home

Ik ben God de Almachtige.

Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen God aan Abram en God introduceert Zichzelf met de woorden: 

'Ik ben God de Almachtige'

Deze uitspraak van God is het beginpunt van dit onderzoek en ik ga proberen een aantal punten met elkaar te verbinden.

 

Gen.17:1: Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de Here aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk;

תמים והיה לפני התהלך שדי אל אני אליו ויאמר אברם אל יהוה וירא שנים ותשע שנה תשעים בן אברם ויהי
490 26 170 460 314 31 61 47 257 243 31 26 217 400 776 355 820 52 243 31
5050=D100

De getallenwaarde van de frase 'Ik ben God de Almachtige' is 406:

 

 Ik ben God de Almachtige

שדי

אל

אני

10-4-300 30-1 10-50-1
314 31 61
406

Gods Almacht wordt uitgedrukt door het getal Pi, want dit is één van de meest fundamentele getallen in de Schepping.  In de micro cosmos zijn de banen van electronen en de bolvorm van atomen aan het getal Pi gerelateerd, en in de macro cosmos zijn de banen en vormen van de aarde, zon, maan en sterren ook allen aan het getal Pi gerelateerd. Daarom heeft het woord Almachtige de getallenwaarde 314, gelijk aan de eerste drie cijfers van Pi.

 

Almachtige

י

ד

ש

10

4

300

314

 

Pi =3.14159265359......

Zelfs de gehele frase 'Ik ben God de Almachtige' is gerelateerd aan het getal Pi. Om dat zichtbaar te maken zoeken we alle mogelijke delers van 406 op, het getal 406 zelf als deler uitgesloten. De uitkomst van de som van deze zeven delers is 314.....

 

Alle mogelijke delers van 406, het getal 406 zelf uitgesloten, zijn:

1, 2, 7, 14, 29, 58 en 203

Ik ben God de Almachtige

De som van deze 7 delers is:

1+2+7+14+29+58+203=314 

שדי

אל

אני

10-4-300

30-1

10-50-1

314

31

61

406

Het getal 406 is het driehoeksgetal van  28 (1+2+3+4+........+28=406). Het getal 28 is gerelateerd aan het aller eerste vers van de bijbel, dat met 28 letters wordt geschreven. Met 28 letters wordt de Schepping van Hemel en Aarde beschreven in Gen.1:1. Dit feit drukt de Almacht van God uit in het scheppen van Hemel en Aarde. Natuurlijk zijn er meer verzen met 28 letters, maar Gen.1:1 gaat vooraf aan alle andere verzen.

 

IK BEN GOD DE ALMACHTIGE, 406

Gen.1:1: In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

406=D28, Gen.1:1 heeft 28 letters

Vernon Jenkins en enige vrienden hebben ontdekt dat het getal Pi kan worden gecalculeerd met behulp van Gen.1:1. De berekening is in feite heel simpel: Vermenigvuldig de 28 letterwaarden met elkaar, maal het aantal letters en deel deze uitkomst door de vermenigvuldiging van de 7 woordwaarden, maal het aantal woorden. De uitkomst is gelijk aan het getal Pi, de eerste vijf cijfers correct:

 

Gen.1:1......De Schepping en Pi x

de Aarde

en*

de Hemel

*

God

schiep

In den beginne

x

7

6

5

4

3

2

1

7 woorden

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

28 letters

ץ

ר

א

ה

ת

א

ו

ם

י

מ

ש

ה

ת

א

ם

י

ה

ל

א

א

ר

ב

ת

י

ש

א

ר

ב

 

90

200

1

5

400

1

6

40

10

40

300

5

400

1

40

10

5

30

1

1

200

2

400

10

300

1

200

2

28 L-waarden

296

407

395

401

86

203

913

 7 W-waarden

3.141554.....

Dus in Gen.1:1 het allereerste vers van het Oude Testament is het getal Pi verborgen. Echter in het Nieuwe Testament is het getal Pi (314) openlijk te vinden. Het allereerste woord van het allereerste vers van het Nieuwe Testament heeft de getallenwaarde 314. Dit is het woord boek, βιβλος. Mat.1:1: Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dit is het boek dat Gods Almacht uitdrukt.

 

Het boek

β

ι

β

λ

ο

ς

2

10

2

30

70

200

314

Het allereerste woord in het allereerste vers in N.T., Mat.1:1

De Almacht van God maakt de schepping van Hemel en Aarde mogelijk. Zo is de driehoek van 28 verbonden met Gods Almacht en Schepping. In het centrum, of zwaartepunt, vinden we het getal 181. Dit getal is het CV van de frase: voor altijd. God heeft een Plan voor Zijn Schepping, en Zijn Plan is voor altijd.

 

Voor altijd (Psa.85:5)

ם

ל

ו

ע

ל

ה

40

30

6

70

30

5

181

Het getal 181 is ook gelijk aan het CV van de frase: want IK ZAL met u zijn. God zal Zijn Schepping niet verlaten of verzaken.

 

want IK ZAL met u zijn (Ex.3:12)

ך

מ

ע

ה

י

ה

א

י

כ

20

40

70

5

10

5

1

10

20

130

21

30

181

 

IK BEN GOD DE ALMACHTIGE, 406

Zwaartepunt van D28 is 181

     181

Het getal 181 is een hexagram getal, maar daar zal ik later naar kijken. Eerst kijken we naar de Resoluties van de Verenigde Naties.  Al deze Resoluties hebben een number. Resolutie 181, behandelt door VN in 1947, maakte de oprichting van een Joodse en ook een Arabische Staat mogelijk. De Joden accepteerden de resolutie en riepen hun Staat uit, de Arabieren wezen de Resolutie af.....en begonnen een oorlog met de jonge Staat Israel......en verloren die oorlog. Dus nu is er de Joodse Staat Israel en geen Arabische Staat.....

Isa.66:8: Wie heeft ooit zo iets gehoord? wie dergelijke dingen gezien? Wordt op een enkele dag een volk geboren? of een natie eensklaps gebaard? Want Sion heeft weeën gekregen, ja ook haar kinderen gebaard.

 

United Nations Resolution 181, resolution passed by the United Nations (UN) General Assembly in 1947 that called for the partition of Palestine into Arab and Jewish states, with the city of Jerusalem as a corpus separatum (Latin: separate entity) to be governed by a special international regime. The resolution, which was considered by the Jewish community in Palestine to be a legal basis for the establishment of Israel, and which was rejected by the Arab community, was succeeded almost immediately by violence.

Zo is er ook in Jozua 21:43 een dergelijke mededeling. Daar geeft de HEER alle land aan Israel. Het gehele vers heeft de getallenwaarde 4900 of 70x70.

 

Jozua 21:43: Zo gaf de Heer aan Israel het ganse land, dat hij hun vaderen onder eede beloofd had te zullen geven, en zij namen het in bezit en vestigden zich aldaar.

בה

וישבו

וירשוה

לאבותם

לתת

נשבע  

אשר

הארץ

כל

את

לישראל

יהוה

ויתן 

7

324

527

479

830

422

501

296

50

401

571

26

466

4900=7x7x10x10

Het eerste deel van die tekst 'en de HEER gaf all het land aan Israel' heeft de getallenwaarde 1810 of 10x181:

 

Omdat de driehoek van 28 een gecentreerde driehoek is, kunnen we een hexagram of Davidsster maken met deze driehoek.  De Davidsster die gevormd kan worden met twee van deze driehoeken, heeft 541 éénheden, hetgeen gelijk is aan het CV van Israel. Kan Mozes hebben voorzien dat er ergens in toekomst een Resolutie 181 zou zijn die de oprichting van de Staat Israel mogelijk zou maken? Niet waarschijnlijk. Of is het gewoon toeval? Of is het Gods Almacht die voorzag dat Resolutie 181 van de VN zou leiden tot de oprichting van de Staat Israel......?

 

541

Israel=

ישראל

=30+1+200+300+10=541

Natuurlijk zijn er meer woorden in de bijbel met de getallenwaarde 541. Bijvoorbeeld het woord, מראש, vanaf het begin (Isa.40:21), heeft dezelfde waarde: 300+1+200+40=541. Ook het Griekse woord voor naam, ονοματι, zoals dat gebruikt wordt in Mat.7:22 heeft de getallenwaarde 541. En natuurlijk kunnen we ons ook afvragen: wie of wat is Israel? Is het Jacob, die de nieuwe naam Israel heeft gekregen na zijn strijd met de Engel van God? (Gen.32:28-29) Of zijn het de mensen, de stammen van Israel? Of is het de Staat Israel? Ik veronderstel dat het hier het laatste is, want het getal 181 is gerelateerd aan resolutie 181 die de oprichting van de Staat Israel mogelijk maakte. God vertelt de uitkomst vanaf het begin, zoals dat in Jesaja 46:9-11 beschreven staat: 

Isa.46:9 Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; 10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen; 11 Die uit het oosten een roofvogel roep, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering.

In Lev.26 vertelt God dat hij goed zal zorgen voor het volk Israel, maar ook dat Hij ze over de gehele wereld zal verstrooien als ze zijn wetten en geboden niet houden en als ze andere goden gaan volgen. Maar Hij zegt daar ook bij dat Hij ze niet verstooit om ze te vernietigen, maar dat Hij Zijn verbond met hen zal houden, zelfs als zij het niet verdienen. De geschiedenis leert ons dat Israel inderdaad verstrooid is over de gehele aarde zoals God hen gezegd had dat Hij zou doen, maar God vertelt in Jesaja en in Ezechiel ook dat Hij hen weer zal verzamelen van de vier hoeken der aarde.

Lev.26:33 Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop.

Lev.26:44 Maar ook zelfs, wanneer zij in het land hunner vijanden zijn, versmaad Ik hen niet en heb Ik geen afkeer van hen, zodat Ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken: want Ik ben de Here, hun God.

Isa.11:12 En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israel verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden der aarde..

Ez.20:42 En gij zult weten, dat Ik de Here ben, als Ik u in het land van Israel brengen zal, in het land dat Ik gezworen heb aan uw vaderen te geven.

God vertelt dat Hij de Joden zal terug brengen naar Israel, niet vanwege hun goede daden, maar ten behoeve van Zijn Naam, daarmee tonende dat Hij betrouwbaar is. Dit verzamelen van de verstooiden van Israel heeft al plaats gevonden en vindt nog steeds plaats.

Ez.20:44 En gij zult weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik ter wille van Mijn Naam niet met u doen zal naar uw verkeerde wandel en naar uw verdorven handel, huis Israels, luidt het woord van de Here Here.

In Openbaringen 21:12 worden de twaalf stammen van de kinderen Israels voor de laatste maal genoemd in de bijbel.

Rev.21:10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; 11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant; 12 En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op [de] [poorten] geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israels.13 Naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten. 14 En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.

Uiteindelijk zal het volk Israel erkennen dat Jezus was en is de ware messias, en zij zullen over hem treuren. Dit alles was voorzien lang voor Jezus was geboren. Zacharia predikte rond 520 v. Chr. En de Psalmen zijn gedeeltelijk geschreven door koning David, die leefde van ongeveer 1040 tot 970 v.Chr. En Isaiah 53 (ca.740-686 v.Chr.) is een voorafschaduwing van de komst van Christus.

Zach.12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene..

Psa 22:16 Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren.

Rev 1:7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

Als we de stad ingaan, het Heilige Jeruzalem, dan moeten we door de poorten met de namen van de twaalf stammen van de kinderen Israels. Echter dit zal een vernieuwd Israel zijn, want de muur waarin de poorten zijn, is gefundeerd op de twaalf apostelen, gefundeerd op Jezus Christus.

Nu kijken we weer opnieuw naar de driehoek van 28. Als we in de driehoek (406) van IK BEN GOD DE ALMACHTIGE het zwaartepunt tellen vanuit alle drie hoeken, dan vinden we 3x181, hetgeen samen 543 is. God heeft vele namen of eigenschappen, en iedere eigenschap beschrijft een deel van Zijn Karakter. Toen Mozes naar de stammen van Israel was gezonden om hen uit het land Egype te halen en hen naar het Beloofde Land te brengen, dan stelt God zichzelf voor als: IK BEN DIE IK BEN. Het CV van deze frase is 543

 

D28=406

3x181=543

We  vinden de frase in Ex.3:14. Dit vers nummer is gerelateerd aan het getal Pi: 3.14, het getal dat ook een relatie heeft met 406 en met het woord shadai, שדי, de ALMACHTIGE, 314.

 

Ex.3:14

Toen zei God tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN. En Hij zei: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

-

10 

      9

-    8 - 7

6

5

4

-    3

         2

1

60-59-58-57-56

55-54-53-52-51

50-49-48-47

46-45-44-43-42

41-40-39-38

37-36-35-34

33-32

31-30-29-28-27

26-25-24-23

22-21-20

19-18-17-16

15-14-13

12-11

10-9-8-7-6

5-4-3-2-1

אליכם

שלחני

אהיה

ישראל

לבני

תאמר

כה

ויאמר

אהיה

אשר

אהיה

משה

אל

אלהים

ויאמר

101

398

21

541

92

641

25

257

21

501

21

345

31

86

257

520=20x26

xx

xx

x

x

x

543

x

x

343=7x7x7

3338

We kunnen hier een aantal wiskundige konstructies vinden. De frase IK BEN DIE IK BEN wordt geschreven met 11 letters, van letter 16 tot en met letter 26 in het vers. Dit trek al de aandacht, want composiet 16 is 26, en verbindt op deze wijze de eerste letter van de frase met de laatste letter van de frase. En 26 is het getal van Jahwe. De som van deze 11 letterplaatsen is 231, hetgeen de driehoek van 21 is. En 21 is de CV van IK BEN, אהיה. Nb: de som van alle mogelijke delers van 21, het getal 21 zelf uitgezonderd, is: 1+3+7=11, gelijk aan het aantal letters van de frase IK BEN DIE IK BEN, en tevens gelijk aan het aantal alefs in het vers. De alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, vertegenwoordigt God in de bijbel tekst. Een mogelijk betere vertaling van de frase is: IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN. Kijk hier voor een commentaar op deze zaak.  De som van de woord plaatsen van de frase is: 5+6+7=18. En de som van de letterplaatsen van de drie alefs, de eerste letter van ieder van deze drie woorden, is:  16+20+23=59. Het 18de priemgetal blijkt 59 te zijn.....De som van deze priem en zijn orde nummer is: 18+59=77. Dit getal 77 gerelateerd aan de drie alefs en de drie woordnummers, is ook gerelateerd aan de som van de letterplaatsen (231) van de gehele frase, want 231 is drie x 77.......

 

De som van de letterplaatsen van: IK BEN DIE IK BEN:

16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26=231

Het is interessant om te zien dat het Griekse woord voor naam, ονομα (Strongs number G3686), de getallenwaarde 231 heeft. We kunnen dit woord in Mat.1:21 vinden.

 

Naam (Mat.1:21)

ο

ν

ο

μ

α

70

50

70

40

1

231

D21=231

IK BEN אהיה

De som van de letterplaatsen van IK BEN DIE IK BEN is 231 of D21

 

IK BEN

ה

י

ה

א

5

10

5

1

21

Echter  als we het aantal letters nemen van ieder van de drie woorden van IK BEN DIE IK BEN (4-3-4), en kijken naar de driehoeken van die drie getallen, dan vinden we: D4+D3+D4=10+6+10=26. En we weten dat 26 het CV is van Jahwe. Het is Hij die is IK BEN. De structuur 4-3-4 doet me denken aan het getal 434, hetgeen het CV is van דלת, de deur. Jezus vertelt ons dat Hij de deur is. De som van de CV's van woord 4 - woord 3 - woord 4 van Genesis 1:1 is: 401+86+401=888, hetgeen het CV is van Iησους, Jezus in het Grieks.

Het woord/naam IK BEN, אהיה, verschijnt drie maal in het vers en begint met de letter alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. De letterplaatsen van die drie alefs zijn: 16, 23 en 47. De letterplaats van de eerste alef bepaalt de plaats van de laatste van die drie, want priem 16 is 47. De som van de letterplaatsen van die drie alefs is: 16+23+47=86, gelijk aan het CV van Elohim, God, uitdrukkend dat het is Hij, die is IK BEN. De totale som van de letterplaatsen van deze drie woorden is 362 of 2x181.

 

Ex.3:14
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

60-59-58-57-56

55-54-53-52-51

50-49-48-47

46-45-44-43-42

41-40-39-38

37-36-35-34

33-32

31-30-29-28-27

26-25-24-23

22-21-20

19-18-17-16

15-14-13

12-11

10-9-8-7-6

5-4-3-2-1

אליכם

שלחני

אהיה

ישראל

לבני

תאמר

כה

ויאמר

אהיה

אשר

אהיה

משה

אל

אלהים

ויאמר

(19+18+17+16)+(26+25+24+23)+(50+49+48+47)=70+98+194=362

De frase dit is Mijn Naam in Ex.3:15 (W22+W23) heeft eveneens dezelfde getallenwaarde 362:

 

Mijn Naam

dit is

י

מ

ש

ה

ז

10

40

300

5

7

350

12

362

 

IK BEN

woord 5

אהיה

letter 19+18+17+16=

70

16

priem 16=

47

IK BEN

woord 7

אהיה

letter 26+25+24+23=

98

23

priem 23=

79

IK BEN

woord 13

אהיה

letter 50+49+48+47=

194

47

priem 47=

199

--

25

3x21=63

362=2x181

362

86

3hoek 25=

325

Het getal 181 is het 43ste priemgetal, dus 362=181+181=P43+P43. We kunnen dit in verband brengen met Elohim, 86, want 86=2x43 of 43+43. Dit soort structuren in de tekst bevestigen de goddelijk oorsprong van het IK BEN karakter van God. De woordplaatsen 5, 7 en 13 in het vers hebben ook een relatie met elkaar, want P5=7 en P7=13. Het is een soort priem ketting (Prime string). De totale som van de drie woordplaatsen is: 5+7+13=25. Het 25ste driehoeksgetal is 325, hetgeen de som is van de 16de, 23ste en 47ste priemgetal, respectievelijk 47, 79 en 199. Het 25ste composietgetal is 38; de som van deze composiet getallen is: 25+38=63, gelijk aan 3x het CV van IK BEN: 3x21=63.

 

De composiet 'wortel' van 25 is 3

Composite 25=C15=C8=C3 (=P3)

25+15+8+3=51

SD51=1+3+17=21 (אהיה)

51=C35

51+35=86 (אלהים)

IK BEN Elohim (God)

Daarnaast is de som van de eerste 25 composiet getallen 543, gelijk aan het CV van IK BEN DIE IK BEN:

 

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

composiet

4

6

8

9

10

12

14

15

16

18

20

21

22

24

25

26

27

28

30

32

33

34

35

36

38

som van 25 composiet getallen

543, gelijk aan het CV van IK BEN DIE IK BEN

25 (5x5) is ook het kwadraat van het eerste woordnummer van die drie: 5. Woord 5 begint met de 16de letter van het vers. De vierkantwortel van 16 (4x4) is 4; deze 16de letter blijkt de 4de alef van het vers te zijn (4=2x2). En bovendien is: P4=5. Dit maakt het goed voor 4de alef in woord 5. De som van de letterplaatsen van de eerste vier alefs in het vers is: 3+6+11+16=36, hetgeen 6x6 is, nog een vierkant. 36 kan ook worden uitgedrukt als: (3x3)x(2x2) of 9x4. Het 4de composietgetal is 9, en de 9de composiet is 16, en dat is de letterplaats waar we de vierde alef vinden in het vers. Er zijn meer van deze mathematische constructies te vinden, kijk gewoon met aandacht en je vindt er nog een paar.

 

Ex.3:14 (woordplaatsen in hoofdstuk 3)

Toen zei God tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN. En Hij zei: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

-

10 

      9

-    8 - 7

6

5

4

-    3

         2

1

60-59-58-57-56

55-54-53-52-51

50-49-48-47

46-45-44-43-42

41-40-39-38

37-36-35-34

33-32

31-30-29-28-27

26-25-24-23

22-21-20

19-18-17-16

15-14-13

12-11

10-9-8-7-6

5-4-3-2-1

אליכם

שלחני

אהיה

ישראל

לבני

תאמר

כה

ויאמר

אהיה

אשר

אהיה

משה

אל

אלהים

ויאמר

241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227

Als we de woord nummers opzoeken van IK BEN in hoofdtsuk 3 van Exodus, dan vinden we dat de eerste IK BEN woord 231 is, de driehoek van 21, hetgeen het CV is van IK BEN. De tweede IK BEN is woord 233, dus het verbindende woord DIE, אשר, is woord 232 of C181. 233 is gelijk aan het CV van de boom des levens, עץ החיים. Dit kan een verklaring zijn van God dat het is Hij die is de Boom des Levens. De derde IK BEN is woord 239, hetgeen priem 53 is. Deze derde is geworteld in het getal drie. Ik zal dit even uitleggen. Als we de orde nummers van de priem en composiet getallen terug volgen dan eindigen we in het getal 3:  239=P53=P17=P8=C3(=P3). Als we het 239ste composiet getal zoeken, dan vinden we 302. De som van deze twee is: 239+302=541. Dit is het CV van het woord heten of genaamd, ονοματι (70+50+70+40+1+300+10=541), zoals we dit woord vinden in Act.8:9. Het is een vervoeging van het woord naam, ονομα (70+50+70+40+1=231) (Strongs number G3686). En tegelijkertijd is 541 ook het CV van Israel naar wie Mozes is gezonden door IK BEN.

 

3x IK BEN in vers Ex.3:14 in hoofdstuk 3 van Exodus.

1.

IK BEN

woord 231 in Ex.3

אהיה

231=D21

letter 875

SD875=373

SD+875=1248

=8x6x26

2.

IK BEN

woord 233 in Ex.3

אהיה

233 is het CV van de Boom des Levens, עץ החיים

letter 879

3x293

293=P63

-

3.

IK BEN

woord 239 in Ex.3

אהיה

239=P53  C239=302

letter 882

2x441

2x waarheid, אמת

 -

 

-

703

3x21=63

239+302=541

2636

-

-

-

Nu vullen we composiet getallen in voor de letterplaatsen van IK BEN DIE IK BEN: C16=26, C17=27....enzovoort. De som van deze 11 composietgetallen is 358, gelijk aan het CV van Messias, משיח (8+10+300+40=358). En vervolgens kijken we naar de letterwaarden van de frase. De derde letter is de jod en heeft de getallenwaarde 10, en de letter positie in het vers is 18. Welnu, het 10de composietgetal is 18. Dit is de enige letter waar dit fenomeen voorkomt in de frase. Het 18de composietgetal is 28, hetgeen ook 10+18 is. In zichzelf is dit al en wiskundig verschijnsel, want dit zijn composietgetallen waar twee orde getallen optellen tot het derde composietgetal.  Daarom vinden we een dubbel karakter voor composiet 28. En daarom kunnen we het getal 28 nogmaals aan de som van 11 composietgetallen toevoegen: 358+28=386, hetgeen gelijk is aan het CV van Jeshua, ישוע, Jezus. En daarnaast is de som van de eerste 10 composietgetallen 112: 4+6+8+9+10+12+14+15+16+18=112, gelijk aan het CV van Jahwe Elohim. Dit drukt de goddelijke structuur van de frase uit. En zoals reeds gezegd: C10=18. De som van alle delers van 18, hetgetal 18 zelf uitgesloten, is: SD18=1+2+3+6+9=21, gelijk aan het CV van IK BEN.

 

-

IK BEN DIE IK BEN

som

woord number in Ex.3:14

7

6

5

18

letter plaats in frase

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

66

letter plaats in vers

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

231

 composiet van de  letterplaats in vers

39

38

36

35

34

33

32

30

28

27

26

358

IK BEN DIE IK BEN

ה

י

ה

א

ר

ש

א

ה

י

ה

א

-

 getallenwaarde letters

5

10

5

1

200

300

1

5

10

5

1

543

getallenwaarde woorden

21

501

21  

som van de composiet getallen:

39+38+36+35+34+33+32+30+28+27+26=358, CV van Messias, משיח

 

Om het dubbele karakter van het getal 28 nog wat meer uit te leggen, kunnen we naar alle delers van 28 kijken. Het getal 28 is een perfect getal dus de SD uitkomst is eveneens 28. Echter als we ook het getal 28 zelf als deler insluiten, waar niets mis mee is om dat te doen, dan is de uitkomst 56, hetgeen natuurlijk 28+28 is.

 

exclusief

28

inclusief

SD28=1+2+4+7+14=28

SD+28=1+2+4+7+14+28=56

Wie meer heeft gelezen van deze website, weet dat er iets speciaals is met het getal 56: de som van de eerste 56 composietgetallen is 2368, gelijk aan het CV van ιησους χριστος, Jezus Christus in het Grieks. God lijkt een voorkeur voor composietgetallen te hebben:

4+6+8+9+10+12+14+15+16+18+20+21+22+24+25+26+27+28+30+32+33+34+35+36+28+39+40+42+44+45+46+48+49+50+51+52+54+55+56+ 57+58+60+62+63+64+65+66+68+69+70+72+74+75+76+77+78=2368

Nb: de eerste en de laatste in deze reeks zijn 4 en 78, en de som is 82. Het 82ste composietgetal is 112, gelijk aan het CV van Jahwe Elohim. 

In het centrum van de frase vinden we de letter shien, ש, op letterplaats 21 van het vers. De shien is de 21ste letter van het Hebreeuwse alfabet! De shien is hier de 6de letter van de frase, en de driehoek van 6 is 21. Er is eveneens een composiet reeks van 6 naar 21, want: C6=12 en C12=21. En zoals 10 en 18 samen opgeteld 28 zijn, zijn de composietgetallen 12 en 21 samen opgeteld 33, en het 21ste composietgetal is 33. Dit fenomeen komt alleen voor bij deze twee groepen van composietgetallen (10-18-28 en 12-21-33). Nog een verdubbeling hier? Ik denk van niet, want het getal 12 is niet beschikbaar in de structuur van de frase. Hoewel 21 een belangrijk getal is, het is geen perfect getal volgens de Getallen Theorie. 21 pint 'slechts' het centrun van deze speciale frase vast, en is gerelateerd aan IK BEN, אהיה. We kunnen ook vaststellen dat: C6=12..... 6+12=18, en dat de som van de delers hiervan 21 is: SD18=1+2+3+6+9=21.

Er is ook nog een andere gematria methode die Hakadmi wordt genoemd. Het is een soort driehoeks telling van de letterwaarden: de waarde van iedere letter is gelijk aan de som van alle voorafgaande letters, plus zijn eigen waarde. De eerste tien letters hebben dezelfde telling als de driehoeksgetallen, maar de 11de letter, de kaf, heeft niet de waarde 11 maar 20. Dus daar komt de verandering. Hier is de tabel:

Als we deze waarden invullen voor de letters van het woord IK BEN, dan is de getallenwaarde van IK BEN 86, gelijk aan het CV van אלהים, Elohim, God.

 

IK BEN

ה

י

ה

א

15

55

15

1

86

In een andere driehoeks telling, te zien in de afbeelding hieronder, is de som 231, gelijk aan de som van de letterplaatsen van de frase: IK BEN DIE IK BEN.

231 is 11x21. De frase IK BEN DIE IK BEN heeft 11 letters. We kunnen ook 11 alefs, de letter die God in de bijbeltekst vertegenwoordigt, in het vers vinden. De som van de letterplaatsen in het vers van deze elf alefs is 291:

Ex.3:14

60-59-58-57-56

55-54-53-52-51

50-49-48-47

46-45-44-43-42

41-40-39-38

37-36-35-34

33-32

31-30-29-28-27

26-25-24-23

22-21-20

19-18-17-16

15-14-13

12-11

10-9-8-7-6

5-4-3-2-1

אליכם

שלחני

אהיה

ישראל

לבני

תאמר

כה

ויאמר

אהיה

אשר

אהיה

משה

אל

אלהים

ויאמר

3+6+11+16+20+23+29+35+45+47+56=291

291=3x97 of 97+97+97=P26+P26+P26

Het woord Elohim, geschreven met volle naam van de Hebreeuwse letters, heeft eveneens de getallenwaarde 291. Dit lijkt de som van de letterplaatsen van de alef in Ex.3:14 te bevestigen. Nu kunnen we ook naar de IK BEN DIE IK BEN frase kijken geschreven met de volle naam van de letters. De gehele frase heeft dan 29 letters. Nb.: priem 11=29. De normaal geschreven frase heeft de getallenwaarde 543 of 3x181 en de getallenwaarde van de frase gescheven met de volle naam van de letters heeft de getallenwaarde 1267 of 7x181. Een andere observatie is dat 543 en 1267 samen, alle cijfers van 1 tot en met 7 bevatten: 1234567, alleen 543 is omgekeerd tot 345. Ik zal later naar dit omgekeerde cijfer anagram kijken. Het is namelijk het CV van Mozes, משה, woord 4 van het vers.

 

IK BEN DIE IK BEN (gematria normaal en vol)

 

אהיה

אשר

אהיה

som normaal

543=3x181

waarde

21 501 21

normaal

ה

י

ה

א

ר

ש

א

ה

י

ה

א

n

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
.

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

vol

א

ה

ד

ו

י

א

ה

ף

ל

א

ש

י

ר

ן

י

ש

ף

ל

א

א

ה

ד

ו

י

א

ה

ף

ל

א

waarde

6

20

6

111

510

360

111

6

20

6

111

som vol

1267= 7x181

De frase bevat met gematria normaal 3x een alef en met gematria vol bevat de frase 7x een alef.

IK BEN= אהיה =21=3x7

De tabel hier onder toont de letterplaatsen van de 11 alefs in Ex.3:14. Ik heb de derde en de zevende gemarkeerd; dat zijn degenen die mijn bevindingen lijken te bevestigen: 11 en 29. Zij flankeren de drie alefs van de frase IK BEN DIE IK BEN.

11x א in Ex.3:14  

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

som

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

letter plaats in vers

3

6

11

16

20

23

29

35

45

47

56

291

En nog even dit: de som van de letterplaatsen van de 11 alefs min de 3 letterplaatsen van de alefs van IK BEN DIE IK BEN, is 291-(16+20+23)=291-59=232, gelijk aan het 181ste composiet getal, het zwaartepunt van 406, de driehoek van IK BEN GOD DE ALMACHIGE.

De afbeeldingen hieronder zijn uitdrukkingen van 3x181(543) en 7x181(1267).

    

 

Zie, Ik, de Heer, ben een God van alle vlees: zou Mij iets onmogelijk zijn? (Jer.32:27)

דבר

כל

יפלא

הממני

בשר

כל

אלהי

יהוה

אני

הנה

206

50

121

145

502

50

46

26

61

60

1267=7x181

Je zou kunnen denken dat je met allerlei verschillende gematria methodes van alles en nog wat kan bewijzen. Maar laten we daar eens vanuit het scheppings perspectief naar kijken. Neem bijvoorbeeld de bloemen. Er zijn vele verschillende soorten bloemen. Iedere bloem of plant is opgebouwd met zijn eigen speciale genen. De genen van de dorens van een roos kunnen niet in een tulp worden gevonden, en de genen van de tulpenbol zijn in een roos afwezig. Zo is het ook met verschillende gematria methodes: ze kunnen niet overal worden toegepast. We moeten zorgvuldig onderzoeken of het juist is dat we ze toepassen. De verschillende gematria methodes zijn een onderdeel van het bijbelse DNA. In sommige delen van de bijbel verhalen/verzen of woorden is het zinvol, in andere niet. Tulpen hebben geen doornen..... en rozen hebben geen bollen. 

Maar nu weer verder met mijn verhaal. In de tabel hieronder zien we de woorden 7, 6, 5 en 4 van Ex.3:14. We kunnen zien dat de getallenwaarde 345 van Mozes een omgekeerd cijfer anagram is van 543 van de frase IK BEN DIE IK BEN (543-345). Als we op dezelfe wijze een omgekeerd letter anagram maken van Mozes, משה, dan vinden we het woord haShem, השם, hetgeen betekent: de Naam. En er is een duidelijk verband tussen het getal 345 en 231 (D21), want de som van alle mogelijke delers, het getal 345 zelf uitgezonderd, is 231, gelijk aan de som van de letterplaatsen van IK BEN DIE IK BEN: 

SD345=1+3+5+15+23+69+115=231.

De woorden 4, 5, 6 en 7 van Ex.3:14
7 6 5 4 woord number haShem

IK BEN

DIE

IK BEN

Mozes

-

de Naam

אהיה

אשר

אהיה

משה

omgekeerd letter anagram

השם

21

501

21

5-300-40

-

40-300-5

543

345

omgekeerd cijfer anagram van 543

345

de Naam + IK BEN DIE IK BEN=345+543=888, gelijk aan het CV van Jezus, ιησους

De Naam die hier is verborgen of geopenbaard, is Jezus, want: 345+543=888, gelijk aan het CV van de Griekse naam voor Jezus, ιησους.

 

Jezus (Gr.)

ι

η

σ

ο

υ

ς

10

8

200

70

400

200

888

De getallenwaarde 345 is ook een deel van de frase Ik ben God de Almachtige. Het deel 'El Shadai', God de Almachtige, heeft de getallenwaarde 345:

 

de Almachtige

God

י

ד

ש

ל

א

10

4

300

30

1

314

31

345

Nu kunnen nogmaals naar het woord haShem kijken. Als we de sluitmem toepassen met de waarde 600 in plaats van de waarde 40 voor de laatste letter mem van haShem, dan vinden we 905, hetgeen 5x181 is.....Samen met de getallenwaarde 543 van IK BEN DIE IK BEN is dat: 905+543=1448.....=8x181

 

haShem

ם

ש

ה

600

300

5

905

Ik heb laten zien dat met gematria normaal en gematria vol van IK BEN DIE IK BEN, we de getallen 543 en 1267 kunnen vinden en dat zij samen alle cijfers van 1 t/m 7 bevatten: 1234567, alleen is 543 omgekeerd tot 345. Als  we ook de getallen 12 en 67  die door 345 worden gescheiden ook omkeren, dan vinden we 21 en 76. De som van deze getallen is: 21+76=97, hetgeen het 26ste priemgetal is, het goddelijk getal van Jahwe. 97 is ook het CV van Mensenzoon in het Hebreeuws. We kunnen de frase in o.a. Eze.23:2 vinden.

 

Mensenzoon (Eze.23:2)

ם

ד

א

ן

ב

40

4

1

50

2

45

52

97

Echter als we 21 en 76 weer samenvoegen dan vinden we het getal 2176. Ik heb dit getal al in één van mijn vorige webpaginas genoemd. 2176 is het 1849ste composiet getal. 1849 is 43x43, en is gerelateerd aan Elohim (86=43+43). De 2176ste letter van de bijbel is de 296ste jod van de bijbeltekst. Dit is de eerste letter van een Jeshua code met ELS 86. En als we de getallenwaarde calculeren van de 296 jods, dan vinden we 2960. Dit blijkt de getallenwaarde van de frase 'Mensenzoon' in het Grieks, een titel van Jeshua, Jezus, die in het Nieuwe Testament wordt gebruikt (Mar.2:10). Dit is vastgelegd in de Thora (door Mozes in ca. 1450 BC.), zelfs voordat het Griekse alfabet (ca.900/800 BC.) in gebruik was.....!

 

Mensenzoon (Mar.2:10)

υ

ι

ο

ς

τ

ο

υ

α

ν

θ

ρ

ω

π

ο

υ

400

10

70

200

300

70

400

1

50

9

100

800

80

70

400

680

770

1510

2960

Interessant is ook dat de getallenwaarde van het woord 'Evangelie' 1267 is (Mar.1:15), gelijk aan het CV van IK BEN DIE IK BEN met gematria 'vol' zoals ik heb laten zien.

 

Evangelie

ε

υ

α

γ

γ

ε

λ

ι

ω

ι

5

400

1

3

3

5

30

10

800

10

1267

Nu gaan we naar John 8:58 waar Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, IK BEN. Feitenlijk claimt Jezus hier God te zijn. In de tabel hieronder heb ik het derde woord gemerkt, want dat woord/letter is niet aanwezig in sommige versies van de Griekse bijbel. Deze versie, de TR-Scri, heeft de o, de NA27 heeft die niet. Ik denk dat de TR-Scri versie de juiste is, want de getallenwaarde 5166 van het vers bevat enige informatie over de structuur van  het vers: 5166=(1x2x3x3)x7x41 of 18x7x41. De introductie, Jezus zei tot hen, wordt geschreven met 18 letters, en wat Jezus feitelijk zegt wordt geschreven met 41 letters. En de essentie van wat Hij zegt is: IK BEN, geschreven met 7 letters, voorafgegaan door 7 gesproken woorden. Zo vinden we de vermenigvuldigingsfactoren 18, 41 en 7 van 5166 terug in de tekst.

 

Joh 8:58 (13W, 59L)

Jezus zei tot hen:

 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, 

  IK BEN

18(17) letters

41 letters

ειπεν

αυτοις

ο

ιησους

αμην

αμην

λεγω

υμιν

πριν

αβρααμ

γενεσθαι

εγω

ειμι

150

981

70

888

99

99

838

500

240

145

283

808

65

(2019) 2089(=P317)

3077=17x181

4293=1x3x3x3x3x53 of 81x53

873=9x97

2089+317=2406

2406=6x401

3077=C2537.....2537+3077=5614

5614=14x401

of 3x291

7 letters

SD873=401

(5096) 5166=2x3x3x7x41 of 18x41x7

De 7 letterige frase IK BEN in het Grieks heeft de getallenwaarde 873, hetgeen 1x3x3x97 is, of 9x97 of 3x291. De getallenwaarde 291 is gelijk aan het CV van Elohim met gematria 'vol', zoals ik al eerder heb laten zien.

 

Elohim (vol) 291=3x97=291

Jezus zeggende: IK BEN, 873=9x97=3x291

De som van alle delers van 873, het getal 873 zelf uitgezonderd, is: 1+3+9+97+291=401, gelijk aan het CV van het centrale woord van Gen.1:1, bevattende de eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, de alef en de tav, את. Vervolgens kijken we naar de frase: en alle naam, die genoemd wordt  in Eph.1:21. De frase heeft de getallenwaarde 2406, hetgeen 6x401 is.

 

Eph.1:21, woorden 10-13

en

alle

naam

die genoemd wordt

και

παντος

ονοματος

ονομαζομενου

31

701

801

873

2406=1x2x3x401

We kunnen zien dat het derde woord, naam, ονοματος (801), een vervoeging is van het woord ονομα (231). Het laatste woord van de frase is ονομαζομενου, hetgeen betekent: die genoemd wordt, en heeft de getallenwaarde 873, gelijk aan het CV van hetgeen Jezus zegt: IK BEN. Het getal 801 is de getallenwaarde van de alfa en de omega, de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet: α+ω=1+800=801. Dit is een gezegde van de Heer (Rev.1:8) als ook van Jezus (Rev.1:11 en Rev.22:13). En omdat Jezus waarschijnlijk Hebreeuws of Aramees sprak, dan zou hij gezegd hebben: Ik ben de alef en de tav, את, de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet: 1+400=401. We kunnen nu zien dat de getallen 401, 801 en 873 een duidelijk verband met elkaar hebben. Het eerste deel van de frase en alle naam heeft de getallenwaarde: 31+701+801=1533. De som van alle mogelijke delers, het getal 1533 zelf ingesloten, is 2368. Dat het getal 1533 zelf is ingesloten, is waarschijnlijk omdat alle naam alle namen insluit. Dus hier worden ook alle delers ingesloten. En zoals je waarschijnlijk al weet: 2368 is het CV van Jezus Christus.

SD+1533=1+3+7+21+73+219+511+1533=2368

 

Jezus Christus

ιησους

χριστος

888

1480

2368

Over het insluiten of uitsluiten van een getal zelf als deler kan nog wat meer gezegd worden, ook al begrijp ik het nog niet ten volle. Het eerste perfecte getal is 6. En ik heb het zelfs een Super Perfect Getal genoemd, want de som van de delers is gelijk aan de vermenigvuldiging van de delers: 6=1+2+3=1x2x3. Dit is het enige getal waar dit fenomeen zich voor doet. En God claimt dit getal voor zichzelf. Dat wordt in Gen.1:1 uitgedrukt. Daar vinden we 6 alefs en de som van de letterplaatsen van die 6 is 86, gelijk aan het CV van Elohim: 3+9+10+15+23+26=86. En de 6de alef is letter 26, gelijk aan het CV van Jahwe.

Echter als we 6 insluiten als deler dan is de uitkomst 12. Een lijst van de eerste 10.000 SDn, SD+n getallen en hun delers kan je hier vinden.

 

exclusief

6

inclusief

SD6=1+2+3=6

SD+6=1+2+3+6=12

Omdat SD+6 is 12, tellen we nu de letterplaatsen van de 12 alefs. Die 12 zijn alle alefs in de eerste drie verzen van de bijbel:

 

Gen.1:1

-

de aarde.

en*

de hemel

*

God

schiep

In den beginne

-

-

7

6

5

4

3

2

1

-

-

ץ

ר

א

ה

ת

א

ו

ם

י

מ

ש

ה

ת

א

ם

י

ה

ל

א

א

ר

ב

ת

י

ש

א

ר

ב

-

-

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

        6     5               4         3 2           1    

Gen.1:2

van de diepte oppervlakte over en duisternis en ledig woest was En de aarde

-

15

14

13

12

11

10

9

8

-

ם

ו

ה

ת

י

נ

פ

ל

ע

ך

ש

ח

ו

ו

ה

ב

ו

ו

ה

ת

ה

ת

י

ה

ץ

ר

א

ה

ו

-

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

                                                     

7

   

Gen.1:2

-

-

-

-

-

-

van de wateren

de oppervlakte

over zweefde [van] God en de geest

-

-

-

-

-

-

-

21

20

19

18

17

16

-

-

-

-

-

-

-

ם

י

מ

ה

י

נ

פ

ל

ע

ת

פ

ח

ר

מ

ם

י

ה

ל

א

ח

ו

ר

ו

-

-

-

-

-

-

-

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

                                                 

8

       

Gen.1:3

-

-

-

-

-

-

licht. 

en er was

licht laat er zijn God En zei

-

-

-

-

-

-

-

27

26

25

24

23

22

              23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

-

-

-

-

-

-

-

ר

ו

א

י

ה

י

ו

ר

ו

א

י

ה

י

ם

י

ה

ל

א

ר

מ

א

י

ו

-

-

-

-

-

-

-

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

                  12             11               10     9    

De som van de letterplaatsen van die 12 alefs is 543, gelijk aan het CV van IK BEN DIE IK BEN:

3+9+10+15+23+26+31+62+83+86+94+101=543

Het is interessant dat de som van 1 t/m 12 het getal 78 oplevert. 78 is het 56ste composietgetal. 56 is de SD+ van het tweede perfecte getal 28 (Nb: SD+12=1+2+3+4+6+12=28). En de som van de eerste 56 composietgetallen is 2368, gelijk aan het CV van Jezus Christus (Gr.). Het getal 2368 is in vermenigvuldigings factoren: 64x37. De som van deze vermenigvuldigings factoren is: 64+37=101. Dit is de letterplaats van de 12de alef! Het is de eerste letter van het woord licht dat hier verschijnt. Hier is verborgen of geopenbaard, dat het Jezus is die het licht brengt. En deze 12de alef wordt op verschillende wijzen in de tekst gefixeerd.  Het 12de composietgetal is 21, hetgeen de letterplaats in vers drie..  Het is de eerste letter van het woord licht, אור, het 6de woord van vers drie. De driehoek van 6 is 21, en het 6de composietgetal is 12, en vervolgens is het 12de composietgetal 21. Dus even samenvattend: de eerste letter van het 6de woord van Gen.1:3 is de 21ste letter van het vers en dat blijkt de 12de alef van de bijbel te zijn. Maar er is nog meer. Het 6de woord van vers drie is tevens het 27ste woord van de bijbel, en het 27ste priemgetal is 101, de letterplaats van de alef, א, de eerste letter van het 27ste woord. En het 101ste priemgetal is 541, gelijk aan het CV van Israel. In Israel plaatst God Zijn Licht, want in Israel openbaart Hij Zichzelf als: IK BEN DIE IK BEN.

 

Israel

in

ל

א

ר

ש

י

ב

30

1

200

300

10

2

541

2

543

Ik vraag mij dikwijls af of dit alles inbeelding is, mijn fantasie? Ik ben altijd zeer voorzichtig om dit soort bevindingen te verbinden  met de 'echte' wereld. Daarom zoek ik altijd naar meer 'getuigen'. En die zijn er. We zullen nu kijken naar het 181ste priemgetal en het 181ste composietgetal

P181=1069

C181=232

Nb: sommige mensen zullen zeggen dat 1069 het 180ste priemgetal is. Echter de bijbelschrijver(s) beschouwden 1 als het eerste priemgetal, iets wat de wiskundigen niet (meer) doen. De bijbelschrijver(s) verdeelden eenvoudig de natuurlijke getallen in priem- en composietgetallen. En 1 is beslist geen composietgetal! Dus voor de bijbelschrijver(s) is 1069 het 181ste priemgetal. Als we het getal 1069 in Strong's Concordance opzoeken, dan vinden we het woord 'bakar', hetgeen 'eerstgeborene' betekent. Strong's Concordance is een woordenboek met alle stamwoorden in het Hebreeuws en het Grieks van de woorden die in de bijbel voorkomen. Al deze stamwoorden zijn genummerd.

 

Strong's Number 
H1068 < H1069 > H1070
 
בכר bakar {baw-kar'} a primitive root; TWOT - 244; v AV - firstborn 1, new fruit 1, firstling 1, first child; 4 1) to be born first 1a) (Piel) 1a1) to bear early, new fruit 1a2) to give the right of the firstborn 1a2a) to make as firstborn 1a2b) to constitute as firstborn 1b) (Pual) 1b1) to be born a firstling 1b2) to be made a firstling 1c) (Hiphil) one bearing her first child

Gematria: 222

Een vervoeging van het woord bakar is bakari, hetgeen mijn eerstgeborene betekent en heeft de getallenwaarde 232. Hoe toevallig, want 232 is het 181ste composiet getal!  Nb: de gematria van het stamwoord bakar is 222, en 222ste composietgetal is 284, gelijk aan het CV van het Griekse woord θεος, Theos, God (Strongs Number G2316. 2316=1x2x2x3x193 of 6x386, 6x Jeshua). Strongs Number voor het Hebreeuwse woord voor God, Elohim, אלהים (CV 86), is H0430. 0430=1x2x5x43 of 5x86, uitdrukkende dat ieder van de vijf letters goddelijk is.

 

Mijn eerstgeborene

י

ר

כ

ב

10

200

20

2

232

Maar wie is Gods eerstgeborene? De bijbel maakt duidelijk dat Jezus de eerstgeborene is (Col.1:15). Maar ook David wordt eerstgeborene genoemd in Psa.89:27.  De eerste keer dat God spreekt over Zijn eerstgeborene in de bijbel is in Ex.4:22. In dat vers maakt God duidelijk dat Israel Zijn eerstgeborene is. Ik denk dat hier bedoeld wordt dat Israel de eerstegeborene van de naties is (die God een centrale plaats in hun gemeenschap geeft). Ik zal hier Israel onderzoeken als [een] eerstgeborene.

 

Ex.4:22

Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel.

ישראל

בכרי בני יהוה אמר כה פרעה אל ואמרת
541 232 62 26 241 25 355 31 647
2160

Het eerstgeborene is een centraal thema in de Schepping. Gen.1:1 vertegenwoordigt de Schepping en heeft 28 letters. 28 is een even getal en heeft geen enkelvoudig centrum. Echter als we een driehoek van 28 éénheden maken, net zoals we dat met het getal 406 hebben gedaan (de driehoek van 28), dan vinden we de driehoek van 7. Het centrum van deze driehoek of zwaartepunt, is 13. Dit is de jod van van het woord Elohim, God, אלהים.

 

Gen.1:1
28=D7 Zwaartepunt is 13 jod van Elohim

De bijbel tekst bevestigt op verschillende manieren dat Israel de eerstgeborene is. We hebben gezien dat het CV van 'mijn eerstgeborene' 232 is. Om zichtbaar te maken dat Israel de (een) eerstgeborene is (in Gods Plan), maken we een matrix van de Hebreeuwse bijbel tekst met 232 letters op een rij zonder spaties tussen de woorden. Vanaf het centrum van Gen.1:1, dat wil zeggen vanaf letter 13, vinden we het woord Israel gecodeerd met ELS 232 in deze matrix. Dit is de enige code van het woord Israel dat gevonden kan worden met Equidistant Letter Sequence in het eerste hoofdstuk van de bijbel!

 

D4 in D7

Zwaartepunt D4 is 5

De driehoek van 7 bevat nog een andere gecentreerde driehoek, nl. de driehoek van 4 met 10 éénheden. Het centrum van D4 is 5. Dit is ook een jod. Vanaf daar kunnen we het volgende woord/frase vinden: zij zullen heersen, ימשלו, eveneens met ELS 232. Het woord kan gevonden worden in Deut.15:6. Dit woord heeft de getallenwaarde 386, hetgeen gelijk is aan het CV is van Jeshua, Jezus (hetgeen betekent: Jahwe redt).

13 is eveneens het aantal éénheden in het eerste hexagram. Dit hexagram past precies in de driehoek van 7 met 28 éénheden. 13 is het CV van de woorden: mijn vader, één en liefde. De Israelies herkennen God Jahwe als hun vader, als de bron van hun bestaan, als de bron van het universum.

 

mijn vader

één

liefde

י

ב

א

ד

ח

א

ה

ב

ה

א

10

2

1

4

8

1

5

2

5

1

13

13

13

Gen.22:7

Davidsster in Gen.1:1

Gen.1:5

H13

Prov.4:6

De woorden waarin we de letters van de Israel code vinden, zijn:

 God-en maakte-zaad-op de aarde-boven de aarde.

 

Israel met ELS 232 in het eerste hoofdstuk van de bijbel.

x

verse/word

W nr

L nr

x

x

x

14

13

12

11

10

gematria

God

Gen.1:1w3

3

13

x

x

x

ם

י

ה

ל

א

86

en maakte

Gen.1:7w1

64

245

x

x

x

x

ש

ע

י

ו

386

zaad

Gen.1:11w8

123

477

x

x

x

ע

ר

ז

 x

x

277

(op) de aarde

Gen.1:15w7

182

709

x

x

ץ

ר

א

ה

ל

ע

296

boven (de aarde)

Gen.1:20w10

238

941

ץ

ר

א

ה

ל

ע

 x

x

100

10+11+12+13+14=60....P60=277......60+277=337

1145

Het woord על heeft twee verschillende vertalingen in deze situatie: op en boven, maar in het Hebreeuws is het hetzelfde woord, dus de frase kan zijn:

En God maakte zaad op de aarde.

Zaad op aarde gezaaid groeit naar het licht, naar het licht boven. Het Zaad is het centrale woord in de frase en wordt vastgepind door het woord nummer 123 van het woord zaad en het letternummer 477 van de resh, ר. Dit letternummer 477 heeft een verband met het woordnummer 477. Woord 477 is eerste verschijning van het woord Jahwe in de Torah. Dit is het woord dat begint met letter 1849 (43x43, gerelateerd aan Elohim, 86=43+43). De getallenwaaarde van het woord Jahwe is 26. Het 26ste priemgetal is 97, en de som van deze priem en zijn orde nummer is: 26+97=123, gelijk aan het woord number van zaad, זרע. De gematria van zaad is 277, hetgeen het 60ste priemgetal is. Als we ook hier de som maken van de priem en zijn orde nummer, dan vinden we: 60+277=337. Dit is de getallenwaarde van de frase:  God sprak, יאמר אלהים. Het zaad is het Woord van God gezaaid in Israel.

Dit is het zaad dat God zaait op aarde en wordt verondersteld licht voor de mensheid te brengen. Dit wordt uitgedrukt door woord 24 en 25 van de bijbel: laat er zijn licht. De getallenwaarde van deze twee woorden is 232 (=composiet 181)! Dit komt rechtstreeks uit het centrum van Gods Almacht. De Israel code eindigt in woord 238, hetgeen de getallenwaarde is van de frase: en er was licht.

 

Gen.1:3

licht

en er was

licht

laat er zijn

God

En zei

27

26

25

24

23

22

6

5

4

3

2

1

ר

ו

א

י

ה

י

ו

ר

ו

א

י

ה

י

ם

י

ה

ל

א

ר

מ

א

י

ו

 23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

207

31

207

25

86

251

6

238

232

343=7x7x7

De woordplaatsen van deze twee woorden (laat er zijn licht) in vers Gen.1:3 zijn: 3 en 4 (3+4=7), en de woordnummers in de bijbel zijn: 24 en 25, som 49 of 7x7. Dat is een uitdrukking van iets tot perfectie te brengen, of om iets compleet te maken. Om Zijn Schepping compleet te maken schept God het Licht. Fysiek en Spiritueel Licht.

 

Laat er zijn licht

woord 25 woord 24

licht

laat er zijn

96

95

94

93

92

91

ר

ו

א

י

ה

י

200

6

1

10

5

10

207

25

232

De letterplaatsen van de frase laat er zijn licht in de bijbel zijn: 91, 92, 93, 94, 95 en 96. De som is: 91+92+93+94+95+96=561. Het getal 561 is het 33ste driehoeksgetal, en het 33ste composietgetal is 49, hetgeen de som is van de woord numbers 24 en 25. Zo zijn de woordnummers en de letterplaatsen met elkaar verbonden. En er is ook een weg, een pad, van de getallenwaarde 232 van de frase naar de som 561 van de letterplaatsen van de frase. We kunnen dit een composietsnoer of reeks noemen:

(C181=232).....Composiet 232=295.....C295=369.....C369=458.....C458=561.

Dus de getallenwaarde van de frase lijkt verbonden te zijn met de som van de letterplaatsen. Maar dit is niet het enige wiskundige fenomeen hier. Composiet 458 is 561. De som van alle mogelijke delers, het getal 458 zelf uitgezonderd, is eveneens 232:

Delers van 458 zijn: 1, 2 en 229.........som: 1+2+229=232.

Iets gelijksoortigs kan gevonden worden met de woorden 26 en 27: en er was licht. De som van de letterplaatsen van deze frase is 700 en dit getal is ook door middel van een composietsnoer verbonden met de getallenwaarde 238 van de frase.

 

en er was licht

woord 27

woord 26

26+27=53.....53=P17

licht

en er was

103

102

101

100

99

98

97

23 22 21 20 19 18 17

ר

ו

א

י

ה

י

ו

200

6

1

10

5

10

6

207

31

238

Som letterplaatsen: 97+98+99+100+101+102+103=700

Composiet snoer: C238=301.....C301=376.....C376=468.....C468=574.....C574=700

Nb: de priemgetallen van de letterplaatsen in de frase zijn: 97, 101 en 103. De som van die drie priemgetallen is: 97+101+103=301. Het getal 301 blijkt de 238ste composiet te zijn!

Ik heb gezegd dat ik verder zou kijken naar het getal 181 als een hexagram getal.

 

Hexagram 181

We kunnen ook een Davidsster maken van 28, de driehoek van 7. Deze ster heeft 37 éénheden. Deze ster wordt 7x toegevoegd aan de ster met 181 éénheden. Ze worden net als Gods scheppings activiteit in een 6-1 verhouding aan H181 toegevoegd.

 

D7=28

H37

H37-9=28

De zes sterren vallen ieder samen met 9 éénheden met H181. Dus voor iedere ster zijn er 37-9=28 éénheden toe te voegen. De zevende ster valt geheel samen en voegt geen éénheden toe. Je zou kunnen zeggen dat deze ster niet 'werkt', deze zevende ster 'rust'. Nu kunnen we het aantal éénheden calculeren van deze 'sneeuwvlok':

181+(6x37)-(6x9)+(37-37)=181+222-54+0=349

 

ισραηλ, Israel, 349

Het getal 349 is het CV van het Griekse woord voor Israel, ισραηλ:

 

Israel (Gr.) Mat.2:6

ι

σ

ρ

α

η

λ

10

200

100

1

8

30

349

Deze 'sneeuwvlok' met 349 éénheden past precies in de Davidsster met 541 éénheden. Op deze manier is het Griekse woord voor Israel gerelateerd aan het Hebreeuwse woord voor Israel. Dit past in het Plan van God vanaf het begin.

 

Vanaf het begin

ש

א

ר

מ

300

1

200

40

541

 

349 in 541, Israel (Gr.) in Israel (Hebr.)

De getallen 349 en 541 zijn beide priemgetallen: 349=P71 en 541=P101. De som van deze priem orde nummers is: 71+101=172 of 2x86, twee maal het getal 86 van Elohim, God. Het Hebreeuwse en het Griekse woord voor Israel verenigd door God.

 

De drie woordplaaten van  אהיה in Ex.3:14 in het vers, het hoofdstuk en het book Exodus
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227

821

820

819

818

817

816

815

814

813

812

811

810

809

808

807

אליכם

שלחני

אהיה

ישראל

לבני

תאמר

כה

ויאמר

אהיה

אשר

אהיה

משה

אל

אלהים

ויאמר

Het getal 349 zelf is gerelateerd aan אהיה, want 349=P71=P21, en 21 is gelijk aan het CV van IK BEN. De som van deze reeks is: 21+71+349=441. Het getal 441 is het CV van אמת, waarheid. 441 is 21x21. Het getal 349 wordt ook gebruikt om de woordplaatsen vast te leggen in het boek Exodus van de 3x IK BEN in Ex.3:14. Die drie woordnummers in het boek Exodus zijn: 811, 813 en 819; de som is 2443, of in factoren: 7x349.

 

811+813+819=2443

2443=7x349

De som van de woordplaats van de eerste IK BEN in het vers, hoofdstuk en boek is: 5+231+811=1047, hetgeen 3x349 is. Dus we hebben 7x349 voor de drie woorden IK BEN, en 3x349 voor de eerste van die drie. De afbeeldingen van deze getallen helpen ons de relatie te zien tussen 2443 en 1047. De bijbeltekst is zeer zorgvuldig samengesteld.

 

Som woordplaatsen IK BEN in vers, hoofdstuk en boek: 5+231+811=1047

1047=3x349

De som van de drie woordplaatsen van IK BEN in hoofdstuk 3 van Exodus is: 231+233+239=703. Dit is gelijk aan het CV van de laatste twee woorden van Gen.1:1: en*, de aarde, 407+296=703. Het getal 703 is de driehoek van 37 en is in factoren: 19x37.

 

Som van de woordplaatsen IK BEN in hoofdstuk 3 van Exodus:

  231+233+239=703

703=D37

703=19x37

De som van de drie woordplaatsen van IK BEN in vers Ex.3:14 is: 5+7+13=25, hetgeen kan worden uitgedrukt als: 37-2x6.

 

5+7+13=25

37-2x6

In het centrum van Gods Almacht (406) vinden we 181. Het getal 181 is ook het CV van het Griekse woord voor vrede zoals we dat woord in Rom.2:10 vinden.

 

Vrede (Rom.2:10)

ε

ι

ρ

η

ν

η

5

10

100

8

50

8

181

We leven nu in de tijd dat de Staat Israel is opgericht en dat Jeruzalem is erkend als de hoofdstad van Israel. Hoewel er op het moment geen vrede heerst, maakt de bijbel duidelijk dat Jeruzalem de Troon van de Heer zal worden genoemd. En alle natiën, de gehele aarde zal zich vergaderen terwille van Gods Naam, in Jeruzalem.

Jer 3:17: In dien tijd zal men Jeruzalem noemen den troon des Heren, en alle volken zullen zich derwaarts vergaderen te Jeruzalem, om des Heren naams wil, en zullen niet meer wandelen naar de gedachten van hun boos hart.

En wie zal er zitten op de Troon van de Heer in die tijd? Dat is verborgen/geopenbaard in in de eerste zes woorden van Jer.3:17:

 

In dien tijd zal men Jeruzalem noemen den troon des Heren

יהוה

כסא

לירושלם

יקראו

ההיא

בעת

26

81

616

317

21

472

1533

Zoals ik al eerder heb laten zien op deze pagina, de SD+ van 1533 is 2368, gelijk aan het CV van Jezus Christus.

 

SD+1533=

1+3+7+21+73+219+511+1533=

2368

De stad Jeruzalem is sterk verbonden met de Aarde. Dit is verborgen/geopenbaard in de getallenwaarde van het woord Jeruzalem. De getallenwaarde is 586, hetgeen is: 1x2x293. Dus de SD van 586 is: 1+2+293=296, gelijk aan het CV van de Aarde.

 

Jeruzalem

ם

ל

ש

ו

ר

י

40

30

300

6

200

10

586

SD586=1+2+293=296

 

de Aarde

 

.

ץ

ר

א

ה

.

.

90

200

1

5

.

.

296

.

Echter de SD+ van 586 van Jeruzalem onthult nog meer:

SD+586=1+2+293+586=882

882=2x(3x7x7x3)=2x441

 

waarheid

ת

מ

א

400

40

1

441

441 is het CV van emeth, אמת, waarheid. Als we naar Zecharia 3:8 gaan, dan zien we dat Jeruzalem een stad van waarheid wordt genoemd.

Zach.8:3: Zo zegt de HEERE: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid, en de berg des HEEREN der heirscharen, een berg der heiligheid.

Maar waarom 2 maal 441, 2x waarheid? Ik moest daar even over nadenken. Maar in feite is het niet zo moeilijk. Daarvoor gaan we naar Joh.14:6:

Joh 14:6: Jezus zei tot hen, Ik ben de weg, de waarheid, en het leven: niemand komt tot de Vader, dan door mij.

Dus Jezus (zijnde de waarheid) zal zitten op de Troon, en de Aarde regeren vanuit Jeruzalem (de stad van de waarheid). Dit kan het dubbele karakter 2x441 van de SD+586 (Jerusalem) verklaren.

Er is nog een ding dat ik nader wil toelichten over de getallenwaarde 441 van de waarheid. 441 is de vervulling van de IK BEN naam/karakter van God. Deze vervulling wordt uitgedrukt door het kwadraat van 21 van IK BEN:

21x21= 441

Als we dit idee nog wat verder onderzoeken, dan kunnen we de kubus van 21 uitrekenen:

21x21x21=9261

In de gehele bijbel vinden we slechts één vers met de getallenwaarde 9261, en dat is Math.5:37:

 

Mat 5:37: Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze.

εστω

δε

ο

λογος

υμων

ναι

ναι

ου

ου

το

δε

περισσον

τουτων

εκ

του

πονηρου

εστιν

1205

9

70

373

1290

61

61

470

470

370

9

715

1920

25

770

778

565

21x21x21=9261=(3x3x3)x(7x7x7)

Dit vers drukt simpelweg uit: spreek en leef bij de waarheid, niets meer en niets minder......

Het getal 9261 kan worden uitgedrukt als een kubus van 21x21x21, maar ook als: D6xD6xD6:

 

9261=21x21x21 of D6xD6xD6 of (3x3x3)x(7x7x7)

 

 

 

© Frank Colijn, Aug. 2018