home  2005 update 29-11-2007

13. Jezus, ELS 86

  God en Zijn Naam.

De twee belangrijkste benamingen die in de bijbel worden gebruikt voor God zijn: ‘Elohim’ en ‘Jahwe’. Hierbij is Jahwe de naam van God en Elohim is in feite de soortnaam. Elohim is eigenlijk een meervoudsvorm hetgeen in het Hebreeuws met ‘im’ wordt uitgedrukt. ‘El’ is de enkelvoudige vorm van het woord God. Waarschijnlijk is het Islamitische ‘Allah’ hier ook van afgeleid. Maar dit ter zijde. De naam van God, Jahwe, wordt doorgaans vertaald met ‘Heere’. Het gaat mij om de twee belangrijkste benamingen van God die in de bijbeltekst worden gebezigd:

God= Elohim= =40+10+5+30+1=86

Heere= Jahwe= =5+6+5+10=26

In getallen omgezet vertegenwoordigt Elohim dus het getal 86 en Jahwe het getal 26. Met God, met het getal 86, maken we een matrix van de bijbeltekst van 86 letters op een rij zonder spaties; en met de coördinaten van de letters zoeken we met het getal 26, met de maat van de naam van God, het kruispunt van de horizontale en verticale coördinaat 26.

De letter die we daar vinden is de jod: . Dit blijkt de eerste letter te zijn van een codering. Op deze speciale plaats vinden we de eerste letter van het woord: Jezus/verlosser. Om de 86 letters wordt het woord gevormd vanaf coördinaat H(orizontaal) 26 en V(erticaal) 26. De eerste letter is te vinden in Gen.2:10, de laatste in Gen.2:17. De afstand van de eerste tot en met de laatste letter is : (3x86)+1=259, hetgeen 7x37 is. Overigens geldt dit voor alle 4 letterige woorden met ELS 86. 259 is ook de getallenwaarde van Adoni-Zedek, Heer van de rechtvaardigen (Jozua 10:1).

Ik weet niet of het code woord hier al met ‘Jezus’ vertaald moet worden of dat het een verborgen mededeling is dat de verlosser gaat komen. Het woord Jezus, ‘Jeshua’ betekent letterlijk vertaald : God red of verlosser. De lezer zal dit zelf moeten interpreteren. Persoonlijk lijkt het mij een zeer overdreven toevalligheid dat deze Jezus-code met ELS 86 op deze plaats verschijnt en ik denk dan ook niet aan toeval. Toch moeten we daar voorzichtig mee zijn want het woord ‘Jeshua’ met ELS 86 komt 3x in Genesis, 8x in de Torah en 54x in de Tenach (O.T.) voor. Daarom kijken we ook verder of er meerdere verbanden te vinden zijn.

De jod, de eerste letter van de code is de 296ste jod in de bijbel. 296 is de getallenwaarde van ‘de aarde’, , 90+200+1+5=296. De Griekse naam van Jezus is:

Jezus== 10+8+200+70+400+200=888 of 3x296.

Indien we de waarde van de 296 jods (getallenwaarde 10) bij elkaar op tellen komen we op 2960. Dit getal blijkt de waarde te zijn van de frase ‘mensenzoon’, waarmee Jezus in het nieuwe testament wordt betiteld (Markus 2:10):

Mensenzoon

(400+10+70+200)+(300+70+400)+(1+50+9+100+800+80+70+400)

680+770+1510

2960

 

Dit onderdeel van de code geeft aan dat Jezus als mensenzoon verbonden is met deze aarde. De frase ‘uit de aarde’(Gen.2:6), , 296+90=386, heeft dezelfde getallenwaarde als Jezus, , 386.

Jezus ELS 86

=letter 2176

Het is God die bepaald waar de code in de tekst verschijnt. God, Elohim, is 86. Ik heb al laten zien in hoofdstuk 4 dat Jahwe voor het eerst in de bijbel verschijnt op letter 1849. Dit getal is een afgeleide van 86 want: 86=2x43 of 43+43.....43x43=1849. De Jezus-code met ELS 86 verschijnt op letter 2176, hetgeen het 1849ste composietgetal is!

Ook de beginletter, 2076, de jod van de nabij gelegen Jahwe-code met ElS 86 laat zich op wiskundige wijze verklaren:

=letter 2076

De getallenwaarde van de Godsnaam Jahwe is 26. Als we dit getal vermenigvuldigen met het ELS getal 86 van de code, dan is de uitkomst 26x86=2236. Zoeken we nu alle delers van 2236, het getal zelf uitgesloten dan vinden we: 1, 2, 4, 13, 26, 43, 52, 86, 172, 559 en 1118. De som van deze getallen is:

1+2+4+13+26+43+52+86+172+559+1118=2076

Dit getal blijkt dus de beginletter van de Jahwe-code met ELS 86 te zijn. We moeten ons wel realiseren dat er 63 Jahwe-codes met ELS 86 in de Torah te vinden zijn, doch dit is de eerste die in de bijbel verschijnt.

De eerste letter van deze Jezus-code is letter 2176. Omdat Jezus ook wel het ‘Woord’ van God wordt genoemd (Openb.19:13) heb ik de letter-woord sprong gemaakt, dwz. ik heb woord 2176 in de tekst opgezocht. Dit blijkt het woord arbajim, , ‘veertig’ te zijn (Gen.7:4). Veertig is de getallenwaarde van de mem, de 13de letter van het Hebreeuwse alfabet, die het water symboliseert. Het levenswater dat Jezus ons te drinken geeft. In een volgend hoofdstuk zal ik daarover schrijven. Het is de 2de maal dat het woord ‘veertig’ in de bijbeltekst voor komt en begint op letter 8125 (Gen.7:4). De 1ste maal dat het woord ‘veertig’ in de tekst voor komt is woord 1590, beginnend op letter 5949 (Gen.5:13). De letterafstand tussen beide woorden is:

2de woord   1ste woord

8125-5949= 2176 letters

 

Dit is opnieuw een overdreven toevalligheid. Behalve het letter nummer 2176 en het woord nummer 2176, hebben we nu ook de letterafstand 2176. Daarom heb ik ook de afstand gemeten van de Jezus-code tot de 1ste veertig en tot de 2de veertig. De letterafstand van de code tot de eerste ‘veertig’is:

1ste woord Jezus code

5949-2176=3773

Hoewel 3773 een opvallend getal is zal het de lezer niet direct duidelijk zijn wat de eigenschappen van dit getal zijn. We herkennen natuurlijk de spiegelende factoren 37 en 73 die met elkaar vermenigvuldigd de getallenwaarde 2701 van Gen.1:1 vormen. Ook het getal van Gen.1:1 van de Schepping kunnen we spiegelen: 2701 gespiegeld is 1072. De som van deze twee getallen is:

2701+1072=3773 letters

Zo zien we de oorspronkelijke factoren 37 en 73 weer verschijnen, zij het in een ander onderling verband. Dit zijn de enige getallen waarmee dit wiskundig verschijnsel mogelijk is. Dit is hoogstwaarschijnlijk één van de vele redenen waarom de getallenwaarde  van het eerste bijbelvers 2701 is.

De letter afstand van de Jezus-code tot de tweede ‘veertig’(woord 2176) is:

2de woord Jezus code

8125-2176=5949 letters

De afstand van de Jezus-code tot de tweede ‘veertig’ is 5949 en dit is uiteraard precies het letternummer waarop de eerste veertig begint, immers 2176+3773=5949.

Zo lijkt de Jezus-code samen met de twee woorden ‘veertig’ in een onderlinge samenhang in de tekst te zijn gecodeerd. Daar zijn nog meer aanwijzingen voor, maar daarvoor moeten we eerst terug naar de matrix 86. In de nabije omgeving van de Jezus-code vinden we namelijk ook een ‘Jahwe’ en een ‘Elohim-code’ met ELS 86. De eerste letter van de Jahwe-code heeft de coördinaten H12 en V25, samen 37. En de eerste letter van de Elohim-code heeft de Coördinaten H38 en V35, samen 73. Zo dragen de coördinaten van de eerste letters Jahwe en de Elohim-code de kenmerken van Gen.1:1 waarvan de gematria immers 37x73 is. Hiermee lijken beide codes alle belangrijke posities in te nemen. Met deze twee codes maken we een uitsnede uit de matrix van 86 letters op de rij. In de rechterbovenhoek vinden we de eerste letter van de Jahwe-code en in de linker onderhoek vinden we de laatste letter van de Elohim-code. De uitsnede uit matrix 86 laat ons een aantal opvallende zaken zien. We hebben gezien dat de eerste letter van de Jezus-code, letter 2176, ons met de letter-woord-sprong brengt naar het woord arbaijm, , veertig (Gen.7:4). Nu blijkt precies boven de Jezus-code de 40ste maal het woord Elohim van de bijbeltekst te staan. Nu kan dit toeval zijn, maar de laatste Elohim die in deze matrix staat blijkt de 52ste Elohim van de bijbel te zijn. En 52 is 2x26 of 26+26, de som van de coördinaten van de Jezus-code. Bovendien is de gematria in ‘n’ van Elohim: 24+10+5+12+1=52. Met een andere gematria methode is een andere combinatie van de dubbele 26 te vinden van het woord ‘Elohim’. De methode heet Haperati en werkt met het kwadraat van de letterwaarden van de normale gematria: =402+102+52+302+12=2626. Dit drukt uit het tot voltooiing komen van iedere letter van het wezen van God. Dáár vinden we de verlosser. De verlosser die de naam van God kent en het wezen daarvan reflecteert. De coördinaten van de eerste en laatste letter van deze matrix lijken ook naar de veertig te wijzen. De coördinaten van de eerste letter, de jod, van de Jahwe-code in de rechter bovenhoek zijn 12 en 25, samen 37. En de coördinaten van de laatste letter , de mem van de Elohim-code in de linker onderhoek zijn 38 en 39, samen 77. De afstand tussen 37 en 77 is 40. Deze mem, , in de linker onderhoek, en tevens de laatste letter  van de verticale Elohim-code met ELS 86 staat in Gen.3:8 het 6de woord. Of anders geschreven: Gen.3:8:6386, verlosser of Jezus, : 70+6+300+10=386. Deze mem blijkt de 40ste mem van Gen.3 te zijn. In vers Gen.3:8 is het de 21ste letter of 3x7 (21 is ook het driehoeksgetal van 6, het woordnummer in het vers)

De som van de coördinaten van de beginletter van de Jezus code is: 26+26=52. De ‘waarheid’ van 52 wordt uitgedrukt door het 52ste priemgetal: 233. Dit getal is het getal van de ‘Boom des Levens’, ets hachajim:

 =(40+10+10+8+5)+(90+70)=73+160=233

Jezus is deze ‘Boom des Levens’. Letter 233 blijkt de 40ste jod van de bijbel te zijn.

 

Vanaf deze 40ste jod, letter 233, is een Jezus code met de kleinste ELS 2635 te vinden. Deze code komt uit in het woord arbajim, veertig (Gen.7:4). Dit lijkt ook weer een erg overdreven toevalligheid te zijn. Dit is de derde keer dat het woord ‘veertig’ in de bijbeltekst verschijnt. Dat Jezus een specifieke relatie met de veertig heeft wordt ook door Mat.4:2, Markus 1:13, Lukas 4:2 en Han.1:3 bevestigd. Jezus maakt de hele tijd, de hele veertig vol. Dit is het teken van de Heilige. De 40 jods zijn samen 40x10=400. De tav, , heeft de getallenwaarde 400 en de betekenis van: teken, kruis. Één van de Griekse woorden voor Heilige is: (Han.2:27) en heeft ook de getallenwaarde 400.

Mat.4:1-2: 1.Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de Duivel in verzoeking gebracht te worden, 2. en nadat hij veertig dagen en nachten gevast had, had hij eindelijk honger.

Dit in tegenstelling tot een deel van de Israëlieten die veertig dagen op Mozes moesten wachten toen hij van God de Geboden kreeg op de berg Horeb (Deut.9:9) Toen zij ongeduldig werden, hun geloof verloren en zich vastklampten aan de zichtbare wereld, maakten ze het Gouden Kalf juist op de 39/40ste dag.

 

home                                                                                           vorige          volgende

 

© Frank Colijn 2005
.