home

Bevriende getallen.

In het Getallen Universum zijn er allerlei getallen met speciale eigenschappen. Zo hebben 220 en 284 de eigenschap dat de som van al hun delers gelijk is aan het andere getal. Het getal zelf als deler is hierbij uitgesloten. In de wiskunde worden dit bevriende getallen genoemd:

Bevriende getallen 220 en 284

-

Delers 220

-

-

Delers 284

-

11 delers

1

2

4

5

10

11

20

22

44

55

110

som 284

5 delers

1

2

4

71

142

som 220

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

n

1

2

3

4

5

-

Dit wiskundige fenomeen is op verschillende manieren in de bijbeltekst verwerkt. Allereerst wil ik naar Gen.1:1 kijken hoe het daar verwerkt is. Het blijkt dat het getal 220 verbonden is met de zes alef's die we in het eerste vers vinden. De zes alef's die met de som van hun letterplaatsen God, Elohim, 86 vertegenwoordigen:

26+23+15+10+9+3=86=

Gen.1:1

Als we nu een driehoekstelling van de letterplaatsen van deze alef's maken zoals in de tabel hieronder, dan is de uitkomst 220:

lp

 א

som

3

3  

9  

3+9

12  

10  

3+9+10

22  

15  

3+9+10+15

37  

23  

3+9+10+15+23

60  

26+

3+9+10+15+23+26

86+

86  

א  א  א  א  א  א

220

Zo zien we dat God onder de zes alef's die Hem Zelf vertegenwoordigen, het getal 220 verbergt. De alef van Elohim is de derde alef en staat op de 10de letterplaats. Als we een gelijksoortige telling maken zoals hierboven, dan blijkt de som van de eerste tien driehoeksgetallen ook 220 te zijn:

C

lp

Gen.1:1

.-

som

3D-D10

.-

4

  1

ב

1

  1

1

6

  2

ר

1+2

  3

3

8

  3

א

1+2+3

  6

6

9

  4

ש

1+2+3+4

10

10

10

  5

י

1+2+3+4+5

15

15

12

  6

ת

1+2+3+4+5+6

21

21

14

  7

ב

1+2+3+4+5+6+7

28

28

15

  8

ר

1+2+3+4+5+6+7+8

36

36

16

  9

א

1+2+3+4+5+6+7+8+9

45

45

18

10+

אלהים

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

55+

55

112

55

-

-

220

.-

220

Nu blijkt het 220ste woord van de bijbel Elohim, , te zijn, en wel de 18de van de tekst. In vers 18 is dit het 10de woord. Ik heb in de bovenstaande tabel ook nog de composietgetallen (C) geplaatst. Het tiende composietgetal blijkt 18 te zijn. Dit wordt al met de eerste drie driehoeksgetallen en de eerste drie composietgetallen vast gelegd:

1+(1+2)+(1+2+3)=1+3+6=10

en

4+6+8=18

Het getal 220 draagt in zijn delers het bevriende getal 284 met zich mee. Dit is de getallenwaarde van God in het Grieks, Theos, θεος, 9+5+70+200=284.

Nu kijken we verder hoe dit wiskundige fenomeen in de bijbeltekst is verwerkt.  We zoeken letter 220 op. Dit blijkt de 18de mem, , van de bijbel te zijn, en letter 284 is de 50ste jod, , van de bijbel.

Letter 220 en 284 in Gen.1:6 en Gen.1:7

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
3 En God zei: Daar zij licht! en daar werd licht.
4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

6 En God zei: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!
7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was zo.

De getallenwaarde van de mem is 40 en van de jod 10, dus voor de 18 mems en de 50 jods vinden we:

18x mem=18x40=720
    50x jod=50x10=500 -
verschil 720-500=220

We zien dus dat het verschil tussen die 18 mems en die 50 jods weer 220 is. In de tweede dag (vers 6 tot en met vers 8) is de mem de 23ste letter en de jod de 87ste letter: 23+87=110, gelijk aan de 11de deler van 220. Hierbij kunnen we ons ook nog realiseren dat de mem de 3de mem is in vers 6 en de jod de 8ste in vers 7, samen 3+8=11.....11de deler van 220 is 110. Er blijkt steeds een interactie te zijn tussen letter/woord positie vanaf het begin van de bijbel, het begin van een dag of het begin van een vers. Het is dus even goed opletten vanaf waar geteld wordt.

Overigens zijn letters 220 en 284, de jod en de mem, de initialen van Jezus Christus in het Hebreeuws: Jeshua Messiach:

Messiach

Jeshua

letter 220

letter 284

מ

י

משיח

ישוע

358

386

744

De 18 mems tot en met letter 220 kunnen worden verdeeld in 6 gewone en 12 sluitmems (Nb. composiet 6=12):

  6x =  6x 40=  240
   12x =12x600=7200 +
                       7440

Dit getal 7440 is 10x 744, 10x het CV van Jezus Messias, , 358+386=744. In hoofdstuk 14 en ook in hoofdstuk 16 heb ik al het verband laten zien tussen Jezus en de mem.

Woord 220 is . Als een getal bepaalde informatie bevat, wordt dit getal meestal door God, Elohim, geclaimd. Dat is ook hier het geval. Dit is de 18de (!!!) Elohim van de bijbel. In vers Gen.1:18 bevindt deze Elohim zich op de letterplaatsen 42, 43, 44, 45 en 46, som 220, gelijk aan het woordnummer in de bijbel. Dit dubbele karakter wordt ook door het positie nummer van het getal 220 aangegeven: 220 is composiet 172, of 2x86. De alef, , van deze 18de is de 77ste alef van de bijbel, en is de 3de alef in vers 18. Het Elohim nummer lijkt hier ook bepalend te zijn voor deze 77ste alef. Priem 18 is namelijk 59; de som hiervan is 18+59=77. In de vierde dag (vers 14 tot en met 19) is het de 22ste alef. Het verschil tussen de plaats in de bijbel en de vierde dag, dus in feite het verschil tussen de eerste drie dagen (vers 1 tot en met 13) en de vierde dag is: 77-22=55, hetgeen de tiende deler van 220 is, terwijl 22 de 8ste deler van 220 is. De som van de positie nummers van de delers 22 en 55 is dus: 8+10=18. Daarnaast is composiet 55=77. De letterplaatsen van de drie alef's in vers 18 zijn 27, 41 en 42, som 110, gelijk aan de 11de deler van 220.
De verzen Gen.1:1 tot en met Gen.1:18, waar we woord 220 vinden, hebben samen 880 letters of 4x220.

Woord 284 is , jom, dag. Dit is woord vijf in Gen.1:23 en woord 56 in de vijfde dag (vers 20 tot en met vers 23). De getallenwaarde van is 40+6+10=56, gelijk aan de woordplaats in de vijfde dag (woordplaats +woordwaarde=56+56=112, ) Samen zijn woord 220 en 284:

Jom Elohim, Gods Dag,
86+56=142 (2x71)

Het getal 142 is de vijfde deler van 284. Overigens heeft de vijfde dag 220 letters (letter 903 tot en met 1122) en het woord jom, , begint op de 213de letter van dag vijf of 3x71, de vierde deler van 284. De versnummers van dag vijf zijn 20, 21, 22 en 23, som 86, gelijk aan het CV van . Dit correspondeert met het feit dat de vijfde dag 220 letters heeft en woord 220 is.
Woord 284 is de 9de maal dat het woord dag, , in de bijbel voorkomt:

9x =9x56=504
504=220+284.

Het getal 112 van Jahwe Elohim heeft negen delers, en op de negende positie vinden we de 56. De grootste deler van 112 vermenigvuldigt met zijn positie nummer is: 9x56=504

=40+6+10=56.....woord 56 in vijfde dag

56+56=112

Alle mogelijke delers van 112

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

som

delers

1

2

4

7

8

14

16

28

56

136

9x56=504

Nu wil ik kijken naar de relatie tussen letter 220 (18de ) en woord 220 (18de ). 18 is de som van de eerste 5 priemgetallen: 1+2+3+5+7=18. De som van de letterplaatsen van de eerste vijf mems in vers 6 is 4+10+23+25+30=92 (4x23). 23 is de letterplaats in vers zes van de 18de mem van de bijbel. Het woord Elohim eindigt ook op de letter mem. Dit blijkt de 92ste mem van de bijbel te zijn. In vers 18 is dit letter 46 of 2x23. Het verschil tussen het aantal mems van letter 220 en woord 220 is dus: 92-18=74:

74x =74x40=2960
2960 is de getallenwaarde van: , Mensenzoon
2960=2x1480, 2x , 2x Christus.

Probeer je te realiseren dat de eerste 18 mems uit 6 gewone en 12 sluitmems bestaan en samen de getallenwaarde 7440 hebben. Dit getal lijkt zich hier te verdelen in 74 en 40. 74 is ook de woordplaats in de bijbel waar we letter 284 vinden. Vervolgens kijken we naar de relatie tussen letter 284 (50ste jod) en woord 284 (9de ). Het woord jom, dag, begint met een jod. Dit is de 183ste jod van de bijbel. Het verschil tussen die jods is: 183-50=133:

133x =133x10=1330
1330 is de getallenwaarde van , Christus, de gezalfde (Mat.27:17)

Dit is de schrijfvorm zoals die voorkomt in Mat.27:17 woord 17. Dit is het vers waarin Pilatus aan het volk vraagt wie er vrij gelaten moet worden, Barabbas of Jezus, die de Christus wordt genoemd. De meest gebruikte schijfvorm voor  Christus is echter Χριστος, en heeft de getallenwaarde 1480 (10x148, 10x , 10x Pesach). Deze waarde is met letter 220 vastgelegd. Dit is immers de derde mem in Gen.1:6. De letterplaatsen in het vers van die drie mems zijn: 4, 10 en 23, samen 37. Daar de mem 40 is, vinden we dus 37x40=1480. De drie letterplaatsen van die mem's zijn ook wiskundig met elkaar verbonden: de driehoek van 4 is 10 en priem 10 is 23 (4-10-23:.....D4=10....P10=23).
De 9de deler van 220 is 44. In totaal heeft vers zes 44 letters waarvan 9x mem. De 9de mem is letter 44 in het vers. Deze negen mems kunnen we verdelen in 5 gewone, , en 4 sluitmems, :

5x

=  5x40

200    

4x

=4x600

2400 +

-

-

2600

Nu is de laatste (9de) mem in vers 6 de 24ste mem van de bijbel. De negen mems in vers zes leggen iets vast voor de laatste, de 24ste: de som van de eerste 24 driehoeksgetallen is namelijk 2600. Bedenk ook dat de sluitmem, , de 24ste letter in het alfabet van 27 letters is, waarschijnlijk mede een reden voor deze speciale constructie hier.

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

som

D

1

3

6

10

15

21

28

36

45

55

66

78

91

105

120

136

153

171

190

210

231

253

276

300

2600

Misschien is dit voor de lezer nutteloze informatie, maar het zijn ankers waarmee de letters van de bijbel worden vastgezet in het Getallen Universum.
Deze 24ste mem is letter 241 van de bijbel. Dit is een gespiegeld cijfer anagram van 142, de vijfde deler van 284.

3D-D24=2600

Nog een ander fenomeen kunnen we vinden met letter 888, het CV van Jezus, . Dit blijkt de 284ste letter van de vierde dag te zijn. We vinden deze letter in Gen.1:19 in het derde woord en is de achtste letter in het vers. Deze letter is de vav, , de 6. Dit is de 96ste vav van de bijbel: 96x =96x6=576. Dit getal is het CV van het Griekse woord pneuma, Geest, (Mat.3:16) Deze vav is de 31ste vav in de vierde dag: 31x =31x6=186. Dit getal is het CV van het woord Golgotha, (Mat.27:33). Jezus is gekruisigd op Golgotha aan het einde van de vierde werelddag, het vierde millennium (zie de tijdlijn).  Hier komt het werk in GODS NAAM tot voltooiing. Dit wordt uitgedrukt door het kwadraat van de letters van de Godsnaam Jahwe: 

= 5-6-5-10.....52+62+52+102=25+36+25+100=186.

Letter 220 in de vierde dag is letter 824 van de bijbel, hetgeen een cijfer anagram van 284 is. 824 is CV van het woord God, , zoals dat in Mat.6:24 voorkomt. De meest gebruikte vorm is echter , en heeft de getallenwaarde 284 (Mat.1:23). Ik heb in één van de vorige hoofdstukken beschreven dat de naam Jahwe in Gen.2:4 voor het eerst in de bijbel verschijnt. Dit gebeurt op de 22ste jod van hoofdstuk twee. 22x jod is 22x10=220. In het vers begint de naam Jahwe op letter 34 en eindigt op letter 37 van het vers. De som van de letterplaatsen is dus 34+35+36+37=142. Dit is de 5de deler van 284. Dus het voor het eerst verschijnen van Jahwe in de bijbel heeft een relatie met beide bevriende getallen.

Letter 824 is de ajin, , de 70. Het is de 32ste ajin van de bijbel: 32x70=2240 (20x 112). Dit is de getallenwaarde van Heb.10:21:

 

Heb.10:21


31     121       99      95   420    220     770   484
 2240

En [hebben een] grote Priester over het huis van God;

grote Priester=121+99=220

Het steekwoord in dit vers is de Grote of Hoge Priester met de getallenwaarde 121+99=220. Ook het huis [van God] heeft de getallenwaarde 220. Deze 32ste ajin is de 7de van de vierde dag, hetgeen 7x70=490 is. Dit is het CV van het Griekse , hetgeen verraden of overgeleverd betekent (Mat.17:22).

Letter 220 en 284 in Gen.1:6 en Gen.1:7

6 En God sprak: Er worde een uitspansel tussen de wateren, en er zij een scheiding tussen de wateren en wateren.
7 Toen maakte God het uitspansel, en scheidde (tussen) het water onder het uitspansel (en tussen) het water boven het uitspansel: en het was zo.

Het verschil tussen 220 en 284 is 64 of 8x8. De 64ste composiet is 88, eveneens een dubbele 8. De woordplaatsen in de bijbel waar we letter 220 en 284 vinden zijn 58 en 74; het verschil is 74-58=16 of 8+8. De som van 58 en 74 is 132; de 132ste composiet is 172 en de 172ste composiet is 220. In vers zes vinden we letter 220 in het zesde woord. Woord zes is het centrale woord van vers zes; het vers heeft 11 woorden. Het zesde priemgetal is 11, bovendien heeft 220 als de zesde deler elf!! Hoewel de afstand van 58 tot 74 zestien is, vanaf en tot en met is die afstand 17, gelijk aan de som 6+11=17. We zien dat vers zeven 17 woorden heeft en dat we letter 284 daar in het 11de woord vinden. Dit is dan het 22ste woord in de tweede dag. Letter 284 is de 20ste jod in de tweede dag en de 8ste jod in vers 7. Hier zien we een interactie tussen de dag en de verzen en de jods en de delers van 220: de 7de deler is 20, en de 8ste deler is 22.

De jod is 10. Het tiende driehoeksgetal is 55. Hier is een parallel te vinden met de delers van 220. De 10de deler van 220 is namelijk 55  (letter 220 is de mem, de 40; 220/40=5,5) Hier gaan we verder met de 'priemsprong': priem 55 is 251, en priem 251 is 1583. Er zijn nu drie getallen gevonden: 55, 251 en 1583:

Letter 284 is de 50ste jod van de bijbel en de 20ste jod in de tweede dag.

=10
D1+D2+D3=1+3+6=10
D10=55

1

2

3

3x1583=4749

55

251

1583

De som van 20 letterplaatsen in de bijbel van de 20 jods in de tweede dag tot en met letter 284 is 4749

Som van de letterplaatsen in de bijbel van de 20 jods in de tweede dag tot en met letter 284:

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

som

letterplaats jod in de bijbel

199

206

208

210

213

221

224

226

230

233

236

240

243

249

256

259

264

268

280

284

4749

We zien hier dat letter 220, , verbonden wordt met letter 284, , volgens een wiskundige weg. Samen zijn de mem en de jod: 40+10=50, gelijk aan het aantal jods tot en met letter 284. In de tweede dag zijn deze mem en jod respectievelijk letter 23 en 87, som 110 of 2x55. Deze 2x55 vinden we als driehoek van 10 (jod) en 220/40 (mem) terug.
Ook is de som van de eerste 10 driehoeksgetallen 220:

De som van de eerste 10 driehoeksgetallen is 220

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

som

driehoek

1

3

6

10

15

21

28

36

45

55

220

3D-D10=220

Mogelijk ligt hier de nadruk op omdat de driehoek van vier 10 is: 1+2+3+4=10=. 4xD4=4x10=40=. 4xD10=4x55=220. Waarschijnlijk is om deze wiskundige reden letter 220 een mem. Hier nog een afbeelding om deze getallen te visualiseren. Ik denk dat dit helpt om het gebruik van deze getallen beter te begrijpen.

***

Ik wil hier hier nog wat dieper ingaan op het feit dat één enkele letter informatie kan bevatten.  Doordat de letters in de bijbeltekst staan kunnen we over een letter allerlei informatie verzamelen. Welke letter is het, de hoeveelste letter is het gemeten vanaf het begin van de bijbel, het begin van een dag of een vers. Al deze informatie kan een mededeling of code bevatten. Hoewel ik al meerdere voorbeelden op deze site heb beschreven wil ik hier nog een voorbeeld geven. Het beste kan ik hiervoor letter 112 gebruiken, dit getal is immers het CV van Jahwe Elohim, . Letter 112 is de letter mem, . Het is de elfde mem van de bijbel en tevens de laatste letter van de vierde maal dat Elohim verschijnt in de bijbeltekst. Het 11de priemgetal is 29 en dit blijkt het woordnummer te zijn in de bijbel  (Gen.1:4 woord 2). In het onderstaande tabelletje geef ik aan of het een gewone of een sluitmem is en op welke letterplaats deze staan:

11x mem tot en met letter 112

-

-

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

som 66

Letterplaats

14

19

21

57

66

67

78

80

84

90

112

som 688

De som van de 11 letterplaatsen tot letter 112 is 688, en is het CV van het woord Jezus, Ιησου (10+8+200+70+400=688), zoals die in het 40ste boek, het eerste vers, het derde woord voor het eerst in de bijbel verschijnt (Mat.1:1). Het getal 688 is 8x86. Ook wil ik er nog op wijzen dat het 112de driehoeksgetal 6328 is, een cijferanagram van 2368, het CV van Jezus Christus. De 11 mems kunnen we onderverdelen in 4 gewone en 7 sluitmems. De 4 en de 7 spelen ook een rol bij het vormen van het getal 688. De vermenigvuldiging van deze twee getallen is 4x7=28. In hoofdstuk 16 over de 'priemsprong' heb ik laten zien dat P28=103 en P103=557. De som van deze drie getallen is 28+103+557=688, het CV van Ιησου. Tot letter 112 komt Elohim 4x voor; we hebben dus 4x een sluitmem voor het woord Elohim. Deze bevinden zich op de letterplaatsen: 14+66+90+112=282. Dit is het 37ste palindroom getal. Voor de zeven andere mems blijft dan over 688-282=406. Dit is dan het 28ste driehoeksgetal. Hiermee wordt de 4-7 relatie nogmaals bevestigd. Als we de getallenwaarde 40 invullen voor de gewone mem en 600 voor de sluitmem, dan vinden we voor deze 11 mems:

4x

4x40

  160

7x

7x600

4200+

-

-

4360

 

De totale getallenwaarde van deze 11 mems is dan 4360. Dit is de getallenwaarde van  Jesaja 45:13:

 

Jes.45:13

 

Ik heb hem verwekt in gerechtigheid, en al zijn wegen zal Ik recht maken; hij zal Mijn stad bouwen, en hij zal Mijn gevangenen loslaten, niet voor prijs, noch voor geschenk, zegt de HEERE der heirscharen.

Het moge duidelijk zijn dat Jes.45:13 hier Jezus bedoeld. De verzen Jes.40:3, Mat.3:3, Mar.1:1-3 en Joh.1:23 bevestigen dit nogmaals:

Jes.40:3:

Een stem van de roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de YHWH, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!

Mat.3:3:

Want deze is het, over wie gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende: De stem van de roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de Heere (κυριου), maakt Zijn paden recht!

Mar.1:1-3:

1 Het begin van het Evangelie van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God. 2 Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal. 3 De stem van de roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de Heere (κυριου), maakt Zijn paden recht.

Joh.1:23:

Hij zei: Ik ben de stem van de roepende in de woestijn: Maakt de weg van de Heere (κυριου) recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft.

Het getal 688 is ook het getal van de beker, poterion, ποτηριον, 80+70+300+8+100+10+70+50=688. Dit is de beker waarvan Jezus zegt in Mat.20:22: ..... Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij de drinkbeker drinken, die Ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen. En dit is ook de beker die hij zijn discipelen te drinken geeft en waarvan hij zegt: Want dit is Mijn bloed van mijn (nieuw) verbond, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.. (Mat.26:27-28).

Ook heeft deze code van letter 112 een relatie met het bevriende getal 220. Dit kunnen we zichtbaar maken als we de letterplaats in het alfabet van deze vier mems (13) en zeven sluitmems (24) invullen:

4x

4x13

  52

7x

7x24

168+

-

-

220

***

Een ander interessant fenomeen kunnen we vinden als we de vierkantswortel trekken uit de twee bevriende getallen 220 en 284; de som van die getallen blijkt een bijzondere uitkomst te hebben. We negeren de decimale punt en gebruiken slechts de eerste vier cijfers:

√220=14.83239.....
√284=16.85229.....
         3168568.....

Het getal 3168 is het CV van het Griekse: Heer Jezus Christus (1Kor.8:6):

Κυριος Ιησους Χριστος
800       888       1480
3168  

De vraag rijst natuurlijk of dit toeval is of bedoeld is zo te zijn. Persoonlijk denk ik het laatste, omdat met woord 220 en 284 Gods Dag, Jom Elohim, , is gecodeerd. We weten dat Jezus een belangrijke rol speelt in die dag. Hoe de bijbelschrijver dit kon coderen is mij een raadsel. Het hele concept van het verhaal van de bijbel zou dan bekend moeten zijn geweest bij de schrijver.

***

Er is slechts één vers in de bijbel dat de getallenwaarde (220+284=) 504 heeft. Dit is Psalm 136:3:

 

Ps.136:3

Looft de Heere der heren; want Zijn genade is eeuwig.

78      170    30     110         95      21
504

***

Nog een andere relatie is te vinden met het getal 220 en de gematria Katan van Jezus in het Hebreeuws.

 

ישוע

Gematria Katan

7-6-3-1

17

 

Als we de cijfers van de letters samenvoegen en in de gewone leesrichting van links naar rechts plaatsen, dan vinden we het getal 1367. Dit blijkt het 220ste priemgetal te zijn. Jezus is de gekozene van God.

 

Priem 220=1367

 

de gekozene

בחיר

200+10+8+2=

220

2Sam.21:6

 

Rom.11:33 (laatste 5 woorden)

en hoe ondoorgrondelijk Zijn wegen

και

ανεξιχνιαστοι

αι

οδοι

αυτου

31

1367

11

154

1171

2734=2x1367

***

Ps.118:1

want zijn goedertierenheid is voor altijd

 חסדו

 לעולם

 כי

78

178

30

284

home                                                                                    terug        volgende

 

© Frank Colijn, oktober 2008