home

10. Het spreken van God en het Hebreeuwse alfabet met 22 letters.

 

 

 

Het spreken kan ontstaan uit de klanken van de letters van het alfabet. In het algemeen wordt aangenomen dat het alfabet uit klanken is ontstaan. Doch voor het Hebreeuwse ligt dit mogelijk  anders. Het spreken ontstaat hier uit het alfabet. Hoewel het alfabet uit 27 letters voortkomt, na herplaatsing van de 5 sluitletters is het alfabet met 22 letters klaar. Gen.1:3 geeft dit aan. Dit vers begint met het 22ste woord van Genesis. Met het 22ste woord begint het spreken:

        Woord        27    26    25   24         23         22

        Gen.1:3: : En God sprak er kome licht en er kwam licht.

Als God spreekt, dan worden zijn woorden werkelijkheid. Woord en handeling zijn één bij God. Aan het woord gaat de gedachte vooraf. In feite zijn bij God gedachte, woord en handeling één. Dit is het wezen van waarheid. Hier is geen verschil tussen gedachte, spreken en handeling. Het spreken van God komt tot ons via de bijbel, via de Hebreeuwse tekst en dus ook via het Hebreeuwse alfabet. Het woord dat van God uitgaat, wordt uitgedrukt door de driehoek van 22. Deze driehoek heeft 253 plaatsen:

 

D22 bestaat uit 253 éénheden. Het Woord dat van God uit gaat.

Aan het getal 253 kunnen verschillende betekenissen worden toegekend. Verschillende van deze betekenissen lijken dezelfde kant op te wijzen: baarmoeder (רחמה), ongeboren (נברא), schuldeloos zijn (נצטדק). Je kan het alfabet zien als de baarmoeder van de woorden. Nog ongevormd en kunnen nog geen goed of kwaad aanrichten. In Mat.15:11 zegt Jezus:

Niet wat de mond ingaat maar wat de mond uitgaat, dat verontreinigd de mens’.

En ook Luk.19:22 drukt dit uit: ‘Uit uw eigen mond oordeel ik u’. Derhalve is het van belang dat we voorzichtig met onze woorden omgaan. Ook de frase 'plaats van het verstaan', heeft de getallenwaarde 253: מקום בינה (Job 28:12).

Driehoek van 22 is 253

253

 

Baarmoeder

 רחמה

Gen.29:31:8

Bewijzen rechtvaardig te zijn

Schuldeloos zijn

Zichzelf rechtvaardigen

  נצטדק

Gen.44:16:9

Ongeboren, ongeschapen

נברא

Ps.102:19:6

Plaats van het verstaan מקום בינה Job 28:12

  Daar Jezus het ‘Woord van God’(Openb.19:13) wordt genoemd en volgens het bijbelverhaal schuldeloos is gestorven, maar alle schuld op zich heeft genomen, rechtvaardigt God zichzelf daarmee en lijdt hij mee. Dit is de basis waarop de bijbel staat. Ook wordt het Woord van God waarheid genoemd (Ps.111:7) De driehoek van 22 met 253 éénheden is hiermee verbonden. Steeds verbindt één driehoek drie éénheden met elkaar. De 253 éénheden kunnen dan met 441 driehoeken met elkaar verbonden worden. Het Hebreeuwse woord voor waarheid is ameth: =400+40+1=441. Zo zien we dat de onderliggende structuur van het Hebreeuwse alfabet en het uitgaan van Gods Woord verbonden is door of met het getal 441 van waarheid.

 

D22 met 253 éénheden, verbonden door 441 driehoeken.

De factoren van 253 zijn 11x23. Als we dat als een rechthoek uitbeelden dan blijkt de omtrek 64 te zijn. In de Griekse gematria is de getallenwaarde van het woord 'waarheid', =1+30+8+9+5+10+1=64. Hier omsluit de waarheid het uitgaan van Gods woord.

Omdat het Woord dat van God uitgaat waarheid is (Ps.119:160, Joh.17:17), keert dit niet onverrichter zake bij God terug (Jes.55:11) Dit terug keren wordt door de omgekeerde driehoek van 22 uitgedrukt. Tezamen vormen deze twee driehoeken het hexagram of Davidsster met 337 éénheden:

 

Davidsster met 337 éénheden.

Dit is ook de getallenwaarde van de frase ‘God sprak’: =86+251=337. Omdat het spreken van God uitmondt in de waarheid, heb ik ook de getallenwaarde van de frase: ‘het Woord van God is waarheid’ berekend:

=441+86+206=733. 

Dit getal spiegelt zich als het ware in het spreken van God: 337-733. Hoewel de frase ‘het Woord van God is waarheid’ niet in de bijbel voorkomt, zijn er andere frases te vinden die de waarde 733 hebben. Omdat Jezus ‘het Woord van God’ wordt genoemd (Joh.1:14) heb ik naar daaraan gerelateerde teksten gezocht. De frase ‘uit de bron van Bethlehem’(de geboorteplaats van Jezus) in 2 Sam.23:15 blijkt dan ook de getallenwaarde 733 te hebben:

 

Uit ‘Beth Lechem’, het Huis van het Brood, komt ons geestelijk brood en uit de bron van Bethlehem komt het water waardoor we nooit meer zullen dorsten (Joh.7:37-38) Uit 733, uit de waarheid van Gods woord komt Christus voort. Composiet 733=888. Ik denk dat we ons hier moeten realiseren dat het David is, die ca 1000 voor Christus leefde, die uit de bron van Bethlehem wil drinken. Daar zegt Jezus het volgende over:

Openb.22:16

Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om u lieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

Jezus zegt dat hij de wortel is van David. Dus in feite zegt hij dat hij de voorvader van David is. Geschiedkundig lijkt dat onmogelijk te zijn. Dat is voor ons, in ieder geval voor mij, moeilijk te begrijpen. Maar de bijbeltekst blijkt doorspekt te zijn met dit soort mededelingen. 733 is ook de getallenwaarde van de frase visioenen van God, , 86+647=733 (Ez.1:1)

Ook het 22ste woord van de bijbel ‘en sprak’, waar God begint te spreken, heeft bij gematria ‘vol’ de getallenwaarde 733:

En sprak= , gematria vol:

= (300+10+200)+(40+40)+(80+30+1)+(4+6+10)+(6+6)=476+257=733

Het spreken van God verbergt zo in de bijbeltekst dat met zijn spreken ook de waarheid verschijnt. En ook het getal 733 laat zich in een mathematisch figuur van hexagons en hexagrammen uitdrukken:

 

‘sneeuwvlok’ met 733 plaatsen: het Woord van God is waarheid,

  =441+86+206=733= [(7x73)+(6x37)]

Davidsster 337 (God sprak) houdt als het ware het centrum van de 7 sterren van 73 vast.

 

God sprak: 337, en 733: het Woord van God is waarheid

De gematria en de symbolen maken ook het verband tussen de Hebreeuwse en de Griekse taal zichtbaar. De gematria van het Griekse woord ‘logos’ (Woord) is:

Woord= =30+70+3+70+200=373

 

‘sneeuwvlok’ met 373 plaatsen: =Woord

373 is opgebouwd uit (7x37)+(6x19) en 733 is: (7x73)+(6x37)

Ook de frase Jahwe onze God (Deut.6:4) heeft bij gematria Millui (vol) de getallenwaarde 373.

Jahwe onze God= (12+106+20+6+74+111) + (6+12+6+20)=329+44=373

Het laatste woord van Gen.21:24 wijst ook naar de Waarheid van het Woord. Daar zegt Abraham: Ik zal zweren. ‘Zal zweren’ heeft dezelfde getallenwaarde als het woord logos, , ‘Woord’, het woord dat waarheid is:

Zal zweren = *=70+2+300+1=373

 

Trouwens het hele vers lijkt zich met de getallen te verbinden die in dit hoofdstuk worden besproken. Om dat zichtbaar te maken moeten we weer Gematria Millui (vol) gebruiken.

 

De eerste vijf davidssterren zijn samen: 1+7+13+37+73=131. Palindroom 22=131 en priem 131=733 (131=priem 33)

Al deze getallen, 337, 373 en 733 zijn optisch te relateren aan de uitgangsfiguur van de Davidsster:

1  3  3  7

 

337                373                      733

       

        ‘God sprak’---‘Woord’---‘het woord van God is waarheid’

   337    373    733

 

Zelfs het aantal letters van de Torah is mogelijk met deze figuur verbonden. In dit geval speelt de grijze cirkel als éénheid 1 ook een rol. Het eerste woord van de Torah is ‘In den beginne’,  , en het laatste woord is ‘Israël’, . De eerste en laatste letter van de Torah vormen samen het woord ‘’, hetgeen hart of centrum betekent. Dit doe ik niet willekeurig, maar op grond van een bijbeltekst. Hierbij denk ik aan Openb.21:6 “Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde”. De Torah wordt als een geheel gezien. Het zijn de vijf kernboeken waar de bijbel op gebaseerd is. De Torah heeft 304805 letters, en het centrum hiervan, de middelste letter, is letter 152403. Deze letter staat in Lev.8:28. Deze letter is de alef, , de eerste letter van het hebreeuwse alfabet. Als we 152403 in factoren ontbinden dan heeft dat een opmerkelijk resultaat:

152403= (1x3x37)x(1373)

De factoren van het centrum van de Torah zijn geheel uit cijfers 1,3,3 en 7 van de uitgangs- figuur van de Davidsster opgebouwd. Hierover is nog veel meer te vertellen, maar dat zal ik in een ander hoofdstuk behandelen.

De bijbeltekst lijkt zeer zorgvuldig gecomponeerd te zijn. De frase ‘en God sprak’, zoals die in Gen.1:3 voorkomt, heeft de getallenwaarde 343:

en God sprak==(40+10+5+30+1)+(200+40+1+10+6)

86+(251+6)

86+257=343

343=7x7x7 of 73

 

7x7x7=343(=337+6)

 

343

73

En God sprak

Gen.1:3

De ark van God

2 Sam.3:3

 

7x7x7 

 

Zowel  de drie als de zeven hebben een belangrijke symbolische betekenis in de bijbel. De bijbel schrijver lijkt steeds een verbinding tussen de 3 en de 7 te willen leggen, niet alleen rekenkundig, maar ook optisch. Want door samenvoeging van deze twee cijfers ontstaan de getallen 37 en 73, die we als factoren van 2701, de gematria van Gen.1:1, hebben leren kennen. Het woord ‘waarheid’ met getallenwaarde 441 heeft dit ook in zich, want 441=21x21 of (3x7)x(7x3) Deze ontbinding in factoren heeft een duidelijke optische relatie met de factoren van Gen.1:1. (37x73)

Gen.1:1 laat deze verbinding tussen de drie en de zeven nog op een andere manier zien. Als we de 28 letters van dit vers in een matrix van 7 letters op een rij plaatsen, dan wordt de centrale as gevormd door het woord , hetgeen drie betekent. De afstand tussen de letters is zeven plaatsen (zie Pythagoras)

Het spreken van God wordt ook wel als het scheppen van God gezien, omdat bij God denken, spreken en handelen één zijn. Het getal van het spreken van God, 337, lijkt dit te bevestigen. Zoeken we namelijk woord 337 in de bijbeltekst, dan blijkt dit het eerste woord van Gen.1:27 te zijn: ‘en schiep (1+200+2+10+6=219 219=3x73) Het is de derde keer dat het woord scheppen in de bijbel wordt gebruikt en in vers 27 wordt het 3x gebruikt.

 

Het zijn de woorden 337, 344 en 348, samen 1029, hetgeen 3x7x7x7 is. Of als ik het anders formuleer: 3x343, drie maal ‘en God sprak  ( =86+257=343) In vers 27 zijn het de woorden 1, 8 en 12, samen 21(3x7) In de zesde dag dwz. vanaf Gen.1:24 zijn het de woorden 52, 59 en 63, samen 174, hetgeen als 3x58 kan worden geformuleerd. 58 kan aan het woord ‘drie’ worden gerelateerd omdat het woord ‘drie’ om de zeven letters in Gen.1:1 is gecodeerd en de letterplaatsen samen 58 is.

 

Davidsster met 337 éénheden en 588 driehoeken, zwaartepunt 113

De 337 éénheden van de Davidsster, kunnen worden verbonden door 588 driehoeken. Dit is het CV met gematria vol van de frase: de Heere (Jahwe) heeft bestemd, (Gen.24:44). Dit is het 'vol' worden van het spreken van God. De gematria van ‘in Jeruzalem’, is ook 588 (Jozua 15:63). Daar komt Gods Woord en Gods Waarheid tot voltooiing.

De opbouw vanuit het Hebreeuwse alfabet:

253 

337 

441

588

נצטדק

יאמר אלהים

אמת

בירושלם

zich rechtvaardigend 

spreekt God

waarheid

in Jeruzalem

In Jeruzalem staat ook het altaar voor Jahwe (Gen.8:20) (=56+57=113) met de gematria van 113, hetgeen tevens het zwaartepunt is van driehoek 22, waarmee Davidsster 337 is opgebouwd:  . Het woord ‘vergeving’, heeft ook de getallenwaarde 113 . Hoewel het in deze spelling niet in het O.T. voor komt, maakt Jezus duidelijk met het offer van zijn leven, dat het vergeving is die hij op het altaar van Jahwe legt.

Lucas 23:34

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn kleren te verdelen.

Nog een interessant detail is dat de som van het kwadraat van de individuele getallen van 2368, van Jezus Christus, 113 is:

Jezus Christus = = 2368 22+32+62+82=4+9+36+64=113.

en tot de derde macht:

2368 23+33+63+83=8+27+216+512=763.....(be)middelaar= μεσιτης, 40+5+200+10+300+8+200=763 (1Tim.2:5)

Jezus Christus is de (be)middelaar tussen de mens en God:

 

1.Tim.2:5: Want er is één God, en één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens Christus Jezus.

 

 'middelaar tussen God en de mensen'

1Tim.2:5

μεσιτης

θεος

και

αντρωπων

 

763

484

31

1890

3168

"Here Jezus Christus"

1Kor.8:6

 

κυριοσ ιησους χριστος    

800

888

1480

3168

 

                                              

 

de Almachtige

 

 

70  80+1+50+300+70+20+100+1+300+800+100

1892=22x86 (1x2x2x11x43)

 

God spreekt voor het eerst in de bijbel met woord 22, hetgeen het eerste woord van Gen.1:3 is: en sprak, . Hier zit een wiskundige route aanvast. Het 22ste composiet getal is 34. De som van deze twee getallen is: 22+34=56. Nu is het 56ste priemgetal 257, de getallenwaarde van woord 22: , 200+40+1+10+6=257. Dit soort wiskundige routes komen van tijd tot tijd voor als een woord belangrijk is en voor het eerst in de bijbeltekst verschijnt. Met gematria vol is de getallenwaarde van woord 22: =(300+10+200)+(40+40)+(80+30+1)+(4+6+10)+(6+6)=476+257=733.

.

De frase 'Gods Woord is Waarheid', , heeft de getallenwaarde 441+86+206=733. Nu is de 733ste composiet 888, het getal van , Jezus. En zegt Jezus niet zelf dat hij de Waarheid is? (Joh.14:6)  De naam waarmee hij in Openbaringen wordt betitelt is 'het Woord van God' (Openb.19:13) Het zijn de profeten die ons Gods woorden doorgeven. Het Hebreeuwse woord voor profeet is: (Gen.20:7), 1+10+2+50=63. De vermenigvuldigingsfactoren van 63 zijn: 3x3x7. Deze factoren zijn nauw verwant met 337, God sprak.

 

 

.

En Jahwe sprak met Mozes

 

345   31   26     257

Som 659=priem 121=112 (anagram 112)

De frase 'en Jahwe sprak met Mozes' komt 66 maal voor in de bijbel. Dit is het driehoeksgetal van 11.

D11 =66

Het eerste deel van de frase is en Jahwe sprak, , 26+257=283= priem 62. Dit getal is een reflectie van 26 en het 62ste composietgetal is 86, het CV van Elohim. Met gematria millui (vol) is de getallenwaarde van de frase en Jahwe sprak:

[(1+5)+(6+6)+(1+5)+(4+6+10)]+[(300+10+200)+(40+40)+(80+30+1)+(4+6+10)+(6+6)]=44+733=777

De frase 'en God sprak', , is: 86+257=343=7x7x7

en Jahwe sprak

777 (gematria vol)

en Elohim sprak

343=7x7x7

.

  home                                                                              vorige           volgende 

 

© Frank Colijn
.