home 05-09-2007

666-2368

Al heel lang proberen we het getal 666 van het 'beest' van de eindtijd te begrijpen. Openbaringen 13 geeft een beschrijving van het beest. Het laatste vers van dat hoofdstuk geeft aan dat 666 het getal van een mens is. Openb.13:18: Hier komt de wijsheid te pas. Wie doorzicht heeft berekene het getal van het beest; want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. Talloze berekeningen zijn uitgevoerd en o.a. Keizer Nero werd op grond van de gematria als de personificatie van 666 aangewezen. Maar moeten we het wel buiten de bijbel zoeken? Het gaat mijns inziens om de mens die de houding van Satan in zich heeft. Maar wie of wat is die 'Satan'? Ik kom hem niet tegen op straat. En ja, ik zie 'goede' en 'slechte' mensen, maar Satan....? Laten we kijken wat de bijbel/Jezus er over zegt. Math.16:23: Maar hij keerde zich af en zei tot Petrus: Weg, achter mij, Satan! Gij zijt mij een aanstoot; want gij hebt niet Gods gedachten maar menselijke. Petrus wordt hier door Jezus aangesproken met Satan. Is Petrus nu Satan? Heeft Satan Petrus iets in de oren gefluisterd? Ik denk het niet. Ik denk dat Petrus gewoon niet wilde dat Jezus iets zou overkomen omdat hij van hem hield. Hij wilde het 'goede' voor Jezus. Maar hij kende of begreep Gods plannen met Jezus (nog) niet. Zijn reactie op de aanstaande dood van Jezus was inderdaad heel menselijk. Het lijkt meer op een gebrek aan inzicht waardoor er 'satanisch' gedrag ontstaat. Maar ook dit liefdevolle gedrag wordt door Satan gekopieerd.  2Kor.11:14 beschrijft het zo: Geen wonder. Immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Daarnaast wordt in Openbaringen 20:2 naar de oorspronkelijke slang verwezen. Dit is de slang, de nachash, van Gen.3:1. In het Hebreeuws is de slang: =300+8+50=358. De slang heeft dezelfde getallenwaarde als 'messias', =8+10+300+40=358.

Het getal 666 van het beest kan ook tot hoeksteen betekenen: , (5+50+80)+(300+1+200+30)=135+531=666 (Ps.118:22) Letterlijk staat er het hoofd van de hoek. Zie hoe de getallen van die twee woorden zich in elkaar spiegelen: 135-531. Alsof ze willen waarschuwen voor het tweesnijdend karakter van de woorden.

Als we naar Openb.13:18 gaan, dan zien we dat het deel van de tekst 'en zijn getal is zeshonderd zesenzestig' de getallenwaarde 2368 heeft. Dit is ook het getal van Jezus Christus, Ιησους Χριστος. De tekst geeft hiermee aan dat Jezus op de hoogte is van de activiteit van het 'beest', en ook dat het beest zich zal voordoen als Christus.

2368.....23+33+63+83=8+27+216+512=763.....=zwaarden (Lucas 22:38)

Waarschijnlijk is het NT oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven, immers Matteus, Marcus, Lucas en Johannes waren allen Joden en spraken Hebreeuws. En het Latijn was de taal van de Romeinse overheerser in die tijd. Doch deze Hebreeuwse geschriften zijn verloren gegaan en is alleen de Griekse versie bewaard gebleven. Deze zijn later weer in het Hebreeuws vertaald voor zover ik weet. In de gematria van Openb.13:18 kunnen we weer bijzondere dingen aantreffen. Deze tekst heb ik van e-Sword HNT overgenomen:

Openb.13:18, Hebreeuwse vertaling

en zijn getal is zeshonderd zes en zestig

want het is een getal van een mens

wie verstand heeft berekene het getal van het beest

Hier is wijsheid:

ושש

וששים

מאות

שש

ומספרו

הוא

אדם

מספר

כי

החיה

מספר

יחשב

לו

שבינה

מי

חכמה

בזאת

606 656 447 600 392 12 45 380 30 28 380 320 36 367 50 73 410
2701 467 1181

483

      3168 1664
          4832

 

Het laatste deel van deze zin 'en zijn getal is zeshonderd zes en zestig' dat met de Griekse gematria de getallenwaarde 2368 heeft, heeft in het Hebreeuws de getallenwaarde 2701, gelijk aan het scheppingsgetal van Gen.1:1. Het beest, החיה, wiens getal 666 is, heeft de getallenwaarde 5+10+8+5=28. Het zijn de 28 letters van Gen.1:1 die de getallenwaarde 2701 hebben. De frase 'want het is een (het) getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig' heeft de getallenwaarde 467+2701=3168, gelijk aan het CV van de Here Jezus Christus, Κυριος Ιησους Χριστος, 800+888+1480=3168. Hier doet zich nog de volgende bijzonderheid voor: de som van alle mogelijke delers van 3168, het getal 3168 zelf uitgesloten, is 6660 of 10x666.

 

Alle mogelijke delers van 3168:

 

1 2 3 4 6 8 9 11 12 16 18 22 24 32 33 36 44 48 66 72 88 96 99 132 144 176 198 264 288 352 396 528 792 1056 1584

 

Som:1+2+3+4+6+8+9+11+12+16+18+22+24+32+33+36+44+48+66+72+88+96+99+132+144+176+198+264+288+352+396+528+792+1056+1584=6660

 

We vinden dus in de Griekse tekst 2368 en in  het Hebreeuws 3168 die zich op een bepaalde manier verhouden tot het getal van het beest. Als we in de Griekse versie 666 van 2368 aftrekken is het resultaat: 2368-666=1702, een cijferanagram van het scheppingsgetal 2701. Dit is de getallenwaarde van de frase in het Grieks: 'en zijn getal is', και ο αριθμος αυτου, 31+70+430+1171=1702. 

Het Hebreeuws NT identificeert in Openb.2:16 dat het Jezus is die met het zwaard uit zijn mond komt strijden. De volledige tekst van het vers is: Bekeer u toch! Zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en ik zal tegen hen te strijden met het zwaard van mijn mond.

 

Openb.2:16, Hebr. vertaling

en ik zal tegen hen strijden met het zwaard van mijn mond

פי

בחרב

בם

ונלחמתי

 90 212 42 544
888
Ιησους=10+8+200+70+400+200=888

Ik wil hier benadrukken dat getallen op zich noch een positieve, noch negatieve betekenis hebben. De getallen zijn slechts de weg; het zijn de motieven die maken dat een getal een positieve of een negatieve uitwerking heeft. Het is de houding van de mens (Adam/Eva) waardoor we uit de Hof van Eden zijn verdreven. Een vlammend zwaard belemmert ons nu de toegang. Dit stukje tekst in Gen.3:24 heeft ook de getallenwaarde 666: en een vlammend zwaard, , 215+44+407=666. Maar laten we even terug keren naar Satan of de oorspronkelijke slang. De eerste keer dat het woord (Satan) in de bijbel verschijnt is in 1Kon.5:4 (1Kon.5:18) en wordt daar vertaald met tegenstrever. In de matrix met 86 letters op een rij, vinden we het woord Satan, , met ELS 86 verbonden met het woord de slang, , in Gen.3:4: Maar de slang zei tot de vrouw: Gij zult gewis niet sterven;

de slang, - Satan,

Dit is dezelfde matrix waarin we de Jezus-code met ELS 86 vinden met de horizontale en verticale coördinaten 26 van de beginletter. De coördinaten van de eerste letter van Satan zijn H61 en V36, som 97. Dit is het 26ste priemgetal. De som van alle coördinaten van de Satan-code is: 61+36+37+38=172, hetgeen als 2x86 kan worden uitgedrukt. Dit is interessant omdat de eerste Jezus-code met ELS 172 in de 666ste letter van de bijbel uit komt. Deze ayin staat in het 14de woord van Gen.1:14, en voor seizoenen, , 40+10+4+70+6+40+30+6=206:

De eerste letter van deze Jezus-code vinden we op plaats 150 en is de 22ste jod van de bijbel (150+22=172). De jod heeft de getallenwaarde 10 dus 22x10=220. Dit is belangrijk want de 172ste composiet is 220. Er is hier dus een wiskundige verbinding aangebracht tussen de ELS (172) en de beginletter van de code (22x10). 172 is zelf de 132de composiet; deze houden we even in gedachten, al is dit op zich ook al weer belangrijk want het verschil tussen deze twee getallen is 172-132=40. Dit is het woordnummer van het woord en noemde, , waarin de code begint. Ook het woord lijkt zorgvuldig vast gepriemd te zijn in de tekst. Het feit dat 'en voor seizoenen' het 14de woord in het 14de vers is vraagt onze aandacht. Het 14de priemgetal is namelijk 41, en het 41ste priemgetal is 173. Dit blijkt het woordnummer in de bijbel van dit woord te zijn. Nog interessanter wordt het als we de 14 en de 41 inéén schuiven tot 141, want het 141ste priemgetal is 809. Dit is het woordnummer van de slang , , in Gen.3:4. Het versnummer van dit vers is 60, hetgeen ook de getallenwaarde is van de samech, , de 15de letter van het Hebreeuwse alfabet die de slang symboliseert. Het woord slang verschijnt hier voor de derde keer in de bijbeltekst. De laatste letter van dit woord, de shien, , is de beginletter van de Satan-code en is letter 3071, een variant van 0173. Daarnaast is de afstand van de eerste tot en met de laatste letter van de code 86+86+1=173. Dit geldt overigens voor alle  3 letterige codes met ELS 86. De hele Satan-code staat op de letters 3071, 3157 en 3243. De som is 9471.....1x3x7x11x41 of 231x41. De afstand van 41 tot 173 is 173-41=132, een anagram/spiegeling van 231. Overigens is 132=12x11 en 231=21x11, waarbij ook de getallen 12 en 21 zich ook spiegelen, bovendien is de 12de composiet 21. De som van 132 en 231 is 363 (3x112). Dit is de getallenwaarde van woord 809, de slang, , 300+8+50+5=363 (=palindroom 45), zoals deze in Gen.3:4 voorkomt. We kunnen de getallen 132 en 231 inéén schuiven tot 1331.  Het 112de palindroomgetal is 1331, hetgeen 11x11x11 is, de kubus van elf (Jahwe Elohim, , 86+26=112) De éénheid in het centrum van deze kubus is 666. Deze éénheid in het midden van de kubus van elf is tegelijkertijd de 'hoeksteen' van de kubus van 6x6x6 indien deze in de hoek van de kubus van 11 wordt geplaatst:

Palindroom 112=1331=11x11x11, de éénheid in het centrum is 666, hoeksteen van de kubus 6x6x6.

De eerste 26 verzen van Genesis hebben precies 1331 letters, waarvan 112x de alef. Het getal 112 is de numerieke plaats van palindroom 1331. Op zijn beurt heeft vers 1331 (Gen.44:6) precies 26 letters. Het is misschien ook interessant om te weten dat de woordwaarde 1331 precies 11x voor komt in de bijbel (NT), dit is de derdemachtswortel van 1331: =11. Maar er zijn enige tekstvariaties, dus neem het voor wat het waard is. Daarnaast zijn er 6 verzen in de bijbel die de getallenwaarde 1331 hebben (P6=11). Ook de getallen van de hoeksteen, , 135 en 531 leveren het getal 1331 op als ze inéén worden geschoven. 13(5-5)31=1331. Samen zijn ze 135+531=666.

God is niet bang om het getal 666 te gebruiken. In Gen.6:12 (=6:6+6) vinden we de 666ste alef en is daar de beginletter van de 70ste Elohim:

Gen.6:12  

En toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want al het vlees had zijn weg verdorven op aarde.

70 is de getallenwaarde van de letter ajin, , die de betekenis heeft van oog. God kijkt naar de aarde en ziet dat hij verdorven is, dat de aarde 666 is. Het vers bevat 3x de vav, , drie keer de 6 (++=18). De letterplaatsen van de vav in het vers zijn 1, 16 and 42, som 59, hetgeen het 18de priemgetal is (18=6+6+6) Gen.6:12 is het 150ste vers van de bijbel; mogelijk is er een verband met de Jezus-code met ELS 172 die in 666ste letter uit komt, deze code begint namelijk met de 150ste letter van de bijbel. Deze 70ste Elohim blijkt het 1963ste woord van de bijbel te zijn. In factoren is dat 13x151. Hiermee word dit woord vast gepriemd. De delers van het getal 70 zijn: 1, 2, 5, 7, 10, 14 en 35; de som van deze getallen is 74 of 2x37. Voor de 70ste Elohim wordt de 37 aan de ene kant afgewaardeerd en aan de andere kant opgewaardeerd. Het 13de priemgetal is namelijk 37, en het 37ste priemgetal is 151. En de woordplaats van de 70ste Elohim is 1963 of 13x151. Het getal 37 speelt ook hier een rol.

De 13 verzen Gen.3:1-13 hebben precies 666 letters. Dit is vanaf het moment dat de slang Eva verleidt, tot het moment van haar bekentenis tegenover God wat zij gedaan heeft. Het middelste vers van deze groep verzen is Gen.3:7. Dit is het 7de vers van de groep van 13 verzen (priem 7=13) en is het 63ste vers van de bijbel. 63 kan een uitdrukking van drie zessen zijn, zoals 37 ook een relatie heeft met 777. Dit wordt nog duidelijker als we naar het 63ste woord gaan van deze 13 verzen. Dit blijkt het woord als Goden, , te zijn (Gen.3:5) De getallenwaarde met sluitletter is: 600+10+5+30+1+20=666.

Als God aan Abraham een nageslacht belooft, heeft de frase 'als het stof der aarde', , in Gen.13:16 , ook de getallenwaarde  296+370=666. De structuur van deze twee woorden hangt samen met de composiet getallen. De 296ste composiet is namelijk 370.

Omdat het getal Pi met Gen.1:1 is te berekenen, heb ik dit getal nog wat nader onderzocht. Hoewel er met deze berekening met Gen.1:1 maar 5 cijfers 'correct' zijn, kennen we toch verschillende miljoenen getallen van Pi. In de oppervlakte van de bijbeltekst kunnen we het eerste getal 3 van Pi eenvoudig op grond van 1Kon.7:23 en 2Kron.4:2 uitrekenen. Nauwkeurigere berekeningen zijn dieper in de tekst gecodeerd. Als we vanaf de decimale komma gaan tellen, de drie dus niet mee geteld, dan vinden we de reeks getallen 2701 beginnend op de 165ste positie. De vier cijfers van het Scheppingsgetal 2701 hebben dus de posities 165, 166, 167 en 168; de som is 666:

Pi=3, 1415926535 8979323846 263383279.........

Het deel van de Schepping dat de eerste vijf woorden omvat: In den beginne schiep God de hemel, heeft de getallenwaarde 1998 of 3x666. In de tabel van de getallen van Pi vinden we op de 666ste positie de 3.

7 6 5 4 3 2 1
de aarde en* de hemel * God  schiep In den beginne
                      
296 407 395 401 86 203 913
703 1998=3x666
2701=37x73

Ook valt op dat we het getal 703, het CV van de laatste twee woorden van Gen.1:1, en* de aarde, , 296+407=703, met het eerste cijfer vinden op positie 407, het CV van de eerste van die twee woorden. Hoe we deze gegevens moeten interpreteren en of ze relevant zijn in Gods getallen universum, zal nog verder onderzocht moeten worden. Hier is een link naar de Pi-Search Results site.

D73=2701 D37=703

***

Mar.4:14

De zaaier zaait het woord.

ο

σπειρων

τον

λογον

σπειρει

70

1245

420

223

410

2368

home                                                                                      vorige         volgende

 

© Frank Colijn 2007
.