home  01-07-2007, laatste update 21-08-2007

777777

De getallenwaarde van het eerste vers van de bijbel is 296+407+395+401+86+203+913=2701.

7 6 5 4 3 2 1
de aarde en* de hemel * God schiep In den beginne
28-27-26-25 24-23-22 21-20-19-18-17 16-15 14-13-12-11-10  9 - 8 - 7  6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
                     
296 407 395 401 86 203 913

2701=37x73

De getallen 3 en 7 zijn de elementen waarmee de factoren van het eerste vers zijn opgebouwd: 3&7=37 en 7&3=73. In het getal 777 is het getal drie niet zichtbaar, maar we weten dat de drie aanwezig is als ordenende factor in 777. In Gen.1:1 kunnen we drie zelfstandige naamwoorden aan wijzen: 

God - de Hemel - de Aarde.

7 6 5 4 3 2 1
de aarde en* de hemel * God schiep In den beginne
28-27-26-25 24-23-22 21-20-19-18-17 16-15 14-13-12-11-10  9 - 8 - 7  6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
                     
296 407 395 401 86 203 913

777=3x7x37

De som van de CV's van deze drie woorden is: 296+395+86=777. De factoren zijn 3x7x37. Ook bij de ordening van de factoren van de som van de CV's van de drie zelfstandige naamwoorden spelen de 3 en de 7 een rol. 777 kan als (3x7)x37=21x37 worden uitgedrukt. De omtrek van deze rechthoek is 112, Jahwe Elohim, 26+86.

De grondgetallen van deze drie woorden zijn:

God 86...8+6=14...1+4=5, de hemel 395...3+9+5=17...1+7=8, de aarde 296..2+9+6=17...1+7=8

De som van de grondgetallen is 5+8+8=21 of 3x7 of 7+7+7. De woordnummers zijn 3, 5 en 7, som 15 of 3x5 of 5+5+5. Het rangordenummer van de priem 3 is 3, maar het rangordenummer van de priem 7 is 5 (P5=7). Zo worden de woordnummers met de grondgetallen van deze drie zelfstandige naamwoorden verbonden.

De vier overige woorden hebben samen de getallenwaarde 407+401+203+913=1924. In factoren is dat: 1x(2x2)x13x37. Omdat de eerste composiet 4 is en het 13de priemgetal 37, kunnen we de volgende structuur in de factoren aanbrengen: (1x4)x(13x37)=4x481. Woord 4 heeft de getallenwaarde 401 en is het 80ste priemgetal; de som van 401 en 80 is 481. Daarnaast is de som van woord 3 (God=86) en woord 5 (de hemel=395) ook 481. De getallenwaarde van woord 3, 4 en 5 is 86+401+395=882. Dit getal kan als volgt geformuleerd worden: 882=2x441=(3x7x7x3)+(3x7x7x3) De som van de woordnummers van deze drie woorden is gelijk aan het aantal letters van deze drie woorden: 3+4+5=12.

7 6 5 4 3 2 1
de aarde en* de hemel * God schiep In den beginne
28-27-26-25 24-23-22 21-20-19-18-17 16-15 14-13-12-11-10  9 - 8 - 7  6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
                     
296 407 395 401 86 203 913

882=(3x7x7x3)+(3x7x7x3)

***Vers 777 is Gen 28:3: En God almachtig zegene u, en make u vruchtbaar, en vermenigvuldige u, zodat gij tot een menigte van volken wordt.

7 5 3
de aarde de hemel God
4 letters 10 letters
28-27-26-25 21-20-19-18-17 14-13-12-11-10
14-13-12-11 10-9-8-7-6 5-4-3-2-1
         
296 395 86
777

Vers 777 begint met woord 10296. Dit lijkt een samentrekking te zijn van het aantal letters van God en de hemel (10) en de getallenwaarde van de aarde (296) Woord 10296 is: en God, , 30+1+6=37, en dit getal is nauw verbonden met de drie zevens.

 

Een ander zeer interessant fenomeen kunnen we in het centrum van de Tenach (O.T.) vinden. Ik volg hierbij de originele Hebreeuwse canon die een andere volgorde van boeken heeft dan de latere vertalingen. De Tenach heeft 305485 woorden. Het middelste woord is dus woord 152743. Dit woord is: , in uw midden.(Jes.12:6) De woorden voor en na dit woord zijn , groot en , de Heilige (the Holy One):

Centrum Tenach is woord 152743
de Heilige in uw midden groot

410

324 43
777

groot is de Heilige in uw midden

De som van deze drie woorden in het midden van de Tenach is 410+324+43=777. En deze drie woorden hebben onderling verschillende rekenkundige verbanden. De priem factoren van in uw midden, 324 zijn:

 324=1x(2x2)x(3x3x3x3)=1x4x81. 

De som van deze factoren is 1+4+81=86, dit is het getal van Elohim. God zit verborgen in het midden van de Tenach. Nu is de Heilige 410 en als we God (86) daaruit verwijderen vinden we: 410-86=324=in uw midden. De Heilige betekent dus God in uw midden. De som van de CV's van groot en in uw midden is 43+324=367*. Voor  dit getal heb ik op dit moment nog geen specifieke duiding, maar het is het 74ste priemgetal. De som van deze priem en zijn rangnummer is: 367+74=441, het getal van waarheid, ameth (441=3x7x7x3). Dit valt extra op omdat de som van de CV's van in uw midden en de Heilige is: 324+410=734=(1)x2x367; en de Heilige die zijn groot(heid) inlevert is eveneens 410-43=367. Dit getal 367 blijft dus steeds nadrukkelijk aanwezig. De hele frase heeft 5 woorden en luidt: want groot in uw midden is de Heilige Israls, , 541+410+324+43+30=1348. De priem factoren zijn 1x(2x2)x337; som 1+4+337=342. Dit is een anagram van 324, in uw midden. Als we ook de groot(heid) uit in uw midden, uit 324 verwijderen vinden we 324-43=281. Dit is CV van het woord zwakheid, (2Kor.12:9) Ook het Lam, , die de Goddelijke zwakheid vertegenwoordigt, heeft de getallenwaarde 281 (Openb.5:6) Dit is de 61ste priem. De som van deze priem en zijn rangnummer is 281+61=342. De betekenis van dit getal kan zijn: wegens mij, (Jonah 1:12) en de betekenis van 324: van de achtervolging, (1Sam.23:28). Dus van de achtervolging wegens mij is , 342+324=666, het getal van het 'beest'. In de woordplaats van in uw midden, 152743, lijkt de 6 nadrukkelijk te zijn weggelaten, want de reeks bevat alle getallen van 1 tot en met 7, de 6 dus uitgezonderd: 1-2-3-4-5-*-7. De som van deze getallen is 22, de maat van het Hebreeuwse alfabet die het Woord, en het Lam vertegenwoordigt. De priem factoren van 152743 zijn: 1x23x29x229. De som is 1+23+29+229=282; dit is het 37ste palindroom getal. Als we voor de priem factoren van 152743 het rangordenummer invullen vinden we: 1+10+11+51=73. 37 en 73 zijn getallen waarmee God zijn Schepping ordent.

*(367= =geschreven, Openb.2:17)

 

***Er is een discussie gaande hoe het woord Jezus in het Hebreeuws geschreven moet worden, want de naam Jezus komt uit het Griekse N.T. Zelf denk ik dat de 386 vorm , , (Jeshua) correct is, anderen geven de voorkeur aan de 391 vorm , (Jehoshua). Deze schrijfvorm wordt ook wel vertaald met Jozua, de opvolger van Mozes. Mogelijk zijn beide vormen correct, omdat het bijbels is om een nieuwe naam te krijgen (Openb.2:17), zoals ook Abram in Abraham werd gewijzigd door een hee aan zijn naam toe te voegen (Gen.17:5). Beide Hebreeuwse namen van Jezus zijn samen: +=386+391=777.

***Woord 7x7x7=343 is Elohim in Gen.1:27 en het 7de woord in het vers. Het is de 28ste keer dat het woord Elohim in de bijbel verschijnt. Hiervoor lijken de factoren van het woordnummer in de bijbel (7x7x7) en het woordnummer in het vers (7) te zijn samen gevoegd: (7+7+7)+7=28. Ik herinner de lezer er aan dat de 28 letters van Gen.1:1 met gematria Katan, het uitgangspunt van het Hebreeuwse alfabet, de getallenwaarde 86 (=Elohim) heeft.

***Alle delers van 777 zijn: 1, 3, 7, 21, 37, 111 en 259 (777 zelf uitgesloten). De som is 439; dit is het 86ste priemgetal, het getal van Elohim, God. Daarnaast is het 86ste palindroom 777.

***De twee woorden het firmament van de hemel, , hebben de getallenwaarde 395+382=777. Deze frase komt 3x voor in de bijbel (in vers 14, 15 en 17) Het zijn de enige twee opeenvolgende woorden in het eerste hoofdstuk die samen de getallenwaarde 777 hebben.

Meer frases en woorden die de getallenwaarde 777 hebben:

***De naam Methusael, , wordt in Gen.4:18 genoemd en betekent: God's man of kampioen van God. De getallenwaarde is 30+1+300+6+400+40=777.

***Welzijn, vrede (Jer.29:7): , 376+401=777

***Nageslacht (zaad) te geven (Gen.38:9): , 277+500=777

***Mijn aangezicht zien (Gen.44:23): , 140+637=777

***En nam zijn volk met zich (Ex.14:6): , 116+138+116+407=777

***Vleespotten (Ex.16:3): , 507+270=777

***Met uw wijngaarden en met uw olijfbomen (Ex.23:11): , 467+310=777

***En zij stenigden hem (Num.15:36): , 105+407+265=777

***God spreekt met de mens en hij leeft (Deut.5:21[24]): , 24+50+401+86+216=777

***Goed en recht in de ogen van Jahwe, je God (Deut.12:28): , 66+26+142+521+22=777

***Zoals hij u beloofd/gezegd heeft (Deut.15:6): , 50+206+521=777.

***Volbreng de woorden (Deut.27:26): , 216+401+160=777

***In hun oren de woorden (Deut.31:28): , 261+401+115=777.

***Mijn onderricht zal druipen als de regen (Deut.32:2): , 148+269+360=777.

777=3x7x37 of 3x259

Voor meer woorden met de getallenwaarde 777 kan je de Bible Wheel site bezoeken.

Mijn lieve lezers laat je niet gek maken met de datum 07-07-2007. Jezus is naar alle waarschijnlijkheid in 4 vr Chr. geboren. Derhalve is het nu ongeveer 2011 na de geboorte van Christus. Kijk dus niet naar wat de 'wereld' er van gemaakt heeft, maar kijk naar de bijbelteksten.

home                                                                                 vorige           volgende

 

Frank Colijn 2007
.