home 2007

De tijdlijn.

Anno Mundi, de Schepping van de wereld. De tijdlijn houdt ons al sedert mensenheugenis bezig. Er zijn vele tijdrekeningen gemaakt en het is lastig om na te gaan welke de juiste is. Daarom heb ik er ook één gemaakt waarvan de gegevens in de bijbel controleerbaar zijn tot en met koning Salomo. In de afbeelding hieronder heb ik aangegeven in welke versnummers de informatie te vinden is en kan je controleren of de informatie correct is. Overigens is 'Anno Mundi' in mijn berekening niet zo zeer de Schepping van de wereld, maar de Schepping vanaf Adam, dus: Anno Adam.
De tijdlijn.

.
Vanaf Adam tot Salomo is vrij eenvoudig een optelsom te maken. We dienen wel vanuit de Hebreeuwse geschriften te werken, want in sommige Griekse vertalingen zitten afwijkingen. Overigens dient opgemerkt te worden dat de bijbel schrijvers nooit een optelling hebben gemaakt van de tijden. Toch worden geboorte en sterf momenten steeds nadrukkelijk genoemd. Zo kunnen we uitrekenen dat er vanaf Adam tot de dood van Salomo 2964 jaren zijn. Maar enige kanttekeningen zijn op hun plaats.  We kunnen eigenlijk niet zondermeer de data van de leeftijden in de bijbel bij elkaar optellen, want de bijbel geeft niet aan of de kinderen in het begin of aan het eind van een levensjaar zijn geboren.

Vanaf Salomo is het lastiger omdat de bijbeltekst wat minder duidelijk wordt en er ook een hiaat zit van een paar honderd jaar tussen de boeken 2 Kronieken/Maleachi en Mattheus. Daarom heb ik uit de Encarta Encyclopedie het aantal jaren overgenomen van de dood van Salomo tot het jaar 0, er van uitgaande dat dit correct is. Voor het jaar 0 komen we dan op 2964+932=3896. Dan komen we een ander probleem tegen: Christus is niet in het jaar 0 geboren. Dit is minimaal 4 en maximaal 7 jaar voor het jaar 0. Één van de kalendersamenstellers heeft hierbij in het verleden een fout gemaakt. In het algemeen wordt aangenomen dat Christus in -4 v Chr. is geboren. Dat brengt zijn geboorte datum op ongeveer 3892 Anno Adam. Ik zeg nadrukkelijk ongeveer, want de bijbel geeft aan dat bv. Seth is geboren in het 130ste levensjaar van Adam, maar niet of dat in het begin of het eind van dat levensjaar is. Als alle kinderen aan het eind van een levensjaar geboren zijn, dan rekt dat de tijd op. Zijn de kinderen daarentegen in het begin van een levensjaar geboren, dan krimpt de tijd in. Gemiddeld zal er per generatie een half jaar bij de tijdlijn moeten worden opgeteld (hetgeen ik niet heb gedaan) De tijdlijn uitrekenen blijft natte vingerwerk...... Een en ander geeft aan dat de overgang van het zesde naar het zevende millennium in ongeveer 2108 is. Maar ook hier zijn kanttekeningen bij te plaatsen. De bijbel vertelt dat de mens in de zesde dag is geschapen. Van alle scheppingsdagen zegt de bijbel: het werd avond en het werd morgen, dag één; een tweede dag, een derde dag enz. Zo worden al de ‘scheppingsdagen’ afgesloten. Alleen van de zevende dag wordt dit niet gezegd. Deze dag wordt niet afgesloten. Aangezien de mens in de zesde ‘dag’ is geschapen en deze dag is afgesloten, moeten we nu wel in de 'zevende dag' leven. De ‘zondeval’ van Adam en Eva speelt zich dan waarschijnlijk ook af in de overgang van de zesde naar de zevende Scheppingsdag. De tijdscirkel van de zevende dag kan in feite op dezelfde manier worden ingedeeld als de grote scheppingscyclus. In deze kleine cyclus wordt meestal voor een dag 1000 jaar genomen op grond van verschillende bijbelteksten (Ps.90:4, 2 Petrus 3:8)

2 Petrus 3:8: Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

Omdat God met het patroon van 6 Scheppingsdagen en 1 Rustdag werkt (Ik heb hiervan ook enige tekst voorbeelden gegeven in hoofdstuk 4), kan het van belang zijn om vast te stellen wanneer de overgang van het zesde naar het zevende millennium is. Dan komt er een duizendjarig vredesrijk (Openb.20:4) Dit is in overeenstemming met het 6-1 patroon, waarna de 7de dag kan worden afgesloten. Dan komt de 8ste dag waarin God bij de mensen komt wonen (Openb.21:3) We zouden kunnen stellen dat de overgang van het zesde naar het zevende millennium ongeveer in 2108 is. Maar dit is vanaf de schepping van Adam en die is in de zesde dag van de grote scheppingscyclus geschapen. In die dag is Adam in de Hof van Eden geplaatst (Gen.2:8) Ook Eva woont daar. Nadat Adam en Eva van de Boom der Kennis van Goed en Kwaad hebben gegeten, worden ze uit de Hof van Eden verdreven (Gen.3:23-24). Dit is een dramatisch moment en hoewel de bijbel er niet duidelijk over is, vermoed ik dat dit de overgang naar het Zevende 'Dag' van de Grote Scheppingscyclus is. Dan begint de kleine cyclus van 7x duizend jaar. Het bijbel verhaal vertelt niet hoe lang Adam en Eva in de Hof van Eden hebben gewoond, maar dat aantal jaren zou nog aan 2108 moeten worden toe gevoegd om het 7de millennium te bereiken. Uit het bijbelverhaal blijkt niet dat Kaïn en Abel in de Hof van Eden hebben gewoond en ze waren al volwassen toen Kaïn Abel vermoorde. Seth werd later hiervoor in de plaats gesteld. Adam was 130 jaar toen Seth werd geboren. Volgens de Joodse kalender is het jaar 2240 de overgang naar het zevende millennium, maar ik vermoed dat daar ook een rekenfout is ingeslopen. Vanaf nu, het Joodse jaar 5767(2007) zouden er nog ca. 233 jaren zijn te gaan. Als Adam 65 zou zijn geweest toen Kaïn werd geboren (het verhaal vertelt dit niet) dan zou er maximaal 65 jaar bij 2108 moeten worden geteld. Maar het kan ook minder zijn want het verhaal vertelt niet hoe lang Adam en Eva uit de Hof van Eden waren toen Kaïn, Abel of Seth werden geboren. Dus 'Anno Exit Hof van Eden' is niet exact uit te rekenen met de gegevens uit de bijbel.......Bovendien vertelt Jezus bij monde van Mattheus en Markus dat er een verdrukking zal komen, zo groot als er nog niet is geweest sedert de schepping van de wereld en dat als God de tijd niet zou inkorten er geen 'vlees' behouden zou blijven (Matth.24:21-22 en Mar.13:19-20) De tijd wordt dus ingekort en dus weten we niet wanneer het 'zesde' millennium zal eindigen. En we weten ook al niet wanneer die 6000 jaren beginnen. Het wordt dus natte vingerwerk. Belangrijker is: er wordt ons gevraagd klaar te staan. Mar.13:37: "Wat ik echter tot u zeg, zeg ik tot allen: Waakt voortdurend". Maar hoe sta je klaar? Ik denk door Zijn waarheid, Zijn recht en Zijn liefde in je leven te laten wortelen. Niet omdat het moet, maar omdat we ons zullen realiseren dat dat de enige weg is. Dan ben je in feite al in het Koninkrijk, in het Koninkrijk dat nog moet komen.

Toevallig kwam ik een bij onderzoek van de naamsverandering van Abraham en Sarah, die een hee in hun naam kregen, terecht bij de vierkantwortel van 5. De hee, met de symbolische betekenis van venster, is immers 5. De wortel van 5 blijkt een aantal merkwaardige eigenschappen te bezitten:

W5=2.236067.97749978.9696409.17366.87313.....

  • Priem 4=5, de eerste vier cijfers zijn 2236.....=26x86

  • Priem 5=7, de som van de eerste zeven cijfers is: 2+2+3+6+0+6+7=26

  • Driehoek 5=15, de som van de eerste 15 cijfers is: 2+2+3+6+0+6+7+9+7+7+4+9+9+7+8=86 

  • De eerste 3 op positie drie: 2.236067.97749978.9696409.17366.87313.....

  • De eerste 3 drieën op positie 3, 25 en 30, som 58: 2.236067.97749978.9696409.17366.87313...

  • De eerste 7 op positie zeven: 2.236067.97749978.9696409.17366.87313.....

  • De eerste 3 zevens op Positie 7, 9 en 10, som 26: 2.236067.97749978.9696409.17366.87313.....

Dit zijn slechts een aantal van de bijzondere eigenschappen van de wortel van 5. Woord 2236 is het woord Noach, 8+50=58, in Gen.7:9 en is daar het 5de woord en in hoofdstuk 7 is het de 5de Noach. Nu is het driehoekgetal van vijf 15 (D5=15). Dit nu is de letterplaats van de chet van het woord Noach in het vers. Daarmee wordt het woord Noach afgesloten. Dit blijkt de 207de chet van de bijbel te zijn (207 is het CV van , licht). De chet is 8 dus: 207x8=1656, het jaar van de vloed. Mogelijk is dit een controle mechanisme voor de telling het jaar van de vloed. Deze chet staat temidden van het inschepen in de ark (Gen.7:9: Kwamen er twee en twee tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had) Vers Gen.7:9 is vers 169 van de bijbel. 169=13x13 of (5+8)x(5+8) Hier wordt de genade (gan, , 58) voor Noach (58) geëffectueerd (Gen.6:8: Maar Noach vond genade in de ogen van Jahwe ). Het jaar van de vloed heeft zich ongeveer in 3896-1656=2240 v.Chr. voorgedaan.

Als Abram is geboren toen Terach 70 jaar was, dus in 1948, en de 430 jaar ballingschap (Ex.12:40-41) ingaat op zijn 70ste levensjaar en de 400 jaar (Gen.15:13) met de geboorte van zijn zaad, Izaäk, dan is de Exodus in 2448 (ca.1448 v.Chr.). Mozes was 80 jaar toen de Exodus plaats vond (Ex.7:7), dus is hij geboren in 2448-80=2368, het CV van Jezus Christus, . Een en ander geeft aan dat we de tijden toch moeten nemen zoals ze in de bijbel staan. Van Mozes wordt gezegd dat hij sprak met Jezus (Markus 9:4, Lucas 9:30) Historisch gezien lijkt dit niet mogelijk te zijn, want Mozes leefde ca.1450 voor Christus, maar zijn geboortejaar lijkt zich nadrukkelijk met Christus te willen verbinden. En dan is er nog wat met Mozes; hij is namelijk de 26ste generatie vanaf Adam. De schrijver F.Weinreb van het boek 'De bijbel als Schepping' vond in de bijbeltekst aanleiding om die generaties te verdelen in de structuur van de Godsnaam Jahwe, , 5-6-5-10. Daar wil ik nu niet dieper op in gaan. Hier de lijst van de generaties, waarvan er 22 parallel lopen met de geslachtslijn van Christus. Via Juda gaat de lijn verder naar Jezus; via zijn broer Levi gaat er een geslachtslijn naar Mozes. Bij Mozes, de 26ste generatie, komt de openbaring. Hij krijgt de stenen tafelen van God en de Torah. En hij krijgt deze in vers 2187=3x3x3x3x3x3x3=37. (Ex.24:12)

De structuur is 10-5 en 6-5, zodat bij Peleg de scheiding tussen de twee delen van de Godsnaam komt (Gen.10:25) Na de scheiding zien we nog 7 generaties die parallel lopen met de geslachtslijn van Jezus (Rehu tot en met Jacob). De lijn van Jezus loopt verder via Juda, broer van Levi. De zeven generaties die parallel lopen zijn nu in een 6-1 relatie geplaatst, het scheppingspatroon. In de zes wordt 'gewerkt' en 'geoogst' voor de zevende. Deze zes namen hebben 22 letters en de zeven 26 letters. De som van de CV's van die zes namen is 2108. Dit getal gaat naar de zevende (=22ste generatie), het geboortejaar van Jacob (zie afbeelding). Zoals ook het CV van Jezus Christus het geboortejaar van Mozes aangeeft. Ook de generatie plaatsen geven aan dat de zes als een éénheid moeten worden gezien. De som van deze plaatsen is 16+17+18+19+20+21=111. De alef 'vol', , 80+30+1=111, de alef is één.

***

En voor wie meent dat de eindtijd is uit te rekenen voeg ik hier een aantal verzen uit Mattheus 24 toe:

36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; 41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
43 Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Als Jezus niet van die dag of dat uur weet, wie ben ik dan dat ik dat zou kunnen uitrekenen..........

home