home

De Schepping van de Hemel.

(In ontwikkeling)

In dit hoofdstuk leg ik een verbinding tussen verschillende onderwerpen die her en der op mijn site te vinden zijn en beschrijf ik de relatie tussen het Getallenuniversum en de Schepping van de Hemel en de Aarde. Soms moet ik dingen herhalen om ze in het juiste perspectief te kunnen plaatsen.

In het vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat God de Hemel schept door zichzelf te spiegelen of uit te vouwen. Op die wijze zijn woord 3 en woord 5 in Gen.1:1 met elkaar verbonden.

God==86  de Hemel==395

God, , veroorzaakt de Hemel, . Woord 3 bepaalt woord 5. Het woord Elohim bevindt zich in Gen.1:1 op de letterplaatsen van 10 tot en met 14. 

7 6 5 4 3 2 1

de aarde

en*

de hemel

*

God

schiep

In den beginne

28-27-26-25

24-23-22

21-20-19-18-17

16-15

14-13-12-11-10

 9 - 8 - 7

 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

                     
296 407 395 401 86 203 913

De driehoeksgetallen van deze getallen zijn D10=55, D11=66, D12=78, D13=91 en D14=105. De som van deze driehoeksgetallen is:

D10+D11+D12+D13+D14=55+66+78+91+105=395, het CV van de Hemel

395

Dit komt ook overeen met de uitspraak van Jesaja 66:1: Zo zegt de Here: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zou bouwen, en waar de plaats van mijn rust?
Ook nog in een andere driehoekstelling kunnen we het CV van de hemel vinden, doch dit vergt iets meer van ons voorstellingsvermogen. Daartoe tellen we steeds twee aan twee de getallenwaardes van de letters van Elohim bij elkaar op, net zolang tot er n getal overblijft. De uitkomst is 231. Tezamen met het uitgangsgetal 86 van Elohim is dat: 231+86=317. Nu is de 317de composiet 395, het CV van de hemel.

231 is het driehoeksgetal van 21 of 3x7. Dit is ook de driehoekstelling van het aantal letters (21) van de Schepping van de Hemel. Misschien is het ook interessant om te weten dat de som van alle 15 getallen van deze driehoekstelling 860 of 10x86 is:

231+(115+116)+(65+50+66)+(50+15+35+31)+(40+10+5+30+1)=860

860 is de getallenwaarde van , Geest van God, met de sluitmem:

 (600+10+5+30+1)+(8+6+200)=646+214=860.

860 is ook de getallenwaarde van de frase: 

in de dag dat Jahwe maakte (Gen.2:4), , 26+776+58=860.

Voegen we hierbij ook nog het woord Elohim zoals de frase in de bijbeltekst staat dan is de getallenwaarde 946:

in de dag dat Jahwe Elohim maakte (Gen.2:4), , 86+26+776+58=946

946 is dan 11x86, en is een anagram van het derde volkomen getal 496.

Gen.2:4 gaat over de geschiedenis van de hemel en de aarde ten tijde dat ze geschapen werden. In dit vers verschijnt ook de naam Godsnaam Jahwe voor het eerst in de bijbel. In dit vers gebeuren een aantal opmerkelijke dingen. En van de dingen die opvalt is dat de hemel en de aarde twee maal genoemd worden. De eerste maal worden ze met een hee, , geschreven, de tweede maal zonder hee, bovendien wordt de volgorde van hemel en aarde omgedraaid. Nu wordt de aarde het eerst genoemd:

de hemel en de aarde, - , aarde en hemel

Gen.2:4 (=vers 35)

                            40     37 35                                  21          16            10                 3

Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde, dat YHWH God aarde en hemel maakte

In de oorspronkelijke Hebreeuwse geschriften worden sommige letters hier en daar anders geschreven. Soms extra groot of extra klein of zelfs op de kop. In dit geval wordt de hee op positie 21 in het vijfde woord extra klein geschreven: , toen zij geschapen werden of letterlijk in (met) het scheppen. De hee speelt in dit vers een specifieke rol. Eerst kijken we even naar de hee van de hemel en de aarde. Deze bevinden zich op positie 10 en 16, samen 26. Dit vraagt onze aandacht omdat de Godsnaam Jahwe (=26) in dit vers voor het eerst in de bijbel verschijnt. In de twee woorden Jahwe Elohim, , vinden we 3x een hee, op positie: 35, 37 en 40, samen 112, gelijk aan het CV van deze twee woorden (86+26=112). Verdere details zal ik in een andere pagina geven. Het gaat mij hier om het woord met de kleine hee. We kunnen dit woord verdelen in de werkwoordsvorm , scheppen of geschapen werden, en de voorvoegsels , beth en hee, hetgeen er in betekent. Nu is een anagram van Abram, . God koos Abram om hem een nieuwe naam the geven. Een naam met de hee er in. Met de hee er in wordt Abraham geschapen. In de Joodse traditie is deze uitleg van de Torah bekend. Ook F.Weinreb heeft dit beschreven. Ook de hemel en de aarde worden met de hee, de 5, geschapen. Het kleine lettertje vraagt onze speciale aandacht. We kunnen dit zelfs heel letterlijk nemen: met de vijf worden de hemel en de aarde geschapen (=Gen.1:1). Hieronder geef ik de beschrijving hoe dit mathematisch in elkaar zit. Ik weet niet of ik alle details hierover heb gevonden, maar de contouren worden toch heel zichtbaar.

In de voorafgaande tekst heb ik het verband tussen God en de Hemel laten zien. Daar waar God is (woord 3) vinden we de Hemel (woord 5). De 3hoek van 5 is 1+2+3+4+5=15. Dit getal is een drievoud van het uitgangsgetal 5. Het getal 15 is het enige driehoeksgetal waar dit fenomeen van de drievoud van het uitgangsgetal zich voordoet. We kunnen 15 dan als 5+5+5 formuleren. Daarnaast is composiet 5=10 en is de som hiervan 15: 5+10. Dit was voor mij een reden om ook een driehoekstelling van de eerste vijf priem en eerste vijf composiet getallen te maken. Deze getallen bestaan in feite uit de eerste 10 getallen waarvan de driehoekstelling 55 is; een dubbele 5, mogelijk een reden tot 'intensieve samenwerking' tussen de eerste 5 priem en de eerste 5 composiet getallen:

n

Priem

Composiet

n+P+C

1

1

4

6

2

2

6

10

3

3

8

14

4

5

9

18

5

7

10

22

15

18

37

70

  18x37=666  

De som van de eerste vijf priemgetallen is 18 en de som van de eerste vijf composietgetallen is 37. De activiteit van deze twee getallen wordt uitgedrukt door de vermenigvuldiging: 18x37=666. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat 6+6+6=18.
Door D5 (=15) weer in 3x5 te verdelen en door iedere groep van 5 weer op dezelfde manier te bewerken vinden we 3x666:

5

 

  1 2 3 4 5

som

x

 

 

 

1+2+3+4+5=15

D5=15 ...15=3x5

5

 

 

 

 

 

 

P

1

2

3

5

7

18

18x37=

666

P5=7

3x7=21

C

4

6

8

9

10

37

5

 

 

 

 

 

P

1

2

3

5

7

18

18x37=

666

P5=7

C

4

6

8

9

10

37

5

 

 

 

 

 

P

1

2

3

5

7

18

18x37=

666

P5=7

c

4

6

8

9

10

37

In den beginne schiep God de Hemel...

1998

21

letters

3x(18x37)=3x666 zijn tot 'hoekstenen', (135+531=666), van de Schepping
37x(18+18+18)
37x54

De alef, , die God vertegenwoordigt in de tekst, bevindt zich 4x in de eerste vijf woorden van Gen.1:1. We vinden de alef op de posities:

3+9+10+15=37

God schept de Hemel. De alef, die in die Schepping God vertegenwoordigt, 'schept', of legt de 54 vast, immers composiet 37=54.

7 6 5 4 3 2 1

de aarde

en*

de hemel

*

God

schiep

In den beginne

28-27-26-25

24-23-22

21-20-19-18-17

16-15

14-13-12-11-10

 9 - 8 - 7

 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

                     
296 407 395 401 86 203 913
703=19x37 1998=54x37
703+1998=2701=37x73

We hebben nu de structuur gevonden waaruit de getallenwaarde van de eerste vijf woorden is opgebouwd. Dit zegt echter waarschijnlijk niets over de getallenwaarde van de individuele woorden. Bovendien hebben deze vijf woorden niet 15 maar 21 letters. Maar ook hierin voorziet Gods Getallenuniversum, want 21 is namelijk op zijn/haar beurt weer een drievoud van 7. Daar priem 5=7 is, kunnen we dit als volgt uitdrukken: 15.....P5+P5+P5=7+7+7=21. Maar omdat 21 de driehoek van 6 is, kunnen we 21 ook als volgt uitdrukken: (6+6+6)+3. De drie zessen zijn op hun beurt weer drie driehoeken van 3. Door de drie zessen samen te voegen tot 666 en dit getal met de overgebleven 3 te vermenigvuldigen vinden we ook 666x3=1998. Misschien wordt het de lezer nu duidelijk wat Abram heeft gekregen toen God zijn naam veranderde en een hee, een 5, aan zijn naam toevoegde. Woord 243 (Abram, 35) is niet voor niets , de Hemel.
De vierde alef, , vinden we op positie 15 van Gen.1:1 en de som van die vier letterplaatsen is 37. Deze beide getallen zijn respectievelijk de som van de eerste vijf getallen (n) en van de eerste vijf composiet getallen (C):

 

1

2

3

4

5

som

x

 

n

1

2

3

4

5

15

15x37=

555

C

4

6

8

9

10

37

De activiteit van deze getallen wordt uitgedrukt door de vermenigvuldiging van die getallen: 15x37=555. Dit getal blijkt het uitgangsgetal voor het scheppingsgetal 2701 te zijn:

Composiet 555=679.....som: 555+679=1234.....composiet 1234=1467.....som: 1234+1467=2701

composiet 1234=1467
composiet (1+2+3+4)=(1+4+6+7)
composiet 10=18
som 10+18=28

De weg die tot de gehele Schepping leidt (2701), verschilt dus van de weg van de schepping van de Hemel (1998). Beide wegen zijn gebaseerd op de eigenschappen van de vijf. Het totaal aantal woorden van het Scheppingsvers is 7, hetgeen het vijfde priemgetal is. Het driehoeksgetal van 7 is 28, het aantal letters van het openingsvers.

Ook op een andere manier is het CV 2701 van de Schepping te vinden. En ook in dit geval spelen de eerste vijf getallen, priemgetallen en composietgetallen een rol. Het vijfde getal is natuurlijk 5. Het vijfde priemgetal is 7. En het vijfde composietgetal is 10. De vemenigvuldiging van deze drie getallen is: 5x7x10=350.

n

Priem

Composiet

1

1

4

2

2

6

3

3

8

4

5

9

5

7

10

15

18

37

5x7x10=350

Als we nu de tabel van de priemgetallen raadplegen dan zien we dat de 350ste priem 2351 is. De som van deze priem en zijn orde nummer is: 350+2351=2701, gelijk aan het CV van Gen.1:1.

De getallenwaarde van woord 6 en 7, en* de aarde,   (296+407=703), is ook in een structuur te vinden. Daartoe kijken we naar de priemtabel. Priemgetallen zijn gerelateerd aan de waarheid; zij kunnen immers alleen door zichzelf gedeeld worden. In n van de vorige hoofdstukken heb ik al laten zien dat de som van de eerste 18 priemgetallen 441 is, het CV van het Hebreeuwse ameth, , waarheid. Doordat de som van de eerste 5 priemgetallen 18 is, kunnen we de verbinding zien tussen de vijf en de maat van de onderstaande tabel:

 

5

 

Som eerste vijf priemgetallen:1+2+3+5+7=18

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

som 171

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

som 441

In de tabel wordt reeks 'n' (P/C) weer verdeeld in priem (8) en composiet getallen (10):

 

3x18=54

 

 

nP/nC

1

2

3

1

4

2

5

3

4

5

6

6

7

7

8

9

8

10

som   91

(36+55)

P/C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

som 171

(59+112)

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

som 441+

(145+296)

 

en* de aarde=   =207+407=703

som 703

240+463

De som van de 54 (3x18) getallen is in totaal 703, het CV van de laatste twee woorden van Gen.1:1: en* de aarde, , 296+407=703. De som van de tien priemgetallen die worden aangewezen door de tien composietgetallen is: 5+11+17+19+23+31+41+43+47+59=296, het CV van de Aarde, , 90+200+1+5=296.

nP/nC

1

2

3

1

4

2

5

3

4

5

6

6

7

7

8

9

8

10

44

som 407

P/C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

31

37

41

43

47

53

59

10

som 296

***

Woord 5: , de Hemel
3 letters:   - - , De Naam

 

5

3 letters

 

21-20-19-18-17

19+18+17=54

de Hemel

  

, hashem, De Naam

 

395

40+300+5=345

De eerste drie letters van woord vijf zijn: , Hashem, De Naam. Zo wordt de Godsnaam Jahwe in de Joodse traditie geformuleerd. De drie letters vinden we op de letterplaatsen 17, 18 en 19, samen 54, het getal dat bij de schepping van de Hemel een rol speelt. De naam Mozes, is een anagram van Hashem. Het 54ste priemgetal is 241; dit is het CV van het werkwoord spreken, , 200+40+1=241. Alle delers van 54 zijn: 1, 2, 3, 6, 9, 18 en 27; de som hiervan is 66. De frase: 'en Jahwe sprak met Mozes', , komt in totaal 66x in de Tenach (OT) voor. De frase 'en God (Elohim) sprak met Mozes' komt slechts 1x in de bijbel voor en wel in Ex.3:14.
De getallenwaarde van zowel De Naam als van Mozes is 345. Alle delers van 345, het getal 345 zelf uitgesloten, zijn: 1, 3, 5, 15, 23, 69 en 115; de som van alle delers is 231 (D21). In het Hebreeuws is Mozes een spiegelend anagram van De Naam:

De Naam - Mozes
-

Indien we nu ook de getalswaarden van deze twee woorden spiegelen vinden we:

345 - 543
som: 345+543=888, het CV van , Jezus

543 is het CV van de tekst , IK BEN DIE IK BEN of Ik zal zijn die ik zal zijn (Ex.3:14). Dit is de naam waaronder Mozes De Naam van God bekend moet maken (Ex.3:13-14): 

13 En Mozes sprak tot God: Zie, als ik tot de kinderen Israls kom, en tot hen zeg: de God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden; en zij vragen mij: Hoe is zijn naam? Wat zal ik hun antwoorden?
14 En God sprak tot Mozes: IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL; en Hij sprak: Aldus zult gij tot de kinderen Israls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden.

In Ex.3:14 zijn de woordplaatsen van die drie woorden 5, 6 en 7, som 18, en de letterplaatsen 16 tot en met 26, som 231 (D21). De som van de vijf mogelijke delers van 18, de 18 zelf uitgesloten, is 21: 1+2+3+6+9=21.
De frase God Almachtig, אל שדי (Gen.17:1) heeft de getallenwaarde 314+31=345. Almachtig, שדי, heeft de getallenwaarde 314 en staat waarschijnlijk in relatie tot de eerste drie cijfers van het getal Pi (3.141592). Het vers Ex.3:14 heeft mogelijk een relatie met deze cijfers. Hier vinden we de reflectie van God Almachtig (345) in de frase IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN (543).

Ook de naam van de eerste zoon van Mozes die hij met zijn vrouw Zippora kreeg heeft de getallenwaarde 543: Gershom, , 40+300+200+3=543. Deze naam is een samentrekking: GR-ShM, vreemdeling-naam (Ex.2:22). Zo zien we dat het getal 543 op verschillende manieren in verband kan worden gebracht met het leven van Mozes.

***

Nog een ander fenomeen met woord 3 (God) en woord 5 (de Hemel) kunnen we vinden als naar de drie zelfstandige naamwoorden van Gen.1:1 kijken. De som van de woordplaatsen God-de Hemel-de Aarde is: 3+5+7=15. Dit kunnen we als 3x5 uitdrukken, zoals we dat ook in het begin van dit hoofdstuk hebben gezien. De getallenwaarde van die drie woorden is 86+395+296=777 (3x7x37).

De drie zelfstandige naamwoorden van Gen.1:1 zonder en met sluit letter

Woord 3

God

86

646

Woord 5

de Hemel

395

955

Woord 7

de Aarde

296

1106

15

 

 

777

 

2707

15=3x5

Woord 3=86
Woord 5=395

palindroom 86=777
priem 395=2707

verschil is 2707-777=1930.....=5x386, 5x , Jezus

Maar als we de sluitletter waarde in vullen bij deze woorden, dan is de som van de drie zelfstandige naamwoorden 2707. Deze getallen 777 en 2707 hebben respectievelijk een relatie met woord 3 en woord 5: palindroom 86=777 en priem 395=2707.
Of dit door de mens bedachte patronen zijn of reflecties van structuren zoals die in het Getallen Universum (van God) aanwezig zijn, is moeilijk vast te stellen.

.

395

.

God is in haar midden

אלהים בקרבה

Ps.46:5/Ps.46:6

de hemel

השמים

Gen.1:1

Bijdragen aan ideen worden zeer gewaardeerd. Je kan ze sturen naar frankcolijn@home.nl 

home                                                  terug           volgende

 

Frank Colijn, mei/september 2008
.