home  2005

15. Elohim ELS 26.

Joh.6:35

Jezus zei tot hen: Ik ben het levensbrood; wie tot mij komt zal nooit meer hongeren, en wie in mij geloofd zal nooit meer dorsten.

Jezus Christus wordt het  Woord van God genoemd. Hij is het ‘water’ en ‘brood’ dat we te eten en drinken krijgen. Het Griekse woord voor ‘Woord’ is logos: λογος. De getallenwaarde van dit woord is 30+70+3+70+200=373. Dit is het 75ste priemgetal. Woord 75 van de  bijbel is hamajim, het water (Gen.1:7) We hebben gezien in het voorgaande hoofdstuk dat de mem is gerelateerd aan het water. En woord 373 is de 31ste Elohim, Gen.1:29. Het Woord is het water van God dat we te drinken krijgen. 75 is in factoren: 3x5x5. De cijfers van deze factoren kunnen als volgt worden samengevoegd: 355 (woord 355 is de 30ste Elohim, Gen.1:28) Wiskundig gezien is dit samen voegen van getallen onzin maar als code kan dit zo functioneren. Ik noem dit het 'huwelijk' tussen getallen, ze worden een éénheid. Als we naar de bijbeltekst gaan dan zullen we zien dat de 355ste letter van de bijbel de laatste letter van de tiende keer dat het woord Elohim in de tekst voorkomt (Gen.1:9) Het blijkt ook de laatste letter te zijn van een Elohim-code met ELS 26. Het blijkt tevens de 37ste mem van de bijbeltekst te zijn. Omdat de mem de getallenwaarde 40 heeft, zijn 37 mems dus: 37x40=1480, hetgeen de getallenwaarde van het Griekse woord voor ‘Christus’ is: Xριστος=60+100+10+200+300+70+200=1480. In een overzicht:

logos=Woord=373priem 75factoren van 75= 3x5x5355letter 35537ste mem (ם)37x40=1480Christus

Maar er is meer aan de hand. Ik zal het laten zien. De 37 mems kunnen worden ingedeeld in 15 normale mems en 22 sluit mems: .

 

10x Elohim                                                                    37x mem

            

Elohim ELS 26                                                                        Elohim ELS 26

Als we naar matrix 26 kijken en de coördinaten 22 and 15 zoeken, dan vinden we letter 386. Dit is de getallenwaarde van het woord ‘Jezus’ of ‘Verlosser’. Het is de laatste letter van het woord: , en laat verschijnen (....het droge land, Gen.1:9) Dit kan een mededeling zijn van God, een venster, om ons te laten zien dat een ‘Verlosser’ zal verschijnen. Opgelet: de getallen 22 en 15 zijn gerelateerd aan de som van de nPP's van de som 86 en 26 in de Tabel van Perfecte Priemgetallen.

Daar de getallenwaarde van de sluitmem ook 600 kan zijn, kan de som van de 15 gewone en de 22 sluitmems 13800 zijn:

15x

22x

15x 40=600

22x 600=13200

600+13200=13800

Als we naar de bijbeltekst gaan dan ontdekken we dat woord 13800 het woord ‘lechem’, brood is (Gen.35:19). Het woord wordt samen met het woord ‘beth’ gebruikt, hetgeen ‘huis’ betekent. Het Huis van het Brood: Bethlehem; God openbaart hier de geboorteplaats van Christus. Hiervandaan komt ons geestelijk brood. De geliefde van Jacob is hier begraven en de geliefde van God is hier geboren. Het woord Bethlehem wordt in de Torah slechts 2x gebruikt, waarvan dit de eerste is die in de bijbeltekst verschijnt. De Torah heeft 79977 woorden; je kan zelf uitrekenen of dit een toevalstreffer is....... De water letter, de mem, de  laatste letter van het brood is letter 51781 van de bijbel en is ook de laatste letter van het vers. De factoren van dit getal zijn: 1x53x977. De som van deze factoren is: 1+53+977=1031. Dit blijkt ook het versnummer van Gen.35:19 te zijn. De laatste letter lijkt het versnummer vast te priemen.

Maar laten we door gaan met matrix 26. Ik heb de belangrijkste getallen er uit gehaald; de figuur hier beneden laat deze zien. De tien woordnummers van Elohim hebben samen de som 441, de getallenwaarde van het woord ameth, waarheid.

3+17+23+29+35+41+54+65+82+92=441

De 10de Elohim begint op letter 351, hetgeen het driehoeksgetal van 26 is, van Jahwe, de naam van God. En dit 10de woord Elohim eindigt op letter 355. (Het 355ste composiet getal blijkt 441 te zijn) De 'waarheid' van die 10x Elohim kan ook worden uitgedrukt door de woordnummers die priem zijn. De som van deze woordnummers is:

3+17+23+29+35+41+54+65+82+92=113

En zoals je misschien wel weet is de deling van 355 door 113 gelijk aan het getal Pi met zeven cijfers correct: 355/113=3.141592920.... De 10de Elohim begint met de 33ste alef. Omdat de alef een representatie van God is gaan we naar de 33ste Elohim; dat blijkt woord 441 te zijn (Gen.2:2 woord 2). De tekst vertelt hier: En op de zevende dag kwam God tot voltooiing van zijn werk......Waarschijnlijk is er in de bijbel geen nauwkeuriger getal voor Pi te vinden dan deze met zeven cijfers correct.

Elohim lijkt alle woord nummers te claimen die een rol spelen bij de berekening van Pi: 54 en 92 van Pi Gen.1:1=3.141554 en Pi exact (of 355/113)=3.141592. En woord 113 en 355 van de deling 355/113. En woord 441 verzegelt de waarheid. Dit is de 33ste Elohim (in het 33ste vers). 33 is ook de leeftijd die Jezus heeft bereikt en hij claimt de waarheid te zijn (Joh. 14:6).

Ik denk dat het nu duidelijk is dat de bijbeltekst op een heel speciale wijze is gecomponeerd. Wiskundige berekeningen worden gebruikt om ons te laten zien wat Gods plannen zijn.

De Elohim-code in matrix 26 begint op letter 251. Dit is de 'waarheid' van 55, want priem 55 is 251. Vijfenvijftig zelf is het driehoeksgetal van 10. De Elohim-code begint op letter 251 en eindigt op de laatste letter van de 10de Elohim op letter 355. Dit is de 37ste mem, zijnde 37x40=1480, de getallenwaarde van Christus. In de priem tabel van de Perfecte Priemgetallen is de som van de eerste tien Perfecte Priemgetallen en hun orde nummers 441. Als we daarvan de 10 nPP's afscheiden waarvan de som 55 is, dan vinden we: 441-55=386 van , Jezus. De 37 mems zijn verdeeld in 15 normale mems en 22 sluit mems. Ik heb in dit hoofdstuk laten zien dat dit de coördinaten zijn van letter 386 in matrix 26.

De som van de 4 nPP is 22 en de som van de 5 nPP is 15. We kunnen ons realiseren het 4x5=20 getallen zijn in de Tabel van Perfecte Priemgetallen waarvan de som 386 is. En 22+15=3737ste mem is letter 355355+86=441. (86 is de getallenwaarde van de Elohim-code)

Joh.14:6 Jezus antwoordde: ik ben de weg en de waarheid (441) en het leven. Niemand komt tot de vader (86) dan door mij (355).

Jezus wordt in de bijbel ook wel de Nazireeër (=355)genoemd:

Joh.19:19: Pilatus had een opschrift geschreven en aan het kruis gehecht; daarop stond: JEZUS DE NAZIREEËR, DE KONING DER JODEN.

In de Hebreeuwse versie van het nieuwe testament wordt dat als volgt geschreven:

19 letters

38 letters

Jezus de Nazireeër koning der Joden

Pilatus had een opschrift geschreven en aan het kruis gehecht: daarop stond:

 80       90       355      386

433      386    18      127    100    413     178      339      422     195

911

2611

Het deel van die tekst 'Pilatus had een opschrift geschreven en aan het kruis gehecht; daarop stond' heeft de getallenwaarde 2611, hetgeen 7x373 is, 7x logos, λογος, Woord.  Deze tekst heeft 38 letters of 2x19 en lijkt een relatie te hebben met het versnummer (Joh.19:19). Priem 38 is 157 en composiet 157 is 204. De som van deze twee getallen is 157+204=361 of 19x19.  Er is ook nog een andere weg: priem 38 is 157 en priem 157 is 911. Dit getal nu is de getallenwaarde van het laatste deel van de tekst: JEZUS DE NAZIREEËR, DE KONING DER JODEN, : 80+90+355+386=911. Dit deel van de tekst heeft 19 letters. Jezus wordt door Pilatus de Nazireeër genoemd. Jezus de Nazireeër heeft de getallenwaarde 386+355=741. Dit nu is het driehoeksgetal van 38. Jezus kwam uit Nazareth (Matth.2:23) Het woord 'de Nazireeër', , heeft de getallenwaarde: 10+200+90+50+5=355. Dit getal komt overeen met de letterplaats van de codeletter mem. In het begin van dit hoofdstuk heb ik het verband tussen 373 en 355 uitgelegd (.....355.....3-5-5.....3x5x5=75.....priem 75=373). Joh.19:19 blijkt het 3700ste vers van het nieuwe testament te zijn. 19 is de kern, het hexagon, in de Davidsster met 37 éénheden; mogelijk dat dit het verband is tussen die getallen. De Griekse versie van Jezus de Nazireeër is: ιησους o ναζωραιος, 888+70+1239=2197=13x13x13. Eenheid in drie dimensies: één==13.

Het is allemaal vrij complex; neem rustig de tijd om alles te begrijpen.

 

home                                                                                        terug      verder

 

© Frank Colijn 2005
.