home

5678

In een vorige hoofdstuk heb ik de getallen 5, 6, 7 en 8 genoemd. De combinaties van deze cijfers hebben in Gods Getallen Universum een speciale functie.

In de eerste plaats is de som van deze cijfers 26, gelijk aan het CV van de Gods Naam Jahwe:

 

5+6+7+8=

26

 

Jahwe=

יהוה

=5+6+5+10=26

 

Een andere bewerking van de vier getallen is de vermenigvuldiging. De uitkomst is dan 1680, gelijk aan het CV van Christus zoals deze voor het eerst in Mat.1:1 in de bijbel verschijnt:

 

5x6x7x8=

1680

 

Christus=

Χριστου

=600+100+10+200+300+70+400=1680

 

Hierbij komt nog dat de getallenwaarde 5876 van Mat.1:1 een cijferanagram van 5678 is. Hierbij staan de 5 en de 7 op hun oorspronkelijke positie, en zijn de 6 en de 8 verwisseld. De 5 en de 7 zijn priemgetallen en de 6 en de 8 zijn composiet getallen.

 

Mat.1:1

Het boek

der geslachten

van Jezus

Christus

zoon van

David

zoon van

Abraham.

βιβλος

γενεσεως

ιησου

χριστου

υιου

δαβιδ

υιου

αβρααμ

 314

1268

688

1680

880

21

880

145

5876

 

Een andere samenhang in het Getallen Universum tussen de vier getallen is in de tabel van de composietgetallen te vinden. We zien daar dat het 56ste composietgetal 78 is. Dit zijn de enige twee doorlopende getallen in de orde en composiet reeks (Nb. C34=50. Als we hier de 0 negeren dan hebben we ook hier een doorlopende reeks: 345. Dit is gelijk van het CV van Mozes of haShem, de Naam. En ook de frase 'God Almachtig', El Sadai heeft de getallenwaarde 345. De getallen 3, 4 en 5 zijn ook de kleinst mogelijke getallen voor de stelling van Pythagoras: 32+42=52). C56=78 is dus de enige reeks die volledig doorloopt. Daarmee neemt deze reeks een unieke positie in het Getallen Universum in:

 

Composiet 56=78

(5 - 6) - (7 - 8)

 

Tabel met de eerste 60 composiet getallen

n

C

n

C

n

C

n

C

n

C

n

C

1

4

11

20

21

33

31

46

41

58

51

72

2

6

12

21

22

34

32

48

42

60

52

74

3

8

13

22

23

35

33

49

43

62

53

75

4

9

14

24

24

36

34

50

44

63

54

76

5

10

15

25

25

38

35

51

45

64

55

77

6

12

16

26

26

39

36

52

46

65

56

78

7

14

17

27

27

40

37

54

47

66

57

80

8

15

18

28

28

42

38

55

48

68

58

81

9

16

19

30

29

44

39

56

49

69

59

82

10

18

20

32

30

45

40

57

50

70

60

84

 

En er doet zich nog een ander wiskundig verschijnsel voor. 78 bevat namelijk de factoren voor 56:

 

78.....7x8=56

 

56 bevat niet de factoren voor 78, maar de vermenigvuldiging van de cijfers 5 en 6 is 30:

 

56.....5x6=30

 

Daar 7x8=56 en 5x6=30, kunnen we de som van deze bewerkingen zo uit drukken:

 

(5x6)+(7x8)=30+56=86

 

Zoals ik inmiddels bekend mag veronderstellen is deze uitkomst gelijk aan het CV van Elohim, God, אלהים. In deze groep van vier getallen vinden we dus de CV's van Jahwe, Elohim en Χριστου verborgen. We zouden deze groep getallen 'heilig' kunnen noemen. Dit wordt door de som van 56 en 78 uitgedrukt:

 

56+78=134

 

134 is de getallenwaarde van het Griekse woord αγιον, heilig zoals dat in Mat.7:6 voorkomt. Ook θεον, een vervoeging van het woord θεος, God, zoals dat in Mat.4:7 voor komt, heeft de getallenwaarde 134. In Joh.1:1 kunnen we deze beide vormen vinden. Ook is er een weg van 134 naar 358, het CV van Messias, en ook naar 386, het CV van Jeshua/Jezus:

 

Composiet 134=175

        Composiet 175=224

                Composiet 224=286

                        Composiet 286=358

Messias=

משיח

=8+10+300+40=358

Composiet 134=175

          Som 134+175=309

                 Composiet 309=386

Jezus=

ישוע

=70+6+300+10=386

 

78 is 3x26. Het getal 56 is geworteld in 26, in Jahwe. Dit wordt zichtbaar met de 'composietsprong': composiet 26=39 en vervolgens is composiet 39=56. Drie getallen en twee stappen:

 

1..........2..........3

C26=39.....C39=56

1...............2

 

Als we ditzelfde doen vanaf het begin van de composietreeks, dus vanaf 1, komen we na 5 getallen en 4 stappen in 26 uit en de som van die stappen is 56:

 

C1=4.....C4=9......C9=16.....C16=26

 

1+4+9+16+26=56

 

In zijn geheel loopt de reeks van 1 tot 78 in zeven stappen en acht getallen:

 

1......2............3.............4...............5................6..............7..........8

C1=4.....C4=9.....C9=16.....C16=26.....C26=39.....C39=56.....C56=78

 1...........2...........3................4...............5...............6................7

 

De som van deze 'route' van composieten is:

 

1+4+9+16+26+39+56+78=229

 

Het getal 229 is het CV van het Hebreeuwse woord voor 'de weg' waarvan Jezus zegt dat Hij dat is (Joh.14:6):

 

de weg

הדרך

20+200+4+5=

229

Gen.38:16, Ex.13:21

 

Als we 56 als een vierhoek van 7 bij 8 voorstellen dan is de omtrek 26 en de kern is 5x6:

 

omtrek 26

 

De vermenigvuldiging van de twee getallen 56 en 78 is:

 

56x78=4368

 

Als we hiermee de bijbeltekst onderzoeken dan blijkt de eerste verschijning van de getallenwaarde 4368  Joz.5:14 te zijn:

 

Joz.5:14

En Hij zei: Neen, maar Ik ben de Vorst van het heir des HEEREN (Jahwe): Ik ben nu gekomen! Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zei tot Hem: Wat spreekt mijn Heere tot Zijn knecht?

22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

עבדו

אל

מדבר

אדני

מה

לו

ויאמר

וישתחו

ארצה

פניו

אל

יהושע

ויפל

באתי

עתה

יהוה

צבא

שר

אני

כי

לא

ויאמר

 82

31

246

65

45

36

257

730

296

146

31

391

126

413

475

26

93

500

61

30

31

257

4368

 

Ik ben nu gekomen!

.

maar Ik ben de Vorst van het heir des HEEREN (Jahwe)

9. 8. 7. 6. 5. 4. 3.

באתי

עתה

יהוה

צבא

שר

אני

כי

413

475

26

93

500

61

30

888

710

 

De frase 'maar ik ben de de Vorst van het heir des HEEREN (Jahwe)' heeft de getallenwaarde 710. 710 is ook het CV van de Heilige Geest, het Griekse: αγιον πνευμα, 134+576=710 (Luk.12:12). De frase in Joz.5:14 (woord 3 tot en met 7) kan dus de mededeling bevatten dat de Heilige Geest  de Vorst of aanvoerder van Gods leger is. En de tekst laat er geen onduidelijkheid over bestaan wie die Vorst is. 'Ik ben nu gekomen' heeft de getallenwaarde 888, gelijk aan het CV van Jezus.

 

Waar Joz.5:14 de getallenwaarde 56x78(=4368) heeft, is de som van de eerste 56 composietgetallen (4-78) 2368, gelijk aan het CV van Jezus Christus:

 

De som van de eerste 56 composiet getallen is 2368

n

C

n

C

n

C

n

C

n

C

n

C

1

4

11

20

21

33

31

46

41

58

51

72

2

6

12

21

22

34

32

48

42

60

52

74

3

8

13

22

23

35

33

49

43

62

53

75

4

9

14

24

24

36

34

50

44

63

54

76

5

10

15

25

25

38

35

51

45

64

55

77

6

12

16

26

26

39

36

52

46

65

56

78

7

14

17

27

27

40

37

54

47

66

1596

2368

8

15

18

28

28

42

38

55

48

68

58

81

9

16

19

30

29

44

39

56

49

69

59

82

10

18

20

32

30

45

40

57

50

70

60

84

 

(Mat.1:1)

 Jezus

Christus

ιησου

χριστου

688

1680

2368

 

De som van de eerst 56 getallen, of de driehoek van 56 (D56), is 1596. Dit is het CV van het woord: συμμαρτυρει, getuigt (Rom.8:16). De werkwoordsvorm getuigen met of gezamenlijk getuigen is: συμμαρτυρεω (Strong's Number G4828) en heeft de getallenwaarde 2386, een cijferanagram van 2368. Het is Jezus Christus die met de Heilige Geest van God getuigt.

 

Strongís Number G4828

συμμαρτυρεω summartureo {soom-mar-too-reh'-o} from 4862 and 3140; TDNT - 4:508,564; v AV - also bear witness 2, testify unto 1, bear witness with 1; 4 1) to bear witness with, bear joint witness                 

Gematria: 2386

 

***

 

Een andere manier waarop de getallen 5, 6, 7 en 8 in de tekst zijn verwerkt is met de alef. De alef vertegenwoordigt God in de bijbeltekst. Dit wordt duidelijk gemaakt met de letterplaatsen van de eerste zes alef's in Gen.1:1. De som daarvan is 86 (3+9+10+15+23+26), gelijk aan het CV van Elohim, God.

 

Gen.1:1

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

de aarde

en*

de hemel

*

God

schiep

In den beginne

    6.   . 5. .           . 4         3 2 . .       1    

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ץ

ר

א

ה

ת

א

ו

ם

י

מ

ש

ה

ת

א

ם

י

א

ל

א

א

ר

ב

ת

י

ש

א

ר

ב

2701

 

Gen.1:2

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

van de diepte

oppervlakte

op

en duisternis

en ledig

woest

was

En de aarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

ם

ו

ה

ת

י

נ

פ

ל

ע

ך

ש

ח

ו

ו

ה

ב

ו

ו

ה

ת

ה

ת

י

ה

ץ

ר

א

ה

ו

.

 

 

 

 

 

 

21.

20.

19.

18.

17.

16.

 

 

 

 

 

 

de wateren.

oppervlakte

op

zweefde

Gods

en de Geest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

letterplaats in vers

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

letterplaats in bijbel

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

 

 

 

 

 

ם

י

מ

ה

י

נ

פ

ל

ע

ת

פ

ח

ר

מ

ם

י

ה

ל

א

ח

ו

ר

ו

3546

 

De alef's 5, 6, 7 en 8 vinden we verdeeld over twee verzen, respectievelijk op de letterplaatsen 23, 26, 31 en 62. De som van die letterplaatsen is 142:

 

23+26+31+62=142

 

142 is de helft van 284, van Theos, God: θεος=9+5+70+200=284. Het getal 142 is de grootste deler van 284. Dit geeft aan dat er in tweeŽn gedeeld moet worden. We delen de verzen nu. We tellen nu de 7de en 8ste alef in Gen.1:2 van af het begin van dat vers en dan is de som van die twee letterplaatsen: 3+34=37. Samen met alef 5 en 6 in Gen.1:1 (23+26=49) is de som: 49+37=86, gelijk aan het CV van Elohim:

 

א

Vers

L.P.

5.

letterplaatsen Gen.1:1

23

6.

26

7.

letterplaatsen Gen.1:2

3

8.

34

26

אלהים    יהוה

86

 

Zo zijn de 26 en de 86  van Jahwe en Elohim door middel van de 5de, 6de, 7de en 8ste alef met elkaar verbonden in Gods Getallen Universum.

 

Ik heb al eerder gesteld dat 78 de factoren voor 56 bevat, immers 7x8=56. Deze informatie is ook in de letter positie van  de 7de en 8ste alef verwerkt. De informatie is heel eenvoudig verwerkt, maar werkt hier niet met de vermenigvuldiging. De 7de en de 8ste alef vanaf het begin van de bijbel zijn letter 31 en 62, som 93. Echter vanaf het begin van het tweede vers zijn het de 3de en de 34ste letter, som 37. Het verschil tussen deze twee is 56:

 

 א א

7de

8ste

som

letterplaats in de bijbel

31

62

93

letterplaats in 2de vers

3

34

37

verschil

56

 

Het is onvoorstelbaar hoeveel wiskundige feiten en feitjes in de bijbeltekst verwerkt zijn.

 

Nu wil ik naar de individuele cijfers van de woordwaarden van Gen.1:1 kijken:

 

Gen.1:1

de aarde

en*

de hemel

*

God

schiep

In den beginne

ץ

ר

א

ה

ת

א

ו

ם

י

מ

ש

ה

ת

א

ם

י

א

ל

א

א

ר

ב

ת

י

ש

א

ר

ב

296

407

395

401

86

203

913

2701

 

De getalswaarden van de zeven woorden van Gen.1:1 bevatten 20 cijfers. We kunnen die cijfers als een lange reeks noteren:

 

913  203  86  401  395  407  296

 

91320386401395407296

 

Op positie 5-6-7-8 vinden we in die reeks 0-3-8-6 of 386, de getallenwaarde van Jeshua, Jezus in het Hebreeuws:

 

ישוע

=70+6+300+10

=386

 

De cijfers van de getalswaarden van de woorden van Gen.1:1.

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

normaal

9

1

3

2

0

3

8

6

4

0

1

3

9

5

4

0

7

2

9

6

oplopend

1

3

9

0

2

3

6

8

0

1

4

3

5

9

0

4

7

2

6

9

 

Pas als Jezus zijn werk in de wereld doet, wordt hij in de loop van zijn leven gezalfd (Er is sprake van meerdere (3) zalvingen, zie deze link), dan wordt hij werkelijk de Christus (=gezalfde). In Gen.1:1 kunnen we dit werk uitdrukken door het oplopend ordenen van de cijfers van de woordwaarden van Gen.1:1. Dit ordenen staat symbool voor de activiteit waarmee Christus door zijn handelen de Schepping ordent. Zo wordt 913 van het eerste woord 139, 203 wordt 023 enz. 

 

139  023  68  014  359  047  269

 

13902368014359047269

 

We zien dan op positie 5-6-7-8 de reeks 2-3-6-8 verschijnen of 2368, de getallenwaarde van Jezus Christus in het Grieks. Dit verschijnsel is reeds door Ian Mallett beschreven. We zien hier de vingerafdruk van Jezus in zowel het Hebreeuws en als in het Grieks. Jezus begint zijn prediking in het Hebreeuws en is hij nog niet gezalfd, is hij nog geen Messias (=gezalfde). Pas in de loop van zijn prediking wordt hij gezalfd, wordt hij Jezus Christus (=gezalfde).

 

Nu wil ik met de getallen 5-6-7-8 naar Gen.1:1 gaan en daar de letters 5, 6, 7 en 8 opzoeken. Dat zijn de jod, tav, beth en de resh.

Gen.1:1

de aarde

en*

de hemel

*

God

schiep

In den beginne

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ץ

ר

א

ה

ת

א

ו

ם

י

מ

ש

ה

ת

א

ם

י

ה

ל

א

א

ר

ב

ת

י

ש

א

ר

ב

2701

 

In deze volgorde hebben deze letters geen betekenis, maar als we ze in de volgorde 7-8-5-6  of 78-56 noteren, dan vinden we het woord 'berith', hetgeen verbond betekent. Let even op, de Hebreeuwse schrijfrichting is van rechts naar links:

Is het reŽel om dit zo te interpreteren? Om hier een antwoord op te kunnen geven zoeken we Heb.7:22 op:

 

Heb.7:22

Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.

κατα

τοσουτον

κρειττονος

διαθηκης

γεγονεν

εγγυος

ιησους

322

1460

1125

260

186

681

888

4922

 

Jezus is de Borg van het verbond tussen God en de mens. Het is Jezus die aan het hoofd van het verbond wordt geplaatst. Dit aan het hoofd plaatsen wordt door de eerste vier letters van Gen.1:1 uitgedrukt: beRosh, aan het hoofd:

 

letter 1-2-3-4 Gen.1:1

בראש

aan het hoofd, op de top 

 

Gods plannen zijn al in het eerste vers van de bijbel verwerkt en kunnen zichtbaar worden gemaakt door middel van Gods Getallen Universum. Jezus Christus wordt niet alleen aan het hoofd van het verbond geplaatst maar zelfs aan het hoofd van de gehele Schepping. Als we de eerste vier letters als een geheel uitdrukken dan vinden we: 1234. Nu is het 1234ste composiet getal 1467, en de som van deze twee getallen is: 1234+1467=2701, gelijk aan het CV van Gen.1:1 het vers dat de Schepping uitdrukt. De reeks van de cijfers van deze twee composiet getallen is geen oplopende reeks: 1234-(14)67. Daar waar we een vijf zouden verwachten vinden we 1-4. Zodoende is er een verandering in de oplopende reeks. Waar we de reeks 1234 gebruikten om de letters van het woord beRosh te lokaliseren, gebruiken we nu de reeks 1467 om de woorden 1, 4, 6 en 7 te zoeken:

 

Gen.1:1

de aarde

en*

de hemel

*

God

schiep

In den beginne

7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ץ

ר

א

ה

ת

א

ו

ם

י

מ

ש

ה

ת

א

ם

י

א

ל

א

א

ר

ב

ת

י

ש

א

ר

ב

296

407

395

401

86

203

913

296+407+401+913=2017 anagram van 2701

 

De som van de getalswaarden van deze vier woorden is 2017, hetgeen een anagram van 2701 is. Het getal 2017 is het grootste priemgetal dat met de een combinatie van woordwaarden van Gen.1:1 gevormd kan worden. Priemgetallen drukken de waarheid uit. Dus het getal 2017 vertegenwoordigt de grootste waarheid die zich in de Schepping uitdrukt. Nu blijkt het 2017de composietgetal 2368 te zijn. Dit vertelt ons dat Jezus Christus aan het hoofd van de Schepping staat. Dit is deel van Gods Plan of Intentie. Deze Intentie van Jahwe kunnen we uitdrukken met de driehoek van 26: D26=351.

 

2017+D26=2017+351=2368

 

Vanuit een andere invalshoek is dit fenomeen ook al eens door Ian Mallett beschreven. 

 

***

 

Ik wil hier ook nog even naar alle delers van 2368 kijken. Er zijn in totaal 13 delers, het getal 2368 zelf uitgesloten:

 

Alle mogelijke delers van 2368, het CV van Jezus Christus

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

delers

1

2

4

8

16

32

37

64

74

148

296

592

1184

7x8=56.....deler 7x deler 8=37x64=2368

 

Op positie 7 en 8 vinden we respectievelijk 37 en 64. De vermenigvuldiging van deze getallen heeft als resultaat: 37x64=2368, terwijl de vermenigvuldiging van 7 en 8 uiteraard weer 56 is. We weten inmiddels dat de som van de eerste 56 composietgetallen ook 2368 is. Op positie 5-6-7-8 van de delers vinden we 16-32-37-64. De som is 149:

 

16+32+37+64=149

 

Het getal 149 is het CV van 'ik zal u redden' zoals dat in Psalm 50:15 voorkomt: אחלצך. In Psalm 50 is dit het 112de woord, hetgeen de uitdrukking van Jahwe Elohim is.

 

Bij de delers doet zich nog een fenomeen voor: de 10de deler van 2368 is 148, gelijk aan het CV van Pesach, פסח. Met Pasen gedenken we de kruisdood van Jezus. De som van de eerste 10 delers is 386, gelijk aan het CV van Jeshua, Jezus in het Hebreeuws: ישוע

 

1+2+4+8+16+32+37+64+74+148=386

 

Het 10de priemgetal is 23. De 11de en de 12de deler (som 23) zijn 296 en 592, som 888, gelijk aan het CV van Ιησους, de Griekse versie van Jeshua.

 

***

 

Met het 5-6-7-8 fenomeen heb ik ook eens naar het alfabet gekeken. We treffen op die posities de hee, de vav, de zajin en de chet aan. De getallenwaarde 'vol' van deze vier letters lijkt een mathematisch verband te hebben met de enkelvoudige vorm:

 

5-6-7-8 in het alfabet
 

abc

 

vol

 

hee

ה

5

.

א

ה

6

vav

ו

6

.

ו

ו

12

zajin

ז

7

ן

י

ז

67

chet

ח

8

ת

י

ח

418

 

som

26

som

503

 

De som van de getallenwaarde van deze vier letters is uiteraard 26. De som van de gematria 'vol' is 503. Dit is het 97ste priem getal, en 97 is op zijn beurt weer het 26ste priemgetal (zie priemtabel):

 

Priem 26=97.....priem 97=503

 

Maar neem het voor wat het waard is, want er zijn andere vullingen mogelijk, zie deze link. De software die ik zelf hiervoor gebruik (Keys to the Bible) hanteert de getalswaarden zoals hierboven aangegeven. En nog even dit: 503 is ook de getallenwaarde van de eerste vier letters van de bijbel, beRosh, aan het hoofd:

 

aan het hoofd

בראש

300+1+200+2=

503

 

 

 

home                                                                                        terug      verder

 

© Frank Colijn, September 2010