19. Het eerste woord

home laatst bijgewerkt 2-09-2011

19. Het eerste woord.

Het eerste woord van de bijbel 'In den beginne', berashit, wordt in het Hebreeuws met zes letters geschreven:

400 + 10 + 300 + 1 + 200 + 2 = 913


=913=(18x37)+(13x19)=666+247

Hexagram 37  hexagon 19

18x37=666

13x19=247

De Davidsster met 37 éénheden lijkt model te staan voor de getallenwaarde van het eerste woord. 913 kan worden geformuleerd als (18x37+(13x19). Al deze getallen die hier gebruikt worden kunnen worden gevonden in de structuur van deze Davidsster. De gematria vol van het eerste woord is 1819 (zie hieronder) en is een samenvoeging van 18 en 19, waaruit de ster is opgebouwd.
In feite is het woord berashit een samenvoeging van het woord 'begin', rashit, , en het voorvoegsel 'In', . (911+2=913) Een mogelijk betere vertaling zou kunnen zijn: 'Om te beginnen'. Maar dit terzijde. Al deze letters hebben een naam, en die naam kan voluit worden geschreven: gematria Millui:

Door deze gematria te gebruiken wordt er meer informatie aan het eerste woord mee gegeven. De gematria ‘vol’ van het eerste woord van de bijbel is 1819, hetgeen 17x107 is. Deze getallenwaarde van het woord blijkt een relatie te hebben met het aantal letters. De logica die hierbij gevolgd wordt is niet ingewikkeld. Het woord ‘berashit’, heeft zes letters. Het zesde priemgetal is 11 (P6=11). Samen is dat 6+11=17, precies de maat van het aantal letters van de gematria vol en tevens één van de factoren van 1819:

gematria vol:  6+11=17 letters

Het principe waarmee ik hier werk noem ik de ‘priemsprong’. Als we nog twee keer ‘springen’ dan komen we bij het getal 107 uit:

6 P6=11, P11=29, P29=107 

107 is de tweede factor van 1819. Maar waarom zouden we hier stoppen met ‘springen’? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. De som van de eerste zes priemgetallen is:

1+2+3+5+7+11=29

Zo wordt de 29 ‘gefixeerd’ door de ‘driehoekstelling’ van de eerste 6 priemgetallen. Vanaf 29 wordt de laatste sprong gemaakt: P29=107. De som van de 4 getallen van de 3 priemsprongen is:

6+11+29+107=153

Driehoek 17=153

Het driehoeksgetal van 17 is 153. Zo ‘fixeert’ 153 de laatste priemsprong van 29 naar 107. Het getal 153 heeft ook elders in de bijbel een belangrijke functie. Ook wiskundig is het een interessant getal. De driehoek van 17 heeft geen enkelvoudig zwaartepunt, maar heeft 3 éénheden in het centrum. Dit zijn de éénheden 61, 72 en 73, geteld vanaf de top. De som is 206. Dit is de getallenwaarde van het woord 'Woord', , 200+2+4=206. Het lijkt mij logisch te zijn om dit zo te interpreteren, denk hierbij aan Joh.1:1:

In het begin was het woord, en het woord was bij God en het woord was God(delijk)

Veel wiskundigen zien 1 niet als priemgetal en als 1 niet als eerste priemgetal wordt gezien, dan zou dit systeem niet werken. Mogelijk vertelt dit systeem daarom ook hoe we naar de getallen moeten kijken en zullen de wiskundigen moeten heroverwegen om 1 toch als priemgetal te zien. Omdat men verstrikt raakt in de woorden van de definitie van priemgetallen, laat ik hier op eenvoudige wijze de verdeling zien in priemgetallen en composiet getallen:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1/1=1

2/2=1

3/3=1

4/4=1

5/5=1

6/6=1

7/7=1

8/8=1

9/9=1

 

 

 

4/2=2

 

6/3=2

 

8/4=2

9/3=3

 

 

 

 

 

6/2=3

 

8/2=4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9............

De letters worden op speciale wijze over de 17 letterplaatsen verdeeld. De som van de letterplaatsen van de gewone letters binnen de gematria vol van berashit is 51 (3x17) en de som van de letterplaatsen van de vulling is 102 (6x17 of 2x51) Verder dient ook opgemerkt te worden dat de som van de getallen 6 tot en met 11 (P6=11) is: 6+7+8+9+10+11=51:

3x17  6x17

Met beide getallen, 51 en 102, zijn driehoeken te vormen waarvan iedere éénheid de getallenwaarde 17 heeft. De structuur blijkt zodanig gekozen te zijn dat er voor de 17 letterplaatsen vijf 3letterige 'letters' zijn en één 2letterige 'letter'. Bij een andere indeling zouden er geen driehoeken van de éénheid 17 kunnen worden gemaakt.  Daarnaast heeft het woord 'begin', , 5 letters en het voorvoegsel 'In', , 1 letter.

De normale gematria van 'In den beginne', , is 400+10+300+1+200+2=913. Dit getal heeft een relatie met de driehoekstelling van de eerste 6 en de eerste 17 driehoeksgetallen:

Som eerste 6 driehoeksgetallen: 1+3+6+10+15+21=56

Som eerste 17 driehoeksgetallen: 1+3+6+10+15+21+28+36+45+55+66+78+91+105+120+136+153=969

969-56=913

913=11x83

Het zijn dus 17-6=11 driehoeksgetallen of anders gezegd de driehoeksgetallen van D7 tot en met D17 die het getal 913 vormen.

D7-D17=913

Het deel van het woord dat 'begin', , is, heeft met gematria Katan de getallenwaarde: 4+1+3+1+2=11. Met de normale gematria is dat 400+10+300+1+200=911. In reductie is dat ook 9+1+1=11. Dit is één van de factoren van 913. Als we 11 nog verder reduceren dan vinden we: 1+1=2, dit is de getallenwaarde van het voorvoegsel 'In', . Tellen we echter vanaf 11 (de 6de priem) de volgende vier priemgetallen, dus in het totaal 5 priemgetallen, gelijk aan het aantal letters van 'rashit', dan is de som:

P6+P7+P8+P9+P10=11+13+17+19+23=83

Dit is de tweede factor van 913. Nog een interessant detail is dat 911 het 157de priemgetal is. In reductie is dat 1+5+7=13, gelijk aan de gematria Katan van alle zes letters van het eerste woord. Daarnaast is 157 het 38ste priemgetal, hetgeen een omkering is van de cijfers van 83. De 'vulling' van het woord berashit heeft de getallenwaarde 906. In factoren: 1x2x3x151. De som hiervan is 1+2+3+151=157. Zo wordt op indirecte wijze 906 (vulling van de zes letters) met 911 () verbonden. De som is 906+911=1817. Hierbij is dus de beth, , de eerste letter uitgesloten. De factoren van 1817 zijn 1x23x79. Als we hier de eerste factor 1 van uitsluiten of laten opgaan in een andere factor (1x23=23) dan hebben we in feite de vermenigvuldiging 23x79. Een aardig detail is dat 79 het 23ste priemgetal is. De som van deze twee getallen is: 23+79=102. Dit getal is gelijk aan de som van de letterplaatsen van de vulling van berashit. De som van de individuele cijfers is (2+3)+(7+9)=21. Daar 21...3x7 is en dit fundamentele getallen zijn in de bijbelstructuur heb ik ook bekeken of deze nog een speciale relatie met het eerste woord hebben. De alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet die God vertegenwoordigt, staat op de 3de plaats in het woord berashit. In de gematria ‘vol’ is die zelfde alef op de 7de plaats te vinden (de som van de letterplaatsen van het woord 'alef' is 7+8+9=24, omdat de alef God vertegenwoordigt houden we dit getal in gedachten):

Is het logisch om de alef uit het rijtje letters van het eerste woord te selecteren? Ik denk het wel. Het ‘Woord’ wordt door middel van het alfabet gebouwd. De eerste letter van het alfabet en het eerste woord van het ‘Woord’ zeggen iets over de structuur hoe en waarmee gebouwd wordt. Toch merk ik dat veel mensen er moeite mee hebben om te accepteren dat taal met getallen kan worden uitgedrukt. Maar wordt niet alles met getallen uitgedrukt? Als ik zeg: ‘water’, dan ziet niemand getallen, maar we kennen allemaal de formule van water: H2O. Waterstof en zuurstof. Hoeveel waterstof en hoeveel zuurstof? Het zijn de aantallen van de atomen die het hem doen, die er voor zorgen dat het water is. En wat is het verschil tussen H en O? Beide atomen zijn opgebouwd uit neutronen, protonen en elektronen. Wat is het verschil? Het zijn ook hier weer de aantallen die het hem doen. De getallen zijn onzichtbaar, maar ze zijn wel degelijk aanwezig. In de Hebreeuwse taal en de Griekse taal is dit ook aanwezig. Of we dat (willen) zien of niet. Met de tabel van het eerste woord kunnen we een parallel vinden met de priemtabel van de eerste 27 getallen, die de uitgangsmaat van het alfabet vertegenwoordigen. Daarin bevinden zich 3 Super Perfecte Priemgetallen, 7 Perfecte en 17 gewone Priemgetallen. De 7 Perfecte bevinden zich tussen de 17 gewone priemgetallen. Dit getal komt overeen met letterplaatsen van de alef in de gematria 'vol' van berashit, met de 'God' van het begin.

Met de gematria Katan is de getallenwaarde van het woord 'berashit', , 4+1+3+1+2+2=13 (ik heb de Hebreeuwse letters in het volgende tabelletje voor het gemak van links naar rechts geschreven) Voor de letterwaarden lijken de eerste 6 nPP's (numerieke plaats Perfecte Priem) te zijn gebruikt, zij het in een andere volgorde. Het kan toeval zijn, maar ik oordeel zelf zou zeggen:

   

Er zijn een aantal verschillende mogelijkheden om de zes nPP's over berashit te verdelen, omdat er meerdere enen en tweeën te verdelen zijn. De 3 en de 4 hebben een vaste plaats, respectievelijk de 4de en 6de plaats. Het blijkt precies de verdeling in priemplaatsen en niet-priemplaatsen te zijn. Met dit verschil kunnen ook de factoren 11x83 van 913 gevonden worden. De som van de priemplaatsen is 1+2+3+5=11. Met de 4 en de 6 had ik het moeilijker. De vermenigvuldiging van die twee is: 4x6=24 (dit is ook 8x3) Het 24ste priemgetal is 83. Het lijkt mij zeer wel mogelijk dat tweede factor op deze manier verborgen is. Dus nu hebben we opnieuw de 11 en de 83, en zijn er weer twee 'getuigen' gevonden voor de structuur van het eerste woord.

En tussen twee haakjes, de vermenigvuldiging van de eerste vier priemgetallen is: 1x2x3x5=30. Dit is de getallenwaarde van de lamed, , de tweede letter van Elohim. Deze letter verschijnt voor de eerste keer in de bijbel op letterplaats 11. Dit blijkt de som te zijn van die vier priemgetallen: 1+2+3+5=11.

Deze benadering van het eerste woord is voornamelijk wiskundig. Deze bladzijde is nog in ontwikkeling. Dus kijk af en toe of er veranderingen zijn. Als je wilt bijdragen met ideeën, mail me dan (frankcolijn@home.nl). Wie meer inhoudelijke informatie wil hebben over het eerste woord kan op de volgende site terecht: http://www.biblewheel.com/GR/GR_FirstWord.asp

home                                                                                   vorige      volgende

 

© Frank Colijn 2006
.