home

12. Jezus, ELS -22

 

Met ‘Equidistant Letter Sequence’ (ELS) zijn verschillende zaken in de bijbeltekst gecodeerd. We hebben al gezien in het hoofdstuk Pythagoras het woord ‘drie’ om de zeven letters is gecodeerd in Gen.1:1. Over de Equidistant Letter Sequence zijn al vele boeken geschreven. Er zijn mensen die beweren dat alle belangrijke gebeurtenissen van de wereld in de bijbeltekst gecodeerd te vinden zijn. Geboorte en sterf data van personen enz. Deze conclusie gaat mij op dit moment echter veel te ver. Maar dat er met ELS woorden zijn gecodeerd in de tekst daar lijkt mij geen twijfel over te bestaan. Daarom heb ik gezocht naar coderingen van de hoofdpersoon van het Bijbelverhaal: Jezus. Nu is er vanaf iedere jod, de beginletter van de naam van Jezus, in de Tenach (O.T.) wel een codering te vinden in de tekst, als je de afstand tussen de letters maar groot genoeg maakt. Er zijn er wel meer dan 100.000 te vinden. Statistisch oninteressant. Daar kunnen we dus niet zonder meer conclusies aan verbinden. Drie of vier letterige woorden zijn er met ELS in grote getale te vinden. Daarom moeten we methodischer te werk gaan. Zowel Jezus als de Bijbel worden het ‘Woord’ van God genoemd. Het ‘Woord’ van God, de bijbel, wordt in het Hebreeuws begonnen. Het Hebreeuws begint met 27 lettertekens maar uiteindelijk zijn er 22 verschillende letters. Met het getal 22 waarmee het ‘Woord’ gebouwd wordt, heb ik het woord Jezus, *, met ELS 22 gezocht. In de Tenach zijn er 61 te vinden, waarvan 15 in de Torah en 6 in Genesis. Doorgaans is alleen de eerste verschijning van een woord, code of mededeling, op speciale wijze vastgelegd. Dat blijkt in dit geval ook zo te zijn. Deze code van Jezus met ELS -22 verwijst naar de getallenwaarde van Jezus Christus in het Nieuwe Testament. De letterplaatsen van de code zijn: 625, 603, 581 en 559. De som is:

625+603+581+559=2368

Dit is de getallenwaarde van Jezus Christus, berekend met de Griekse gematria:

                                              

(10+8+200+70+400+200) + (600+100+10+200+300+70+200)                                    

888 + 1480                                            

2368                                       

Dit mag wel een zeer overdreven toevalligheid heten dat we onder de code van het Hebreeuwse *, Jezus, de waarde vinden van het Griekse , Jezus Christus. De code begint op letter 625 in Gen.1:14, in het vers op de 21ste letter (3x7). Nu wordt Jezus ook wel ‘mensenzoon’ of ‘laatste Adam’ genoemd (1.Kor.15:45): ‘Zo staat ook geschreven: De eerste mens Adam werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest’. Jezus, de laatste Adam, , is de vol geworden of volgroeide mens. Dit kan uitgedrukt worden door middel van de gematria milliui (vol): = (40+40)+(400+30+4)+(80+30+1)=80+434+111=625. Scheiden we nu de ‘vulling’ van Adam en herschikken de vulling, dan vinden we: , 580+45. Dit is de mens die bid, of de mens in aanbidding. De mens die het werk van God begrijpt en aanvaardt. Deze 625ste letter, de jod, , is de 108ste jod van de bijbel. Daar de jod de getallenwaarde 10 heeft, zijn deze 108 jods samen 1080. Dit is de getallenwaarde van ‘de Heilige Geest’: =370+134+576=1080 (Lukas12:10) De Heilige Geest lijkt hier dus de code van Jezus op letter 625 te beginnen.

   

Vervolgens gaan we kijken in welke woorden we de letters van de code vinden:

 = in het firmament is de derde zijn goede zaad

In bijbelse zin is het ‘zaad’ de zoon. De zonen van Adam zijn: 1.Kaïn, 2.Abel en 3.Seth. De derde zoon is dus Seth. Via hem loopt de geslachtslijn naar Jezus Christus volgens het Bijbelverhaal. Via hem verschijnt het ‘licht’ in de wereld. (Joh. 8:12 …“Ik ben het licht van de wereld”….) Nu wordt het verschijnen van het licht in Gen.1:3 beschreven. Met de laatste twee woorden van Gen.1:3 verschijnt het licht werkelijk: ‘en er was licht’- . Als we naar de letterplaatsen van die twee woorden kijken en die bij elkaar optellen dan vinden we:

Letterplaatsen: ‘en er was licht’, (103+102+101)+(100+99+98+97)=700

De naam Seth in het Hebreeuws is: =400+300=700. Zo verbergt de derde zoon Seth het komen van het licht in zijn naam. De betekenis van zijn naam is ‘omgewisselde’ of ‘plaatsvervanger’. Hij vervangt Abel die door Kaïn is vermoord. De naam Abel is in het Hebreeuws: =30+2+5=37. Kijken we nu naar de factoren van 700, van Seth, dan zijn die: 700=1x(2x2)x(5x5)x7. De som van de factoren is 1+4+25+7=37. Op deze manier wordt Abel vervangen in de naam van Seth.
Ik wil hier ook nog iets zeggen over het woord waarin de vierde letter van de code uit komt . Dit woord wordt vertaald met zijn zaad. Het zelfstandige naamwoord zaad is , 70+200+7=277. Dit is het 60ste priemgetal, samen zijn ze 60+277=337, het CV van , God sprak. Het goede zaad leeft in het spreken van God, is in feite Gods WOORD. De 277ste composiet is 346. Dit is het CV van zijn naam, , 6+40+300=346. Dit kan er op duiden dat hier de naam van het goede zaad wordt onthult/verborgen.

Maar laten we weer verder gaan met de code. De derde letter van de code staat in het woord ‘goed’, tov, . Dit blijkt de derde keer dat het woord ‘goed’ in het eerste hoofdstuk wordt gebruikt. In het totaal komt het woord ‘goed’ zeven keer voor in het eerste hoofdstuk. Deze derde ‘tov’ blijkt op speciale wijze in de tekst te zijn geplaatst. De getallenwaarde van het woord ‘goed’ is: , 2+6+9=17. De driehoek van 17 is: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17=153:

Het woord tov, , blijkt woord 153 te zijn. Het is dus de derde maal het woord ‘goed’ in de bijbeltekst, geplaatst op de driehoek van zichzelf (D17=153), en de derde letter van de Jezus code kruisend. Deze derde letter is the vav, de zes. De zesde priem is 11, samen 6+11=17, de getallenwaarde van het woord tov. In de code matrix zijn de horizontale coördinaten 10+9+8=27(3x3x3) en de verticale coördinaat is ook 27.(Nb. composiet 17=27). Dit deel van de code lijkt zich nadrukkelijk te willen verbinden met de drie. Maar ook de 17 lijkt een rol te spelen. De vier woorden waarin we de Jezus code vinden hebben samen 17 letters. Met gematria katan is de getallenwaarde van Jezus: , 7+6+3+1=17. Ook met de tabel van Perfecte Priemgetallen is een parallel te vinden. Hier zijn 3 Super Perfecte Priemgetallen, 7 Perfecte en 17 ‘gewone’ Priemgetallen. Vier van die 17 bevinden zich in het gebied van de sluitletters. De som van deze vier is:

83

+

89

+

97

+

101

=

370

370 anders geformuleerd is: (3+7)x37. De getallenwaarde van het woord  (Gen.45:26), gouverneur, regent, heersen, regeren, is 370. Het is Jezus die als ‘regent’ namens God optreedt. De som van die vier Priemgetallen mét de orde nummers is:

14

+

15

+

16

+

17

+

24

+

25

+

26

+

27

+

83

+

89

+

97

+

101

=

62

+

102

+

370

=

534

534 is de getallenwaarde van ‘het heiligdom van de koning’, 90+444=534. Deze frase staat in Amos 7:13.

Amos 7:13

Maar te Beth-el zal je voortaan niet meer profeteren; want dat is het konings heiligdom, en dat is het huis van het koninkrijk.

 

10

+

23

+

79

=

112

Jahwe Elohim, , 86+26=112, is de koning van de Schepping. Jezus is regent namens God en zit in het koninklijk huis aan Gods rechterhand (Mat.22:44).  

Vervolgens kijken we naar de beginletters van de vier woorden ( = in het firmament is de derde zijn goede zaad) waardoor de code is geschreven.  De beginletters zijn 557, 580, 600 en 622. De som van deze beginletters is 2359, hetgeen 7x337 is, of 7x ‘God sprak’, =86+251=337. Op deze wijze blijken de woorden waarin de code geschreven is, verzegeld te zijn.

Nu wordt in de bijbeltekst vrijwel altijd ‘en God sprak’, , gebezigd. Omdat de 3 en de 7 altijd gebroederlijk samen gaan heb ik naar de eerste drieen God sprak’, gekeken en de beginletters geteld. Dat zijn de letters 81, 198 en 346, samen 625. Dit getal komt overeen met de begin letter van de Jezus code met ELS -22. Het kan toeval zijn, maar ik laat het toch maar even zien. Het is ook goed mogelijk dat 625 een relatie heeft met de som van eerste 4 en 5 Perfecte Priemgetallen die respectievelijk 86 en 26 zijn: God en Zijn Naam. 625 is namelijk 54. Daarnaast is het grondgetal van Elohim, 86, 8+6=14...1+4=5. En het grondgetal van Jahwe, van 26, is 2+6=8. De deling van deze twee grondgetallen van Jahwe en Elohim is: 5/8=0.625. Het is dan ook opvallend dat woord 625 van de bijbel  het woord God, , is. Het woord Elohim wordt eigenlijk voortdurend volgens mathematische gegevens vast gelegd. Nemen we bijvoorbeeld het woord 'goed', , 2-6-9. Het 'huwelijk', het één worden, van deze getallen levert het getal 269 op. Dit is het 58ste priemgetal. Hier zijn de 5 en de 8 samen gevoegd. Woord 269 is de 22ste verschijning van het woord Elohim van de bijbel in vers Gen.1:22.

Woord 625 is de 42ste keer dat het woord Elohim in de bijbel verschijnt. 42 anders geformuleerd: (1x2x3)x7 of 6x7. Kijken we nu naar woord 6 en 7 van de bijbel dan zien we dat woord 6, , en*, op letter 22 begint en woord 7, , de aarde, op letter 28 eindigt. De ‘waarheid’ van deze zeven letterplaatsen wordt uitgedrukt door de priemgetallen van die letterplaatsen:

(P22=)73+(P23=)79+(P24=)83+(P25=)89+(P26=)97+(P27=)101+(P28=)103=625

Genesis 1:1(priemgetallen letterplaatsen)

de aarde

en*

de hemel

*

God

schiep

In den beginne

7

6

5

4

3

2

1

*

*

*

*

*

*

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

103

101

97

89

83

79

73

71

67

61

59

53

47

43

41

37

31

29

23

19

17

13

11

7

5

3

2

1

390+235=625

311

90

161=palindroom 25

49

29

1265=1x5x11x23

Ook voor de letterplaatsen van de letters in het alfabet (gematria in ‘n’) kunnen we priemgetallen invullen. Als we die toepassen op woord 6 en 7, dan is de som voor die twee woorden 85+176=261. De factoren van 261 zijn 9 en 29. Dit blijken de coördinaten te zijn in van letter 625, de , de beginletter van de Jezus code in de matrix van 22. Op deze manier verbergt ‘en* de aarde’ de coördinaten en de letterplaats van het begin van de code. Ook lijkt de Davidsster met 337+6 éénheden van ‘en God sprak’, , alle getallen die belangrijk zijn bij deze code in zich te bergen. We hebben nu dus drie ‘getuigen’ namelijk de aarde, het spreken van God en de priemtabel.

Het zijn de priemgetallen, ‘de waarheid’, van de letterplaatsen van de aarde én de letterplaatsen van het alfabet die ons bij brengen. ‘De aarde’ heeft de getallenwaarde 296 en Jezus in het Grieks, , is 3x296=888. Deze drie-heid drukt de verbondenheid van Jezus met de aarde uit. In hoofdstuk 18 is een analyse te vinden hoe de Jezus-code verbonden is met het 3de volkomen getal 496 en de Davidsster met 661 éénheden die hiermee gevormd kan worden.

De reden dat deze Jezus-code ELS -22 heeft, ligt in het alfabet verscholen. In het alfabet vinden we de bouwstenen van het Woord. In hoofdstuk 1 en 2 heb ik al een uitleg gegeven over de constructie van het alfabet. De 4 en de 5 spelen een rol bij het terugbrengen van het aantal letters van het alfabet van 27 naar 22. Hieronder volgt nog een overzicht. 

abc---(1 2 3 4 5 6 7 8 9)---(1 2 3 4 5 6 7 8 9)---(1 2 3 4 5 6 7 8 9)
(1 2 3 4 5 6 7 8 9) - (10 11 12 13 14 15 16 17 18) - (19 20 21 22 23 24 25 26 27)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 priemgetallen en 4 composiet getallen
P4=5
1+2+3+5+7=18 en 4+6+8+9=27
18+27=45
27-18=9=4+5
18---4---22---5---27
letter 22ste van het alfabet is de tav met de getallenwaarde 400
4x4x5x5=400
De tav heeft de betekenis van teken of kruis
Van het kruis, van Jezus komt het licht... Joh.8:12
Driehoek van 27=378 en de driehoek van 18=171
D27-D18=378-171=207 (licht, )
(de derde groep van negen=19+20+21+22+23+24+25+26+27=207)

 

De 22ste letter van het alfabet, de tav, heeft de betekenis van teken of kruis. Van het kruis, van Jezus, komt het licht (Joh.8:12) De code vertelt dat de derde het goede zaad is. Als we naar derde groep van negen kijken, dwz. van 19 tot en met 27, dan blijkt de som daarvan 207 te zijn, het getal van het licht, , 200+6+1=207. Het woord licht is het 27ste woord van de bijbel in Gen.1:3. In dit vers is het licht het 6de woord en begint in het vers op de 21ste letter (driehoek van 6=21) Het woord licht staat dan in het vers op de letterplaatsen 21, 22 en 23, som 66. De bijbel, die eveneens het Woord van God wordt genoemd, die het licht moet brengen, bevat 66 boeken. 66 is ook het driehoeksgetal van 11, hetgeen het 6de priemgetal is. Zo wordt op wiskundige wijze het woord licht vast gelegd. In de constructie van het alfabet ligt al verscholen dat Jezus het licht komt brengen. Dit is een onderdeel van de Schepping.

 

Het Hebreeuwse alfabet heeft uiteindelijk 22 letters zoals het gebruikt wordt. In hoofdstuk 10 heb ik laten zien dat de driehoek van 22 in totaal 253 éénheden heeft, en dat die éénheden door middel van 441 driehoeken met elkaar verbonden kunnen worden. Jezus wordt zowel het WOORD als de WAARHEID genoemd. Al met al een reden om nog eens naar het getal 22 te kijken. Omdat in het bovenstaande verhaal de som, de compositie, van composietgetallen een rol speelt en betekenisvol lijkt te zijn, ben ik eens vanuit de 22 gaan tellen. In de onderstaande tabel kan je zien hoe je vanaf 22 bij 386 uit komt. Acht getallen spelen een rol. Er worden 6 getallen opgeteld (in drie keer) en de zevende (het resultaat van die drie) geeft de achtste aan. Hier wordt niet meer geteld, hier is rust (6:1):

 

22

1x

2x

3x

 

Composiet 22=34

som 56

 

 

 

1 - 2   

C56=78

som134

 

 

 

3 - 4   

C134=175

som 309

 

 

 

5 - 6   

C309=

386=, Jezus

     

7     

  8

22  -  34  -  56  -  78  -  134  -  175  -  309  -  386

 

In deze reeks is het getal 56 het derde getal. Met dit getal is van alles aan de hand. Maar eerst wil ik wiskundig vaststellen waarom 22 het begingetal is in deze reeks. Dit om te laten zien dat ik niet een willekeurig beginpunt kies. Je ziet dat ik steeds twee aan twee de composietgetallen heb opgeteld om het volgende getal te vinden. Als we dat ook voor het getal 22 zouden doen, dan lukt dat niet. Het 7de composietgetal is 14, som 21. Dit is één te weinig om 22 te maken. Het 8ste composietgetal is 15, de som is 23. Dit is één teveel om 22 te maken. Daarom heb ik ook nog even bij de priemgetallen gekeken: de 7de priem is 13, som 7+13=20, en de 8ste priem is 17, som 8+17=25. Ook hier kan de 22 niet worden gevormd. In beide gevallen zit 22 tussen de som van de 7de en de 8ste priem/composiet. Nu is de 56ste composiet 78; samen vormen ze een doorlopende reeks: 5678. Dit is de enige composiet combinatie waarbij beide getallen een doorlopende reeks vormen. De som van deze cijfers is 5+6+7+8=26, de maat van de Godsnaam Jahwe. Daarnaast is 78 precies 3x26. Maar 56 is ook 7x8. Als we nu het 7de en het 8ste getal uit de reeks met elkaar vermenigvuldigen vinden we: 309x386=119274. Vervolgens zoeken we woord 119247 op in de bijbel. Dat woord vinden we in 2Sam.15:9, woord 3: המלך, de Koning. Zowel 7x8 als 78 staan in relatie tot 56. Het getal 56 verbergt/onthult de naam van de Koning. De som van de eerste 56 composiet getallen is 2368:

 

De som van de eerste 56 composietgetallen is 2368

n

C

som

n

C

som

n

C

som

n

C

som

n

C

som

n

C

som

1

4

4

11

20

132

21

33

400

31

46

799

41

58

1329

51

72

1988

2

6

10

12

21

153

22

34

434

32

48

847

42

60

1389

52

74

2062

3

8

18

13

22

175

23

35

469

33

49

896

43

62

1451

53

75

2137

4

9

27

14

24

199

24

36

505

34

50

946

44

63

1514

54

76

2213

5

10

37

15

25

224

25

38

543

35

51

977

45

64

1578

55

77

2290

6

12

49

16

26

250

26

39

582

36

52

1049

46

65

1643

56

78

2368

7

14

63

17

27

277

27

40

622

37

54

1103

47

66

1709

57

80

2448

8

15

78

18

28

305

28

42

664

38

55

1158

48

68

1777

58

81

2529

9

16

94

19

30

335

29

44

708

39

56

1214

49

69

1846

59

82

2611

10

18

112

20

32

367

30

45

753

40

57

1271

50

70

1916

60

84

2695

 

Het getal 2368 is het CV van Jezus Christus. Hij is de Koning van de Schepping. Dat vertelt Gods Getallen Universum ons.

 

 

309

 

het Koninkrijk

βασιλειαν

Mat.5:20

tronen

θρονοι

Col.1:16

 

home                                                                                             vorige           volgende

 

© Frank Colijn 2005
.