homeNL     homeEN

Composiet getallen/composite numbers

NL.

Composiet getallen zijn getallen die meerdere delers hebben. In feite zijn het alle getallen, de priemgetallen uitgesloten. Het getal 4 is de eerste composiet. Hier enkele voorbeelden van het gebruik van deze getallen in de bijbel.

EN.

Composite numbers are numbers that have more than one divider. In fact it are all numbers, the primes excluded. Some examples of the use of these numbers in the bible.

NL                                                                                                                       EN

***Enkele composiet getallen zijn in de bijbel structuur verwerkt. De frase in Gen.1:1 'In den beginne schiep God de Hemel' heeft de getallenwaarde 913+203+86+401+395=1998. De delers van dit getal zijn 37 en 54(1x2x3x3x3) In de tabel kunnen we zien dat 54 de 37ste composiet is.

***De Schepping wordt in tegendelen geschapen. Dit is ook een van de redenen dat de bijbel met de letter beth, de 2, begint. Het tot voltooiing komen van deze dualiteit, van deze 2, wordt uitgedrukt door 2 tot de macht 7 of 2x2x2x2x2x2x2=128. De 128ste composiet is 168. De som van deze getallen is 128+168=296, de getallenwaarde van het 7de woord van Gen.1:1: 'de aarde', .

***296 is de 233ste composiet. 233 is het getal van de 'boom des levens', , 73+160=233. Deze boom is in de hof van Eden geplaatst op deze aarde. 233+296=529 (23x23) Het 529ste woord van de bijbel is het eerste woord van Gen.2:8, daar waar God de Hof van Eden plant met de boom des levens in het midden van de tuin.

***De aarde, 296, op zijn beurt wijst 370 aan. De som is 296+370=666. De frase 'als het stof der aarde', , in Gen.13:16 als God aan Abraham een nageslacht belooft, heeft deze getallenwaarde en ook de structuur van 296 en 370 .

***De 355ste composiet is 441. In hoofdstuk 15 heb ik de relatie tussen deze twee getallen beschreven. Overigens zijn de factoren van 3773 (de som van 2701 en het gespiegelde getal 1072)=1x(7x7x7)x11, som 1+343+11=355. Zoals je weet is 441=(1x)3x7x7x3.

***De getallenwaarde van de frase 'Gods Woord is Waarheid', , is: 441+86+206=733. Het 733ste composietgetal is 888, gelijk aan de getallenwaarde van , Jezus. Het is Jezus die het Woord van God wordt genoemd en hij zegt zelf de waarheid te zijn.

 

***Some composite numbers are applied in the structure of the bible. The phrase in Gen.1:1 'In the beginning God created the Heaven' has the number value: 913+203+86+401+395=1998. The dividers of this number are 37 and 54 (1x2x3x3x3) In the table we can see that 54 the 37th composite is.

***The Creation becomes created in contrary parts. This is also one of the reasons that the bible starts with the letter beth, the 2. The completion of this duality becomes expressed by 2 raised to the power of 7 or 2x2x2x2x2x2x2=128. The 128th composite is 168. The sum of these numbers is 128+168=296, the number value of the 7th word of Gen.1:1: 'the earth', .

***296 is the 233rd composite. 233 is the number of the 'tree of life', ,73+160=233. This tree is planted by God in the garden of Eden on this earth. 233+296=529 (23x23) The 529th word of the bible is the first word of Gen.2:8, there where God planted the Garden of Eden with the tree of life in the midst of the garden.

***The earth, 296, appoints on his turn 370. The sum is 296+370=666. The phrase 'as the dust of the earth', , in Gen.13:16 when God promises to Abraham an offspring, has this value and also the same structure of  296 and 370.

***The 355th composite is 441. In chapter 15 I have described the relation between those two numbers. By the way the factors of 3773 (the sum of 2701 and the reversed digits 1072) are 1x(7x7x7)x11, sum 1+343+11=355. As you know 441 is (1x)3x7x7x3.

***The number value of the phrase, 'Gods Word is Truth', , is: 441+86+206=733. The 733rd composite is 888, equal to the number value of , Jesus. It is Jesus who is called the Word of God, and he himself claims to be the truth.

 

home NL    home EN

Frank Colijn 2007