home 2005  laatst bijgewerkt 23-10-2010

9. De stelling van Pythagoras.

Zoals met Gen.1:1 het getal Pi is te berekenen, zo is ook de stelling van Pythagoras in Gen.1:1 aan te tonen. De formule van de stelling luidt:

a2+b2=c2

Met deze formule kan de lengte van een zijde van een rechthoekige driehoek worden berekend als de lengtes van de twee andere zijden bekend zijn. De kleinste hele getallen voor deze formule zijn: 3,4 en 5, immers 32+42=52 9+16=25. Voor wie wiskunde erg abstract is en moeilijk te volgen is, heb ik dat in een wat meer beeldend plaatje samengevat:

 

Nu we weer weten hoe de stelling in elkaar zit, kijken we naar Gen.1:1. Nu blijkt dat de bijbelschrijver het woord drie met Equidistance Letter Sequence (ELS) in Gen.1:1 heeft gecodeerd. We zien dat het woord drie, , vanaf de vierde letter gecodeerd is geschreven om de zeven letters (7-3=4 of 4+drie=7):

 

Als we het eerste vers in een matrix van zeven letters op een rij plaatsen dan wordt het woord drie zichtbaar als de centrale as van Gen.1:1. Om een driehoek te construeren gebruiken we nu drie als maat van één zijde van de driehoek (a) en haaks daarop plaatsen we een zijde met de maat zeven (b) van ELS 7. Nu kunnen we de lengte van de derde zijde (c) uitrekenen.

 

32+72=C2   9+49=58 C2=58 C= =7,615773……… 

Omdat 58 geen kwadraat van een heel getal is, formuleren we dat als wortel 58: . Dit getal 58 blijkt precies de som te zijn van de letterplaatsen van de code ‘drie’, met ELS 7:

4+11+18+25=58

Het is aardig om op te zien dat de eerste zeven cijfers van wortel 58 (=7,615773…) drie maal de 7 bevat en op de zevende plaats de 3. Als we wortel 58 met nog meer getallen uitrekenen, vinden we: 7.6157731058639082856614110271583..... In deze reeks vinden we de cijfers van 58 op de 10de en de 11de plaats, som 10+11=21=3x7.....de som van de negen getallen voor 58 is:

 7+6+1+5+7+7+3+1+0=37

Dit is ook één van de vele bijzondere eigenschappen van wortel 58. Daarnaast vinden we de 4de zeven op de 28ste plaats (4x7=28) Als we met de wortel van 58 naar de bijbeltekst gaan om het 7615773ste woord te zoeken, dan kan dat alleen als we de eerste vijf cijfers gebruiken, want de Tenach (OT) bevat slechts 305485 woorden. Dit gegeven kunnen we als een parallel zien van het getal Pi dat met Gen.1:1 is te berekenen, correct tot slechts 5 cijfers. Woord 76157 vinden we in Deut.26:16 het achtste woord: = wetten, verordeningen. En dat is nu precies wat de stelling van Pythagoras inhoud: een wiskundige wet.

 

In het vers wordt de beginletter van het woord ‘wetten’, , wiskundig vastgelegd. Er blijken namelijk 10 hee’s in de tekst te staan, waarvan de 7de de beginletter van het woord ‘wetten’ is. Van de tien letterplaatsen van de hee in het vers zijn 3 letterplaatsen deelbaar door 7:

1 – 5 – 7 – 9 –11 – 1428 – 33 – 36 – 40

De som van die letterplaatsen is 7+14+28=49, hetgeen 7x7 is.

De zevende , de derde die door 7 deelbaar is, is letter 28, hetgeen het driehoeksgetal van 7 is. 28 is 4x7; in Gen.1:1 begint de driehoeksformule op de 4de letter om de 7 letters. De som van de individuele cijfers van de letterplaatsen van de hee is:

1+5+7+9+(1+1)+(1+4)+(2+8)+(3+3)+(3+6)+(4+0)=58

Dit getal heeft een relatie met de stelling van Pythagoras zoals ik die heb voorgerekend. De hee, de 5, met de symbolische betekenis van venster geeft ons een blik op de mathematische werkelijkheden.

De eerste keer dat het woord drie, , in deze schrijfvorm voorkomt in de bijbel is in Gen.6:10:

Gen.6:10

Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafeth.

Gen.6:10 is het 148ste vers van de bijbel. 148=(2x2)x37 of 4x37 (op letter 4 begint de code 3 om de 7 letters). Het woord drie is hier het derde woord en wordt vooraf gegaan door het woord Noach, 8+50=58. In Gen.1:1 brengt het woord drie de 58 voort; in dit vers brengt de 58, Noach, de drie (zonen) voort. De zoon die de geslachtslijn naar Christus voortzet is Sem. De letterplaatsen van Noach zijn 6 en 7, samen 13, en de letterplaatsen van Sem zijn 18 en 19, samen 37. Zoals bekend is 37 het 13de priemgetal. De 13 brengt de 37 voort. Mogelijk speelt ook de vers nummering 6:10 nog een rol. Het vers heeft 10 woorden en Sem is het 6de woord. Sem is de 11de generatie gerekend vanaf Adam. Nu is de zesde priem 11, en het tiende palindroom is ook 11. Het kan op toeval berusten, maar ik wilde deze mogelijkheid toch even laten zien.

We kunnen de getallen die een rol spelen bij de code ook als volgt uitdrukken: 7 , 7drie of 73=7x7x7=343. Woord 343 is de 28ste maal (4x7) dat het woord Elohim, , God, in de bijbel voor komt (Gen.1:27: woord 7). Deze Elohim blijkt het 58ste woord in de zesde dag te zijn. Dit is vanaf Gen.1:24. Woord 343 begint met de 117de alef van de bijbel. Woord 343 (7x7x7) is =86; composiet 86 is 117. Daarnaast is dit de zesde Elohim in de zesde dag. Als we dit als 6x6 uitdrukken vinden we 36. De waarheid wordt door priemgetallen uitgedrukt. Het 36ste priemgetal is 149; dit is het aantal woorden waarmee de zesde scheppingsdag beschreven wordt (Gen.1:24-31). Dus de zesde Elohim in de zesde dag bepaalt met hoeveel woorden de zesde scheppingsdag wordt beschreven.

*

Er is nog een andere code met het woord drie, , te vinden. Als we de letterplaatsen waarop we deze code vinden tot de derde macht verheffen, dan vinden we:

43+113+183+253=
64++1331+5832+15625=22852

Als we nu woord 22852 opzoeken in de bijbel, dan vinden we dat woord in Ex.7:7 het 7de woord: , de vrouwelijke vorm van het woord drie. Hierbij valt op dat het hoofdstuk, vers en woordnummer 7 is, gelijk aan de ELS afstand van de code in Gen.1:1.

Woord 22852 in Ex.7:7, woord 7

En Mozes was tachtig jaar oud, en Aaron was drie en tachtig jaar oud, toen zij tot Farao spraken.

Het is de 10de keer dat het woord drie in deze vorm in de bijbel verschijnt. 10 is het driehoeksgetal van 4. Nemen we nu het vierde getal 253, en laten de 3 'afdalen' dan vinden we het getal 253. Dit is het driehoeksgetal van 22. In Ex7:7 begint het woord drie op de 22ste letter.
Als we de eerste drie getallen nemen van de machtsverheffing dan is de som: 64+1331+5832=7227. Dit is een interessant getal want als we het getal in tweeën delen, vinden we 72-27. Hierbij is 27 drie tot de derde macht. Vermenigvuldigen we deze zich in elkaar spiegelende getallen dan is de uitkomst 72x27=1944. Zoeken we nu woord 1944 in de bijbel op dan blijkt dat Noach, , 8+50=58 te zijn. Het is het laatste woord van Gen.6:9, en het woord Noach komt 3x in het vers voor. Drie woorden verder in Gen.6:10 vinden we het woord drie, (woord 1947), en verschijnt daar voor het eerst in de tekst in deze vorm.

 

De getallenwaarde van het woord drie, , is: 5+300+30+300=635. Als we deze cijfers 6, 3 en 5, als woord nummers gebruiken, dan is de som van de CV's:

7

6

5

4

3

2

1

de aarde

en*

de hemel

*

God

schiep

In den beginne

28-27-26-25

24-23-22

21-20-19-18-17

16-15

14-13-12-11-10

 9 - 8 - 7

 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

  

  

  

  

   

  

  

296

407

395

401

86

203

913

407+395+86=888

het CV van Jezus, Ιησους, 10+8+200+70+400+200=888 (Mat.1:16)

Dit is de Rots of de Steen, ha-eben, die God als fundering van Zijn Schepping legt. De gematria van de Steen is 58:

de Steen= האבן =50+2+1+5=58

Met gematria 'vol' is de getallenwaarde van de Steen 635, gelijk aan de gematria van het woord drie:

de Steen (vol)= הא אלף בית נון =(50+6+50)+(400+10+2)+(80+30+1)+(1+5)=106+412+111+6=635

Het woord 'de steen', ha-eben, verschijnt voor het eerst in Gen.28:18 in de bijbel. In dit vers vinden we het woord op de letterplaatsen: 20, 21, 22 en 23. De som hiervan is 20+21+22+23=86, gelijk aan het CV van Elohim.

58 is ook het CV van zijn zoon (Gen.4:17 woord 16=woord 1326 van de Torah):

Zijn Zoon= בנו =6+50+2=58

Zo deelt het getal 58 door middel van het woord drie (635) in Gen.1:1 al mee dat Jezus (888) de Zoon van God is. Ook als we 3x de getallenwaarde van het zevende woord de aarde, ha-aretz, nemen, dan is de uitkomst gelijk aan het CV van Jezus:

3x296=888

Hierbij kan ook nog vermeld worden dat de aarde de derde planeet is vanaf de zon.......

We kunnen echter ook 7x het derde woord van Gen.1:1 nemen, 7x Elohim: 7x86=602. Dit getal is gelijk aan het CV van het woord Godheid in het Grieks:

Godheid(Gr.)=θειοτης(Rom.1:20)=9+5+10+70+300+8+200=602

Het woord drie, , heeft dus de getallenwaarde 635. In factoren is dat 5x127. Deze factoren blijken een relatie te hebben met de getallenwaarde van de eerste drie verzen van de bijbel. De getallenwaarde van die drie verzen is 7060:

Gen.1:1

Gematria 2701

Gen.1:2

       ,,      3546

Gen.1:3

       ,,        813

som

7060

De berekening die hier gebezigd wordt, maakt ook gebruik van de woordwaarden van Gen.1:1, en ziet er als volgt uit:

635=5x127

5x(Woord 1+Woord 2+Woord 7)=

5x(913+203+296)=

5x1412=7060

Het woord drie bevestigt dat 7060 de correcte getallenwaarde van de eerste drie verzen is. In die drie verzen wordt de Schepping en het Licht gemaakt. De factoren van 7060 zijn 1x2x2x5x353 of 20x353. Het getal 353 is het CV van de frase:

עולם

אור

, Eeuwig Licht (Jes.60:19)

                                                                                                                                                             

Mogelijk is er nog meer verstopt onder het woord ‘drie’, . Het woord drie begint op de 4de  letter van Gen.1:1. Als we dit als een machtsverheffing formuleren ziet dat er zo uit:

()4=(drie)4=34=81.

Nu blijkt de 58ste composiet 81 te zijn. Vervolgens zien we dat op de 81ste letter van de bijbel vers drie begint (Gen.1:3 heeft de getallenwaarde 813). Dit is de eerste letter van het 22ste woord van de bijbel. Het woord omspant van de eerste tot en met de laatste letter: 1+(3x7)=22 letters. Nu is de 22ste composiet 34, een combinatie van de 3 en de 4. De som van 22 en 34 is 56. Als we dit getal verder opwaarderen door middel van priemgetallen dan blijkt dat het 56ste priemgetal 257 is. Dit blijkt de getallenwaarde van woord 22 te zijn, en sprak, , 200+40+1+10+6=257. De middelste letter van dit woord is de alef. Dit is de letter die God vertegenwoordigt in de bijbeltekst. Het is de 9de alef van de bijbel. De som van de letterplaatsen van deze negen alef's is:

(3+9+10+15+23+26)+(31+62)+83=262

262 is ook een samenvoeging van 257 (en sprak, ) en het aantal letters (5) van en sprak: 257+5=262. De uitdrukking, (wij hebben) gesproken (Num.21:7), , heeft de getallenwaarde 6+50+200+2+4=262. Ook is 262 de 206de composiet. 206 is de getallenwaarde van het woord Woord, , 200+2+4=206. Dit is wat door het spreken van God ontstaat. Het verschil tussen deze twee getallen is 262-206=56, hetgeen ook weer de som is van 22+34. Nog een andere mogelijkheid is de opwaardering van 81. De 81ste composiet is 111. Dit is de getallenwaarde van het woord alef, . Er lijkt hier van letter naar woord te worden omgeschakeld. De 111de composiet is 146; de som is 111+146=257, de getallenwaarde van: en sprak. 262 is ook 2x131. Nu is het 131ste priemgetal 733, hetgeen de getallenwaarde is van 'en sprak' met gematria vol:
=(300+10+200)+(40+40)+(80+30+1)+(4+6+10)+(6+6)=476+257=733.

 

()4=(drie)4=34=81

81 is ook de getallenwaarde van het woord ik ben, , 10+20+50+1=81. Dit woord wordt in Gen.4:9 gebruikt: ben ik mijn broeders hoeder? Maar het woordenboek geeft nog een aantal andere vertalingen voor dit woord:

Dit kan de mededeling bevatten: Ik ben rechtlijnig, ik sta rechtop, ik ben rechtvaardig in bredere zin.

Joh.1:17

Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn geworden door Jezus Christus.

 Hieronder twee belangrijke woorden die een relatie hebben met 32 en 72.

32+72=9+49=58 =50+8: genade

32x72=9x49=441= =400+40+1: waarheid

De werkzaamheid van deze twee woorden wordt uitgedrukt door de vermenigvuldiging van de getalswaarden van deze woorden:

58x441=25578

Woord 25578 vinden we in Ex.13:3: met kracht, sterkte, , 100+7+8+2=117. Het 86ste composiet getal is 117.

Ex.13:3

Toen zei Mozes tot het volk: Gedenk deze dag, waarop jullie uit Egypte, uit het slavenhuis, gegaan zijn; want met sterkte van hand heeft Jahwe u van daar uitgeleid; en iets gezuurds mag niet gegeten worden.

Zit Gods kracht niet in genade en waarheid………….?

.

We kunnen het woord drie ook nog een andere positie geven. Het woord begint namelijk op de vierde letter van Gen.1:1. We kunnen dat uitdrukken als vier tot de macht drie: 4, 4drie, 43=64. Het getal 64 is de getallenwaarde van het Griekse woord waarheid, , 1+30+8+9+5+10+1=64. De waarheid is het centrale thema van de bijbel, reeds vastgelegd als centrale as in het eerste vers.

 

Ook in de priemtabel/alfabet blijkt een verbluffende parallel aanwezig te zijn. In de numerieke reeks heb ik de priemgetallen gemerkt (nPP 1 tot en met 10) Er blijven dan 17 niét priemgetallen (composiet getallen) over. In die reeks(1-17) heb ik de 3de en de 7de opgezocht. Deze corresponderen respectievelijk met de 8ste en de 14de letter van het alfabet: de chet, , de 8, en de nun, , de 50. Samen 8+50=58, de uitkomst van de stelling van Pythagoras. Samen vormen deze twee letters het woord genade, of het woord Noach, . Ook in de priemreeks blijkt de som 58 te zijn: 17+41=58.

Met gematria Katan (met de sluitletters) is de getallenwaarde van de eerste vijf woorden, het bovennatuurlijke deel van Gen.1:1, In den beginne schiep God de hemel en de aarde, 13+5+16+5+19+11+17=58+28

7 6 5 4 3 2 1
28-27-26-25 24-23-22 21-20-19-18-17 16-15 14-13-12-11-10  9 - 8 - 7  6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
                      
9-2-1-5 4-1-6 6-1-4-3-5 4-1 6-1-5-3-1 1-2-2 4-1-3-1-2-2
17 11 19 5 16 5 13
28 58

Het derde boek van de bijbel (Leviticus), het zevende hoofdstuk, vers 28 luidt: Voorts sprak Jahwe tot Mozes, zeggende:, (Lev.7:28). Met gematria Katan is de getallenwaarde van dit vers 58:

Lev.7:28

(2+4+1+3)+(5+3+4)+(3+1)+(5+6+5+1)+(2+2+4+1+6)=

10+12+4+17+15=58

Het vers heeft 5 woorden en 18 letters. Het eerste vers lijkt hier een relatie mee te hebben, namelijk de 5de priem is 7 en de 18de composiet is 28, de ingrediënten (7 woorden, 28 letters) waarmee Gen.1:1 is opgebouwd. 

Het is Mozes die in opdracht van God de eerste 5 boeken van de bijbel heeft geschreven. De Torah wordt door God aan Mozes gegeven in Ex.24:12:

Ex.24:12

En Jahwe zei tot Mozes: Klim tot mij op de berg en vertoef aldaar; opdat ik u de stenen tafelen geve en de wet (Torah) en het gebod die ik geschreven heb om hen te onderrichten.

Met gematria Katan is de getallenwaarde van dit vers 282, hetgeen de 37ste palindroom is. Dit vers heeft versnummer 2187. Dit is 3x3x3x3x3x3x3 of 37.  Dit is in de Joodse traditie zo.

Exodus 24:12 is vers 2187 in de Joodse traditie

 

In de KJV is Ex.24:12 vers 2190. De factoren van 2190 zijn: 2x3x5x73 of 30x73 of 3x10x73. Het verschil zit in de nummering van de verzen van de tien geboden. In de Tenach staan er vier geboden in vers Ex.20:13. In de KJV hebben die vier ieder een eigen versnummer (Ex.20:13-16). Het eerste van die vier (vers 2065) is het gebod: Gij zult niet doden (moorden) en heeft de getallenwaarde 729 of 36

Exodus 24:12 is in de KJV vers 2190

Nb. Van oorsprong waren de verzen van de bijbel niet genummerd. Deze nummering is in de late middeleeuwen toegevoegd om de verzen gemakkelijker terug te kunnen vinden.

 

home                                                                                     vorige          volgende

 

© Frank Colijn 2005
.