en is de derde in het vers (Gen.1:4).

=2.236067.97749978.9696409.17366.87313......

Priem 4=5, de eerste vier cijfers van zijn: 2236.....=26x86. De som van deze twee getallen die God en zijn naam vertegenwoordigen is 26+86=112. Dit getal is geïntegreerd in de structuur van de woorden en letters van Gen.17:5. 

Dit vers heeft 48 letters en 14 woorden. De driehoekstelling van 48 is 1176, en die van 14 is 105. Als we deze twee getallen op elkaar delen is de uitkomst 112:

1176 : 105=11.2

Evenals bij de eerste vier getallen (2.236) van , wordt ook bij deze uitkomst de decimale punt genegeerd.

Ik heb gezocht naar een vers waarmee de vierkantswortel van 5 te berekenen is. Tot nu toe nog geen resultaat, maar ik ben er van overtuigd dat in hoofdstuk 17 of in één van de verzen in hoofdstuk 1, waarin Abram in de hemel wortelt, dit getal verbergt/onthult. Net zoals Pi met vers 1 te berekenen is. Een uitdaging voor één van mijn lezers? 

Door de lange reeks van de wortel van vijf werd mijn aandacht gevestigd op het fenomeen savants. Sommige van deze mensen hebben een fotografisch geheugen. Hier is een site met video's over savants die de mogelijkheid hebben om getallen uit te rekenen uit hun hoofd tot wel 100 cijfers en meer, achter de komma. Ook op YouTube zijn wat documentaires te vinden over savants. Mogelijk kan dit fenomeen helpen bij het verklaren hoe de bijbel ooit is geschreven.

Het lijkt mij overduidelijk dat de wortel van vijf een rol speelt bij de naamsverandering van Abraham, maar ook in andere situaties speelt de vierkantswortel een rol. Als we bijvoorbeeld woord 6 en 7 nemen van Gen.1:1, en*-de aarde, , 296 en 407, en hieruit de wortel trekken vinden we: =17.20465.... en =20.17424....Bij beide uitkomsten bevatten de eerste vier cijfers de getallen 0, 1, 2 en 7, die een relatie hebben met het Scheppingsgetal 2701. De som van de uitkomsten van deze twee wortels is:

=17.20465....
=20.17424....
      
37.37889

Zoals bekend is de som van de CV's van woord 6 en 7: 407+296=703. De lezer zal inmiddels weten dat dit het driehoeksgetal van 37 is. De som van de woordnummers is 6+7=13.....het 13de priemgetal is 37.
Nog een aardig detail is dat composiet 1720 is 2028, het CV van Κυριω  Ιησου, Heere Jezus (Rom.14:14). En composiet 2017 is 2368, het CV van Jezus Christus, .

Dat het leven van Abram in het teken staat van het krijgen van de nieuwe naam Abraham, wordt door God duidelijk gemaakt door middel van de alef. Deze letter  vertegenwoordigt God immers in de bijbeltekst. Vanaf waar Abram voor het eerst in de bijbel wordt genoemd in Gen.11:26, tot en met de laatste keer in Gen.25:7, waar zijn levensjaren worden genoemd, vinden we 2015x de alef, . Dit is 5x13x31 of 5x403: En God noemde (403) de 5, de hee.

Vers 666: Gen.25:7: Abraham's laatste levensdag en sterft in Gen.25:8.

Vers 293: Gen.11:26: Abram wordt geboren.

Dit nu zijn de dagen der jaren van het leven van Abraham, welke hij geleefd heeft, honderd vijf en zeventig jaren.

Het leven van Abraham

Toen Terach zeventig jaar was, verwekte hij Abram, Nachor en Haran.

                                                                               alef 3200

++++

                         alef 1186

Vanaf de eerste maal dat Abram genoemd wordt in de bijbel tot en met zijn naam Abraham in zijn laatste levensdag vinden we 2015x de alef.

Abram-Abraham, -..... =5

2015=5x403

 En God noemde= =403

Vanaf de hee van Abraham in Gen.17:5 (hee 1826) tot en met de laatste keer dat zijn naam voor zijn dood in Gen.25:7 verschijnt (hee 3052), vinden we 1227x de hee. 1227 in factoren is 3x409. Hierbij is 409 het 81ste priemgetal. 81 is 3x3x3x3. Als we 1227 dan zo formuleren: 3xP(3x3x3x3) wordt zichtbaar dat dit getal een relatie heeft met de naam Abram; deze heeft immers de getallenwaarde 243 of 3x3x3x3x3.

Het CV van Jahwe Elohim is 26+86=112. De som van alle mogelijke delers van 112, het getal 112 zelf ingesloten, is 248:

SD+112=1+2+4+8+14+16+28+56+112=248

בצלם אלהים

248

naar Gods beeld 

Gen.1:27

 במראה

 248

in een visioen

Dan.9:23

Op de site van inner.org kan je nog een nadere uitwerking van het getal 248 vinden.

home                                                                                              vorige         volgende

 

© Frank Colijn 2007
.