home

Het centrum van de Torah.

De Torah bevat de eerste vijf boeken van de bijbel en heeft 304805 letters. Omdat de Torah wordt geacht de waarheid te bevatten is het van groot belang om vast te stellen of er geen letters verloren zijn gegaan of toegevoegd. Er is wiskundig bewijs te vinden dat er inderdaad niets is weggelaten of toegevoegd. Dit bewijs stelt vast dat de middelste letter van de Torah nog altijd op de juiste plaats staat. Het aantal letters is correct. Dit bewijs zegt echter niets over omwisseling van letters, maar laten we er van uitgaan dat de Joden door de eeuwen heen de tekst altijd zorgvuldig hebben gekopieerd.
Het eerste woord van de Torah is 'in den beginne', , en het laatste woord van de Torah is Israël, . Samen vormen de eerste en de laatste letter van de Torah het woord , hetgeen niets of geen betekent (Jes.26:10). Vooruit kijkend wordt niets gezien, het blijft ongewis. Maar terugkijkend van de laatste naar de eerste letter zien we het woord (2+30=32), hetgeen hart of centrum betekent. De centrale letter in het midden van de Torah vinden we precies tussen 1 en 304805. Dit is letter 152403. Als we dit getal in factoren ontbinden vinden we:

152403=(1x3x37)x1373
of
111x1373

Wat het eerst opvalt is dat de factoren in twee groepen met dezelfde cijfers kunnen worden verdeeld: (1x3x37) en 1373. De eerste groep kunnen we samenvoegen tot: 1x3x37=111. Dit is het CV van het woord alef, , 80+30+1=111. En we vinden inderdaad een alef, , op positie 152403 in de bijbel. De alef is de letter die God vertegenwoordigt en wordt in het midden van de Torah gevonden.

Lev.8:28, letter 152403

56          51                                38                                                                                    8       

Daarna nam Mozes ze uit hun handen, en stak ze aan op het altaar, op het brandoffer; zij waren een wijdingsoffer tot een liefelijke reuk; het was een vuuroffer voor YHWH.

Nu gaan we kijken welke relatie 152403 met de waarheid, ameth, , heeft:

=400+40+1=441 of 21x21:

vierkant (3x7)x(7x3)=441, het centrum is 221omtrek 80, composiet 32 is 48, de som 80.

Het centrum van dit vierkant, het midden van 441, is 221. De waarheid van dit getal wordt door middel van zijn priem uitgedrukt. Priemgetallen kunnen immers alleen door zichzelf gedeeld worden en kunnen daarom niet 'liegen': het 221ste priemgetal is 1373. Dit is één van de factoren van 152403. Hierbij wordt 1 als eerste priemgetal gezien. De andere factoren worden ook door middel van het getal 221 gevonden. De factoren van 221 zijn 13x17; dit kunnen we als een vierhoek uitdrukken:

vierhoek 221, het centrum is 111omtrek 56=7x8 (13=P7 en 17=P8)

Het centrum van deze vierhoek is 111 of 1x3x37, de andere factoren van 152403. Ook de letterpositie in het vers wordt met deze factor bepaald. 56 is namelijk op zijn beurt weer het midden tussen 1 en 111. Letter 152403 is letter 56 in Lev.8:28. Daarnaast is ook de omtrek van de vierhoek 13x17 met 221 éénheden 56, gelijk aan de letterplaats in het vers. 

De relatie tussen de waarheid en het midden van de Torah

waarheid
=441

C    
1...........................221...........................441

P221=1373

             C
1..........111...........221

111=1x3x37

      C
1...56...111

56 is de letterplaats in Lev.8:28

C-Torah is letter 152403=(1x3x37)x1373

De factoren van 221 lijken zelfs op speciale wijze samen te werken. 13 is het 7de priemgetal en 17 is het 8ste priemgetal: 56=7x8 (Let ook hier op want composiet 56=78). En de som van de positie nummers van deze twee priemgetallen is 7+8=15, dit is het woordnummer in het vers waarin we letter 56 vinden. Verder vinden we in Lev.8:28 4x (13...1+3=4), op de posities 8, 38, 51 en 56, de som is 153. Dit is het 17de driehoeksgetal.
Ook in hoofdstuk 8 van Leviticus speelt het centrum 111 van 221 een rol als positie bepaler. De 111de composiet is 146. In hoofdstuk 8 is letter 152403 de 146ste alef. De som van deze twee getallen is: 111+146=257. Dit is priem 56, hetgeen weer de letterplaats in het vers is.
In boek Leviticus is letter 152403 de 936ste alef. Ook hiermee heeft de bijbelschrijver een grapje uitgehaald: composiet 777=936. We vinden hier de 111 zevenvoudig. De zeven staat voor volledig. Hier gaat het niet verder. Het boek Leviticus is het middelste boek van de Torah. Vanaf Genesis en Exodus kon ik dan ook niets vinden (hetgeen niet betekent dat er geen verbanden meer zouden zijn). Het aardige is nu dat de som van de laatste twee getallen 1713 is, een compositie van de 13 en de 17:

777+936=1713

Koninkrijk van God (Mar.1:14)

459       770   484

1713

Ik denk dat het de lezer nu wel duidelijk is dat de waarheid, 441, de positie van de middelste letter van de Torah vast legt, en daarmee ook het totaal aantal letters van deze vijf boeken. Of de schrijver van de Torah zich hiervan bewust is geweest is niet na te gaan. Het kan Goddelijke inspiratie zijn geweest, maar het kan ook een controle methode zijn om de teksten zuiver en heel te houden. Onderzoekers die geschriften gebruiken met een ander aantal letters zullen zich eens achter de oren moeten krabben en zich bedenken of ze wel de juiste geschriften gebruiken. In de meeste gevallen zal het niet zo veel uitmaken bij de uitlegging van teksten. Maar bij nauwkeurig onderzoek en onderzoek naar wiskundige verbanden in de teksten kan dit wel degelijk veel uit maken. Dus wees gewaarschuwd en kijk eens of uw Torah tekst 304805 letters heeft.

In Joh.14:6 zegt Jezus dat Hij de Waarheid is. In het Hebreeuws is de waarheid: , 441. De waarheid van 441 kan door middel van zijn priem worden uitgedrukt:

Priem 441=3079
het verschil is:
3079-441=2638
dit is een cijferanagram van 2368:
Jezus Christus

Maar nu is de getallenwaarde van het Griekse woord voor waarheid: αληθεια, 1+30+8+9+5+10+1=64. Zie hoe 64 het midden is van 127, en 127 is het midden van 253, en zo voort........We stoppen bij 2017.

Relatie tussen de waarheid (64) en Jezus Christus (2368)

64
1...64
127
1...64...127
253
1..........127..........253
505
1..........................253.........................505                                                                                      +=441+64=505  
1009
1..........................................................505.................................................1009
2017
1.................................................................................................................1009..........................................................................................................2017

Priem 64=307.......Priem 307=2017.......Composiet 2017=2368
2017 is een cijfer anagram van 2701
Composiet 1234=1467, som 1234+1467=2701
Som CV's van woord 1, 4, 6 en 7 is: 913+401+407+296=2017

Maar waarom zouden we bij 2017 stoppen? Eén van de redenen is dat er nog een andere wiskundige route van 64 naar 2017 is; priem 64 is namelijk 307, en vervolgens is priem 307 is 2017. Dit verschijnsel noem ik de priemsprong.

P64=307.....P307=2017

Dit getal 2017 is een soort hoeksteen. En het is bovendien een cijferanagram van het scheppingsgetal 2701. Ik heb al een laten zien dat 2701 is opgebouwd uit 1234 en 1467, immers composiet 1234=1467. Als we voor de cijfers van dit laatste getal 1467 de CV's invullen van woord 1, 4, 6, en 7 vinden we 913+401+407+296=2017. Dit getal is de grootste priem die met de woorden van Gen.1:1 is te vormen. Je zou kunnen zeggen dat het de grootste waarheid is die in de Schepping te vinden is. Deze is verbonden met de kleinst mogelijke priemgetallen, dwz. de CV's van de woorden van Gen.1:1 gereduceerd tot de kleinst mogelijke priem (gele kolom):

1-2-3-4-5-6-7

 

1-4-6-7

1

913

13

4

 

1

913

13

4

2

203

5

5

 

 

 

 

 

3

86

5

5

 

 

 

 

 

4

401

5

5

 

4

401

5

5

5

395

17

8

 

 

 

 

 

6

407

2

2

 

6

407

2

2

7

296

17

8

 

7

296

17

8

28

 

2701

64

37

 

18

2017

37

19

De kleinst mogelijke priemgetallen die met de CV's van woord 1, 4, 6 en 7 te vormen zijn, zijn 13, 5, 2 en 17, som 37. We zien dus dat 2017 verbonden is met zowel 64 (priemsprong) als met de 37. De activiteit (64x37) heeft 2368 als resultaat. 2017 is de grootste waarheid die mee de Schepping in gaat. Dit wordt uitgedrukt door zijn composiet: Composiet 2017=2368, Jezus Christus.
Er is ook nog een route van 64 naar 2701.

64

     

Composiet 64=88

som 152

 

 

 

C 152=198

som 350

 

 

 

Priem 350=2351

som 2701

Ik kan niet precies aangeven waarom van composiet getallen naar priemgetallen wordt omgeschakeld, maar 350 is het CV van het Hebreeuwse , mijn naam of het Griekse , hetgeen overwinning of victorie betekent. En 2351 is de getallenwaarde van de eerste 10 woorden van Gen.22:12:

De eerste tien woorden van Gen.22:12

    92      36   770    37       325   31    34     738     31    257    
2351

Hij sprak: Sla uw hand niet aan de jongen, en doe hem niets;

Gen.22 beschrijft het offeren van Izaäk door Abraham. Dit verhaal is een voorafspiegeling van het offer van Jezus. In Gen.22:12 geeft God aan dat het hem niet om offers gaat maar om trouw. God zelf zal voor zijn offerlam zorgen. Dit is het centrale thema van de bijbel.

***

Het WOORD (Torah, Tenach, bijbel) wordt geschreven met het alfabet. In de Joodse traditie is er nog een andere manier om het alfabet te ordenen. Hierbij worden de sluitletters naast de letters geplaatst waarvan ze zijn afgeleid en krijgen zo een andere numerieke plaats:

Een andere Alfabet ordening

1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7  -  8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 - 19 - 20 -21 -22 - 23 -2 4- 25- 26 - 27

Eerste - middelste - laatste letter
21x21=441==1+14+27=42=21+21

De eerste, de middelste en de laatste letter vormen nu het woord ameth, . De som van de letterplaatsen is: 1+14+27=42. Dit getal kunnen we als 21+21 formuleren. De vermenigvuldiging van deze getallen heeft eveneens de waarheid als resultaat, immers 21x21=441. Zowel het alfabet als de woorden zijn zorgvuldig samengesteld.

Het Hebreeuwse alfabet heeft uiteindelijk 22 letters zoals het gebruikt wordt. In hoofdstuk 10 heb ik laten zien dat de driehoek van 22 in totaal 253 éénheden heeft, en dat die éénheden door middel van 441 driehoeken met elkaar verbonden kunnen worden. En in hoofdstuk 12 heb ik een ELS 22 van Jezus, , laten zien waarvan de som van de letterplaatsen 2368 is, de Griekse getallenwaarde van Jezus Christus. Jezus wordt zowel het WOORD als de WAARHEID genoemd. Al met al een reden om nog eens naar het getal 22 te kijken. Omdat in het bovenstaande verhaal de som, de compositie, van composietgetallen een rol speelt en betekenisvol lijkt te zijn, ben ik eens vanuit de 22 gaan tellen. In de onderstaande tabel kan je zien hoe je vanaf 22 bij 386 uit komt. Acht getallen spelen een rol. Er worden 6 getallen opgeteld (in drie keer) en de zevende (het resultaat van die drie) geeft de achtste aan. Hier wordt niet meer geteld, hier is rust (6:1):

22

1x

2x

3x

 

Composiet 22=34

som 56

 

 

 

1 - 2   

C56=78

som 134

 

 

 

3 - 4   

C134=175

som 309

 

 

 

5 - 6   

C309=

386=, Jezus

     

7     

  8

Nog een ander interessant fenomeen met de composietgetallen kunnen we vinden met het woord Torah, , 5+200+6+400=611. Het 611de composietgetal is 744. Dit is de getallenwaarde van Jezus (Jeshua) Messias, , 358+386=744. Ook als we de Torah met een hee als voorvoegsel schrijven, blijft deze methode werken: :=616, composiet 616=749. Jezus de Messias, : , 363+386=749. En er is ook nog een andere schrijfvorm voor Jezus, met een hee in zijn naam, die soms gebruikt wordt: Jehoshua Messias, , 358+391=749. Het getal 744 kan niet als een combinatie van twee composieten worden geformuleerd, het getal 749 wel: Composiet 334=415, de som is 334+415=749.

 

334

 

 

 

415

 

boeken

Openb.20:12

 

 de heilige

1Sam.6:20

Matth. 5:18: Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

home                                                                              vorige         volgende

 

© Frank Colijn 29-07-2008
.