home 2007 update 26-09-2008

20. De alef en Elohim.

De alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en heeft de getallenwaarde 1. Omdat God wordt gezien als het beginpunt van alle dingen vertegenwoordigt de alef God in het alfabet en in de bijbel. Dit is vastgelegd in de structuur van de eerste letter en het eerste vers van de bijbel. We kijken dus eerst naar de opbouw van de alef. Deze is opgebouwd uit drie andere letters van het alfabet. 2 jods en een vav. De vav verbindt die de jod boven met de jod beneden. De vav heeft de betekenis van haak of nagel en wordt meestal als het woord 'en' vertaald. In die zin is het ook het verbindende element. De som van deze letters is 10+6+10=26. Dit is de getallenwaarde van de naam van God: Jahwe, , 5+6+5+10=26.

Deze interpretatie van de alef is vrij algemeen bekend. Gebruiken we echter de gematria Millui (vol) voor de twee jods en de vav, dan is de som 20+12+20=52. Dit blijkt ook de gematria in 'n' (de letterplaatsen in het alfabet) van God, Elohim, , te zijn: 24+10+5+12+1=52. In feite wordt hier 2x26 gevonden.
De getallenwaarde van de naam Jahwe, , is gelijk aan de som van de vier opeenvolgende getallen 5, 6, 7 en 8:

5+6+7+8=26

We kunnen van deze vier getallen ook een soort driehoekstelling maken waarbij we steeds twee getallen bij elkaar tellen, net zo lang tot er één getal overblijft. Het resultaat is dan 52, gelijk aan de gematria in 'n' van Elohim:

5      6      7      8

11    13    15

24    28

52

Als we deze vier getallen nog een andere bewerking geven dan is het resultaat 1680, het CV van een schrijfwijze van Christus zoals die in Hand. 28:31 voorkomt:

5x6x7x8=1680
Christus=Χριστου=600+100+10+200+300+70+400=1680

Ook heeft de gematria 'vol' van de alef een relatie met de gematria 'vol' van Elohim. De alef 'vol', , is 80+30+1=111. Dit zijn de éénheden op het niveau van enkelvoudige getallen, tientallen en  honderdtallen. In het Hebreeuws kan 111 als , 1-10-100, worden geschreven. Als vermenigvuldiging kunnen we 111 uitdrukken als: 3x37. Het woord honderd en elf is in het Hebreeuws: , 570+19+46=635. Dit is ook de getallenwaarde van het woord drie, , 5+300+30+300=635 (zie De stelling van Pythagoras). Interessant is dat de som van de CV's van woord 6, 3 en 5 is: 407+86+395=888, het getal van Jezus, . Vervolgens kunnen drie enen ook als drie alef's geschreven worden immers =1. Dus kan 111 worden uitgedrukt als: . En iedere alef verbergt weer de getallenwaarde 26 in zich. Nu hebben dus we ook 3x26 (=78) Nu wordt de 'waarheid' van 26 uitgedrukt door zijn priemgetal. Het 26ste priemgetal is 97. Als we dit getal invullen  voor de drie alef's vinden we 97+97+97=291.

Nu is de gematria 'vol' van Elohim ook 291, immers 80+20+6+74+111=291. Zie ook de afbeelding hier onder:

Als we gematria 'n' (22 letters) gebruiken voor gematria 'vol' voor Elohim dan blijkt de uitkomst 111 te zijn, gelijk aan de gematria 'vol' van de alef bij de normale gematria:

(13+13)+(4+6+10)+(1+5)+(4+13+12)+(17+12+1)=

26+20+6+29+30=111

Hierbij valt mij op dat de alef met gematria 'n'/vol de getallenwaarde 30 heeft. Met gematria '496' heeft Elohim de getallenwaarde 30:

=8+1+16+4+1=30

Dit is opvallend daar de som van de eerste 30 driehoeksgetallen 4960 is of 10x496. Hoewel ik nog geen toepassing van de gematria 496 in de traditionele gematria heb gezien, blijkt ook de uitkomst bij gematria vol/496 voor Elohim frapperend te zijn: 

(8+8)+(8+31+1)+(1+16)+(8+8+4)+(124+4+1)=

16+40+17+20+129=222  of 2x111

Met nog een ander gematria systeem is een verbinding tussen God en zijn Naam vinden. Dit systeem werkt met het kwadraat van de normale letterwaarden. Ik geloof dat ik dat in hoofdstuk 13 heb laten zien, maar het hoort ook in dit rijtje thuis vindt ik.

De kwadraten van de letters drukken uit dat ieder onderdeel van Elohim, van God, tot voltooiing is gekomen.

Ook het eerste vers vertelt ons dat de alef God vertegenwoordigt. Dit wordt door middel van de letterplaatsen van de alef duidelijk gemaakt. In Gen.1:1 worden zes alef's gebruikt die over de zeven woorden worden verdeeld. De eerste letter van de bijbel, de beth, vertelt hoe de alef's moeten worden verdeeld over de zeven woorden. De beth, , heeft de getallenwaarde 2, en met gematria vol, = 400+10+2=412. De cijfers 4 en 2 kunnen worden verdeeld in respectievelijk 4 en 2 éénheden. De 1 kan niet worden verdeeld in meer dan één éénheid. Deze éénheid is in 'rust'. De 4 en de 2, samen 6, kunnen dus worden verdeeld=werk. De bijbel vertelt ons dat er 6 scheppingsdagen zijn en één rustdag. Er zijn zes alef's in Gen.1:1 en één verborgen hetgeen ik later zal laten zien. De cijfers in 412 laten zien hoe de 6 alef's over de zeven woorden in Gen.1:1 moeten worden verdeeld. De eerste vier woorden hebben een alef (=werk), het vijfde woord heeft geen alef (=rust) en het zesde en zevende woord hebben ook een alef (=werk). 412 in de Hebreeuwse leesrichting van rechts naar links is 214: 2 - 1 - 4 of 1-1-1-1-1-1-1.

 

Gen.1:1

de aarde      en*       de hemel        *         God      schiep    In den beginne

Hoewel deze verdeling reeds bekend is, schijnt niemand zich te realiseren dat deze verdeling uit de eerste letter voort komt. De som van de zes letterplaatsen van de alef is 26+23+15+10+9+3=86, de getallenwaarde van Elohim, . De priemgetallen in deze reeks hebben de som: 26+23+15+10+9+3=26, de getallenwaarde van Jahwe, , de naam van God. 23 en 3 zijn respectievelijk het 10de en het 3de priemgetal. De som daarvan is 10+3=13, de getallenwaarde van echad, één, . Jahwe Elohim is Één: . Dit is ook wat Deut.6:4 uitdrukt: Hoor Israël, Jahwe onze God Jahwe is één. De gematria van dit vers is 1118 of 86x13, Elohim x Echad. De priemplaatsen, 3 en 23 van de alef, lijken ook de scheppingsstructuur van 6 scheppingsdagen en 1 rustdag te bevestigen; zij bevinden zich namelijk in woord 1 en woord 6.

Mogelijk geven deze zes alef's ook aan dat 1 het eerste priemgetal is. Dit wordt duidelijk als we de letterplaatsen van de alef steeds twee aan twee bij elkaar optellen, net zo lang tot we één getal overhouden. Dit is het getal 439, het 86ste priemgetal.

 

 

 

 

 

 

 

26

+

23

+

15

+

10

+

9

+

3

=

86

 

49

 

38

 

25

 

19

 

12

 

 

 

 

 

87

 

63

 

44

 

31

 

 

 

 

 

 

 

150

 

107

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257

 

182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

439

 

 

 

 

 

 

 

Priem 86=439

De beth, de 2, is ook verantwoordelijk voor de letterplaatsen van de alef in Gen.1:1. Door een wiskundige opwaardering worden de letterplaatsen gevonden. De eerste stap is de driehoek van 2. Dit is 1+2=3. Dit blijkt de letterplaats te zijn  van de eerste alef. Als we deze 3 verder opwaarderen komen we 1+2+3=6  tegen. Daar de 6 binnen het eerste woord zou vallen en er maar 1 alef per woord is, kijken we naar een andere opwaardering van de driehoek van 2. Dat zou 32=9 kunnen zijn. Dit blijkt de letterplaats van de 2de alef te zijn, geplaatst in het 2de woord. Je zou je kunnen af vragen waarom in het tweede woord niet de 8ste letter, 23, de alef is. Dit komt doordat in het eerste woord de 3 voor de 4 (=22) gaat. De drie krijgt de eerste kans om op te waarderen. Daarom gaat de 9 voor de 8. De volgende stap is het kwadraat van 2: 2x2=4. Daar dit getal ook in het eerste woord zou vallen, en er maar 1 alef per woord is, wordt de 4 verder opgewaardeerd. Daar de plaats in het tweede woord al aan de 9 is vergeven, moeten we naar de driehoek van 4: D4=10. De letterplaats van de 3de alef in het derde woord is 10. Een volgende stap zou het samen voegen van de 2 en de 3 tot 5 kunnen zijn, maar ook de driehoek van 2 met het kwadraat van de getallen 1 en 2, (1x1)+(2x2)=5, heeft dezelfde uitkomst. Ook de vijf valt in het eerste woord en moet daarom verder opgewaardeerd worden. De driehoek van 5 is 15. Dit is de letterplaats van de 4de alef in het vierde woord.

De som van alle getallen in de driehoek van 2, als iedere éénheid een opéénvolgend getal krijgt, is: 1+2+3=6. Ook dit getal valt binnen het eerste woord en dient daarom ook verder te worden opgewaardeerd. De driehoek van 6 is 1+2+3+4+5+6=21. Daar 21 in het vijfde woord valt, daar waar 'rust' is, wordt hier géén alef geplaatst. Met de 21 wordt het bovennatuurlijke deel van de Schepping afgesloten, het scheppen van de hemel door God. Dit heeft met de eigenschappen van de getallen te maken. De 6 wordt als Super Volkomen getal gezien; de som van de delers is gelijk aan de vermenigvuldiging der delers: 1+2+3=6=1x2x3. De 6 is het enige getal waarbij dit fenomeen voor komt. De driehoek van 6 is 21. De delers van 21 zijn 3 en 7. Het 'huwelijk', het één worden van deze twee getallen is 37. De som van de letterplaatsen van de 4 alef's tot in de hemel is 3+9+10+15=37. Na woord 5, de hemel, waar de rust is, worden er geen nieuwe getallen meer gevormd door opwaardering. De alef's voor woord 6 en 7, *en - de aarde, vinden we het 'huwelijk' tussen de 2&3=23 en het 'huwelijk' tussen 2&6=26. Nu hebben we de letterplaatsen van alle zes alef's van Gen.1:1 gevonden met behulp van de opwaardering van de twee. Ook aardig om te zien dat som van de letterplaatsen van alef in woord 6 en 7 is: 23+26=49=7x7. Binnen deze groep van 2 woorden zijn het respectievelijk de 2de en de 5de letter, som 7:

7  6  5  4

2  1

28  27  26  25

24  23  22

Ik zal nu laten zien hoe de 7de alef is verborgen in het eerste vers. Dit is de alef die in 'rust' is, en die rust vinden we in woord 5, in de hemel. In feite horen woord 4 en woord 5 taalkundig bij elkaar. Woord 4, het nota objectie eth, , geeft aan dat er een lijdend voorwerp komt in de tekst. Daar naast hebben de 4 en de 5 een wiskundige relatie, want de 4de priem is 5. Zie ook hoofdstuk 7 hoe de 4 en de 5 met elkaar verbonden zijn door Jahwe (26) en Elohim (86) in de tabel van Perfecte Priemgetallen. Woord 4 en 5:

 

40 - 10 - 40 - 300 - 5    400 - 1

Samen hebben deze twee woorden 7 letters. Ook hier 'werken' er zes en is er één in 'rust'. Alle getalswaarden van de letters kunnen in meerdere éénheden verdeeld worden, behalve de alef. Bovendien heeft deze alef al gewerkt als één van de andere zes. Deze alef heeft hier nu rust. De som van de letterplaatsen is dan: 21+20+19+18+17+16+15=111. Dit is de getallenwaarde van het woord 'alef', , 80+30+1=111. De som van alle individuele cijfers van de letterplaatsen is: (2+1)+(2+0)+(1+9)+(1+8)+(1+7)+(1+6)=39. Het getal 39 is de 26ste composiet en drukt ook het volgende uit: Jahwe is één, , 13+26=39 (Deut.6:4). Ook God (86) lijkt mijn redenering te bevestigen. De getallenwaarde van deze zeven alef's samen is 117:

++++++ =1+1+1+1+111+1+1=117. De 86ste composiet is 117.

Als we nu voor de letterplaatsen van de zes alef's driehoeksgetallen invullen, dan is de som 853. Dit is de getallenwaarde van het zegel, , 400+40+400+8+5=853.(Gen.38:25)

 Som van de driehoeksgetallen van de letterplaatsen van de zes alef's in Gen.1:1 
 letterplaatsen 

 26+23+15+10+9+3 

=86
 driehoeksgetallen 

 351+276+120+55+45+6 

=853 

Hiermee lijkt God met de alef de bijbeltekst te verzegelen. En als we nu voor de letterplaatsen 16 tot en met 21 van de verborgen alef priemgetallen invullen dan is de som 358, het getal van de Messias, , 8+10+300+40=358. Jezus is de Messias en Jezus zegt dat hij de waarheid is. De waarheid wordt uitgedrukt door priemgetallen, vandaar dat er hier priemgetallen worden gebruikt voor de code. Dit getal 358 spiegelt zich in 853 van het zegel.

Letterplaatsen van de verborgen alef

 letterplaatsen  21+20+19+18+17+16  =111 
 priemgetallen   71+67+61+59+53+47  =358 

Waarschijnlijk geeft het eerste vers hiermee aan dat de Messias op de grens van het vierde en vijfde millennium zal verschijnen. Ik noemde het al eerder, maar dit is de aanwijzing die ik daarvoor heb. (Hier kan je de tijdlijn vinden)

Een andere benadering om de scheiding tussen hemel en aarde aan te geven kan worden gevonden in de composiet getallen. De 1234ste composiet is 1467. Samen zijn zij: 1234+1467=2701, gelijk aan het CV van Gen.1:1. De beide getallen samen kunnen als een opéénvolgende reeks worden gezien van 1 tot en met 7, ware het niet dat we op de plaats van de 5 een 1 en een 4 vinden:

1 2 3 4 - 1 4 6 7
1 2 3 4 (1-4) 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Dit is de plaats (woord 5, de hemel) waar de alef niet of slechts verborgen aanwezig is. De 5 of eigenlijk de eerste vijf getallen bevatten 4 priemgetallen (1, 2, 3 en 5) en één composiet getal (4). Op deze manier ligt de 1-4 verhouding in de vijf opgesloten.

Ik kan niet alle alef's bespreken, maar de letterplaatsen van de alef in Gen.1:2 zijn ook interessant. In dit vers vinden we twee alef's. De eerste is letter 31 van de bijbel en de tweede is letter 62. Het getal 31 is de enkelvoudige vorm van Elohim: El, , 30+1=31. Beide getallen zijn delers van het derde volkomen getal 496, namelijk de 6de en de 7de deler. In vers 2 zijn de letterplaatsen van die alef's respectievelijk 3 en 34. De eerste alef in het vers lijkt de plaats van de tweede te bepalen: 3 is de plaats in het tweede vers en 31 is de plaats in de bijbel, som 3+31=34. Dit is de letterplaats van de tweede alef in het vers. Daarnaast is 62 een verdubbeling van 31, van El; 62 is beginletter van de tweede keer dat Elohim in de bijbel verschijnt. Interessant is dat 62 het 43ste composiet getal is, hetgeen weer de helft van 86, van Elohim is. We spreken hier over de 7de en de 8ste alef van de bijbel: 7+8=15.....het 15de priemgetal is 43. Dit is ook het spiegelbeeld van 34! In de bijbel zijn deze 2 alef's letter 31 en 62, respectievelijk de 6de en 7de deler van 496, som: 6+7=13.....het 13de priemgetal is 37.....de letterplaatsen in het vers 3 en 34, samen 37. Het werkt als radertjes in een horloge. Alle tandwielen lijken een andere kant op te draaien, maar uiteindelijk werken alle onderdelen samen om de juiste tijd aan te geven.

Daar waar de 1ste Elohim in het eerste vers met de tiende letter begint, is de 2de Elohim het tiende woord in vers twee. De 3de Elohim, in het derde vers, begint met de tiende alef van de bijbel; dit is letter 86, het getal van Elohim zelf. In de drie komt alles op zijn plek. Elohim is daar het 23ste woord van de bijbel, en.......23 is het 10de priemgetal. In vers drie maakt God het licht, en hij doet dat in Gen.1:3 met 23 letters en in het licht kunnen we God vinden.

Een reden dat Elohim met de 10 verbonden is kan in het getal 86 liggen. Dit getal is opgebouwd uit twee cijfers: een 8 en een 6. Als we deze twee getallen in de Stelling van Pythagoras invullen dan is de uitkomst voor c=10:

a2+b2=c2, 82+62=102.

Het kan interessant zijn om te weten dat 26x26=676. Dit is de getallenwaarde van het woord: driehoek, , 300+30+6+300+40=676. Dit drukt mogelijk uit dat we in de vervulling van Gods naam de drie-eenheid vinden.

De langste reeks van alef's die is te vinden in de bijbel met ELS, is een reeks van 10x de alef: . Een langere reeks is niet te vinden in de Tenach (O.T.). De ELS van deze reeks is 1850 of 50x37:

De code komt uit, of begint, in Gen.11:4. Dit is interessant want in dat vers wordt de bouw van de toren van Babel beschreven die tot in de hemel moet reiken. De code komt precies uit in de top van die toren:

Gen.11:4, vers 271

      59                                                                                            27                                                                    3

En zij zeiden: Komt, bouwen wij ons een stad met een toren welks top in de hemel reikt, waarmede wij ons naam maken; opdat wij niet verstrooid raken over de gehele aarde.

In vers Gen.11:5 komt God naar beneden om te kijken naar de stad en de toren die de mensenkinderen hebben gebouwd. Dit wordt uitgedrukt door de 10 alef's die in de top van de toren uitkomen. Gen.11:4 is het 271ste vers van de bijbel. Dit getal is het 59ste priemgetal, maar het is tegelijkertijd ook het tiende priemgetal met grondgetal één: 271...2+7+1=10...1+0=1.

Priemgetallen met grondgetal 1

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.....

P

1

19

37

73

109

127

163

181

199

271

307

379

.....

Het woord tien , , is in de nabije omgeving van de code te vinden met dezelfde ELS 1850. We zien dat dit woord in kolom 1733 staat; dit blijkt het 271ste priemgetal te zijn. De afstand van kolom 1754, waar we de 10x alef-code vinden, tot kolom 1733 is 21 of 3x7.

God is één.

13  +  12  +  86

111

 

home                                                                                         vorige         volgende

 

© Frank Colijn 2007
.